Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Presentació | Pressupostos participats

Pressupostos participats dels barris

Presentació

Reglament que regula el funcionament

El Pressupost Municipal preveu una partida per als barris i es va acordar que seria sotmesa a participació ciutadana. Per aquest motiu, una comissió mixta, formada per entitats de la ciutat i representants dels grups polítics municipals, va elaborar el Reglament de pressupostos participats dels barris que es va aprovar definitivament pel Ple el 8 de juliol de 2013 i es va publicar al BOP número 142 del dia 24 de juliol de 2013.

Assemblees de barri

Cada any es convoquen les Assemblees de Barri, que tenen com a funció realitzar propostes per portar a terme a cada barri i prioritzar-ne fins a cinc, d’acord amb la quantitat assignada a cadascun dels 30 barris en què s’ha dividit la ciutat. Aquesta quantitat s’estableix a partir d’uns criteris objectius fixats per la Comissió Mixta de Ciutat.

A les Assemblees de Barri participen la regidoria d’Hisenda, la regidoria de Participació Ciutadana, i el regidor/a de barri, les associacions de veïns i la resta d’entitats de barri. Si una Assemblea de Barri així ho decideix, també poden formar-ne part les entitats que siguin de ciutat, sempre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.

A més a més, són obertes a tots els veïns i veïnes, tot i que a efectes de votacions, només poden votar les entitats.

El funcionament de les assemblees està regulat per l'article 4 del Reglament de les institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.

 • Article 4. Les Assemblees de Barri
  Les Assemblees de Barri estaran formades pel regidor/a de Participació Ciutadana, el regidor/a d’Hisenda, el regidor/a de barri i els presidents de les associacions de veïns que hi ha en el barri. També formaran part d’aquest òrgan les entitats que tinguin el seu àmbit territorial d’actuació en aquest barri i estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. Les Assemblees de Barri seran obertes a tots els veïns i veïnes.
  Així mateix, si una Assemblea de Barri així ho decideix, podran formar-ne part les entitats que el seu àmbit d’actuació sigui la ciutat, sempre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.
  A efectes de votacions, només podran votar les entitats i cadascuna tindrà un vot.
 • Article 4.1. Funcions
  Les Assemblees de Barri tindran com a funció realitzar propostes per al seu barri i prioritzar-ne fins a cinc d’acord amb la quantitat assignada segons amb el repartiment que haurà fet la Comissió Mixta de Ciutat.
  Aquestes propostes hauran de correspondre a matèries que siguin competència de l’Ajuntament, no superar la partida assignada a cada barri i executar-se tècnicament. Serà competència de l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica comprovar aquest requisit.
  Així mateix, no s’acceptaran les propostes que comportin imposició de contribucions especials.

Equip de Valoració Tècnica i Econòmica

Una vegada celebrades les Assemblees de Barri, els projectes proposats es traslladen a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, que emet els informes econòmics i de viabilitat tècnica de cada projecte, els quals es traslladen altre cop a les Assembles i tot seguit, a la Comissió Mixta de Ciutat per tal de concretar quins projectes se sotmeten a consulta mitjançant el vot lliure, directe i secret dels veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat.

Barris en què s'ha dividit la ciutat

La ciutat s’ha dividit en 30 barris:

Barri Vell / Campdorà / Can Gibert del Pla / Carme-Vista Alegre / Devesa-Güell / Domeny-Taialà / Eixample / Figuerola-Bonastruc / Font de la Pòlvora / Fontajau / Germans Sàbat / Grup Sant Daniel / Mas Ramada / Mas Catofa / Mercadal / Montilivi-La Creueta / Montjuïc / Palau-Avellaneda-Mas Xirgu / Pedreres-Fora Muralla / Pedret / Pla de Palau-Sant Pau / Pont Major / Pujada la Torrassa / Sant Narcís / Sant Ponç / Santa Eugènia / Torre Gironella / Torre de Taialà / Vall de Sant Daniel / Vila-roja

Comissió mixta de ciutat

La Comissió Mixta de Ciutat està formada per la regidora d’Hisenda, el regidor de Participació Ciutadana, el regidor d’Urbanisme, un representant de cada grup polític municipal, un representant de la Mesa d’Entitats, un representant de la Federació d’Associacions de Veïns i un representant de cada associació de veïns de la ciutat.

Tal com estableix el Reglament dels Pressupostos Participats dels Barris, les seves funcions són:

 • Fixar els criteris objectius que s’utilitzaran per fer el repartiment de la partida adreçada als barris.
 • Fer el repartiment d’aquesta partida d’acord amb els criteris objectius fixats per determinar la quantitat a invertir a cada barri.
 • Estudiar els informes econòmics i de viabilitat tècnica dels projectes proposats per les Assemblees de Barri que es podrien executar amb aquesta partida adreçada als barris.
 • Concretar el contingut de la consulta que es farà a cada barri.