Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Assemblees de barri | Pressupostos participats

Assemblees de barri

Cada any es convoquen les Assemblees de Barri, que tenen com a funció fer propostes per portar a terme a cada barri i prioritzar-ne fins a cinc, d’acord amb la quantitat assignada a cadascun dels 30 barris en què s’ha dividit la ciutat. Aquesta quantitat s’estableix a partir d’uns criteris objectius fixats per la Comissió Mixta de Ciutat.

A les Assemblees de Barri participen la regidoria d’Hisenda, la regidoria de Participació Ciutadana, i el regidor/a de barri, les associacions de veïns i la resta d’entitats de barri. Si una Assemblea de Barri així ho decideix, també poden formar-ne part les entitats que siguin de ciutat, sempre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.

A més a més, són obertes a tots els veïns i veïnes, tot i que a efectes de votacions, només poden votar les entitats.

Funcions

Les Assemblees de Barri tindran com a funció realitzar propostes per al seu barri i prioritzar-ne fins a cinc d’acord amb la quantitat assignada segons amb el repartiment que haurà fet la Comissió Mixta de Ciutat.

Aquestes propostes hauran de correspondre a matèries que siguin competència de l’Ajuntament, no superar la partida assignada a cada barri i executar-se tècnicament. Serà competència de l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica comprovar aquest requisit.

Així mateix, no s’acceptaran les propostes que comportin imposició de contribucions especials.

Actes de les assemblees