Header: Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Recomanacions (títol) | Defensora de la ciutadania

Recomanacions

En l’exercici de les seves funcions d’estudi i tramitació d’una queixa, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot formular a les autoritats i al personal de l’Ajuntament, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius. Igualment, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot proposar fórmules de conciliació o acord als interessats.

Recomanacions d'ofici (títol) | Defensora de la Ciutadania

Recomanacions d'ofici

Publicador de continguts

Eliminació de la discriminació del gènere en les instàncies, peticions, tant presencials, com telemàtiques
2022/DCG/220-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Possibilitat de poder pagar en metàl·lic quan es vulgui accedir als Serveis Públics Municipals
2022/DCG/219-O - Recomanació PENDENT

Més informació

Revisió i adequació de l'anvers de les butlletes de denúncia per tal que siguin llegibles
2022/DCG/191-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació d'Ofici per tal que es revisi la gestió i informació a la ciutadania pel que fa al permís d'accés i estacionament al Barri Vell. Modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació.
2022/DCG/041 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

No sancionar per mal ús els titulars de vehicles amb la targeta de reserva d'estacionament per a persones amb la mobilitat reduïda caducada
2022/DCG/092-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Modificació de la taxa d'escombraries , que no es permet el prorrateig quan hi ha supòsits de baixa per cessament de l’activitat o canvis de titularitat, i que aquesta taxa és de cobrament únic i anual, segons les ordenances fiscals
2021/DCG/229-O - Recomanació PENDENT

Més informació

Retard i manca de resposta i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial
2021/DCG/205-O - Recomanació PENDENT

Més informació