Header: Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Ruta de navegació

Intervenció | Defensora de la ciutadania

Intervenció

El Defensor/ora de la Ciutadania pot intervenir a petició de qualsevol persona física o jurídica que li presenti una queixa i que demostri un interès legítim sobre l'objecte d'aquesta queixa. També, quan les circumstàncies ho requereixin, pot promoure accions per iniciativa pròpia.

Casos en que pot intervenir

 • Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals o quan les normes no s'apliquin com cal.
 • Tracte indegut als ciutadans.
 • Retards indeguts en l'actuació administrativa.
 • Inexecució de les pròpies resolucions adoptades.
 • Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol·licitar.
 • I, en general, davant d'aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislació de règim local.

El Defensor/ora no pot intervenir quan

 • Les queixes siguin anònimes.
 • Les queixes denotin mala fe.
 • Les queixes no tinguin fonament.
 • La tramitació de les queixes pugui comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones.
 • Les queixes o reclamacions l'objecte de les quals es trobi pendent de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit, o quan després d'haver-se iniciat la tramitació de la queixa, les persones que l'han feta interposin demanda o recurs davant dels tribunals.
 • Les queixes siguin formulades per persones amb dependència funcionarial o laboral de l'administració municipal, en qüestions relatives a l'àmbit de les relacions laborals o de servei.