Header: Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Formulari de queixes en línia

Formulari per demanar que la Defensora de la Ciutadania del municipi de Girona intervingui en una queixa presentada.

Els camps marcats amb són obligatoris:

DEMANA LA INTERVENCIÓ DE LA DEFENSORA AMB RELACIÓ A LA QUEIXA PRESENTADA.

Adjuntar arxius

En cas que vulgueu adjuntar algun document, imatge o vídeo cal que envieu un correu electrònic a defensoradelaciutadania@ajgirona.cat

Avís legal

En el supòsit de no autoritzar a la Defensora de la ciutadania a consultar i verificar les dades, mitjançat les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, la persona interessada haurà de comunicar la seva oposició expressa.

Autorització per a consultar i verificar les dades

La presentació de documentació a la Defensora de la Ciutadania suposa el consentiment per a incorporar les vostres dades personals en els fitxers de l'Ajuntament de Girona, dels quals n'és el Responsable del Tractament, d'acord amb Reglament General de Protecció de Dades. La finalitat és exclusivament per a la resolució d'aquesta tramitació, sobre la base legal que atorga la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (L 39/2015, art. 28.1 i 66). Les dades no s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. Els períodes de conservació i eliminació de les dades estan sotmesos a la regulació emesa per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. Sobre aquestes dades podeu exercir els vostres drets (drets ARSLOP: accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat) mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona.Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. Per a qualsevol qüestió relacionada us podeu adreçar a la persona Delegada de Protecció de Dades (DPO@ajgirona.cat).

Formulari de queixes | Defensora de la ciutadania

Queixes

Qui pot presentar una queixa?

Totes les persones, tant físiques com jurídiques, a les quals l'administració municipal presumptament hagi vulnerat algun dret que la legislació de règim local reconeix a la ciutadania.

Com es presenta una queixa?

La queixa s'ha de formular sempre per escrit. No cal que es faci per mitjà de cap formulari oficial. És aconsellable aportar, si es tenen, tots els documents il·lustratius que puguin servir per aclarir el cas.

L'escrit de queixa es pot presentar redactat a mà amb lletra ben clara, a màquina, o també es pot redactar a la mateixa oficina. En tot cas ha d'indicar:

 • El nom complet, l'adreça i el telèfon de la persona que formula la queixa.
 • El fet que l'origina

La defensora podrà declarar, quan ho demani la persona que subscrigui la queixa, la confidencialitat de les dades de caràcter personal de qui la formuli, sense que n'afecti el contingut.

On es pot presentar la queixa?

La presentació de les queixes o suggeriments pot realitzar-se per qualsevol de les formes previstes en la regulació del Registre d'entrada de documents administratius.

 • Per correu postal:
  Pl. del Vi, 1 - 17004 Girona
 • A través del formulari de contacte que trobareu en aquesta mateixa pàgina web.
 • Per correu electrònic: 
  defensoradelaciutadania@ajgirona.cat
 • Personalment a l'oficina de la Defensora de la ciutadania.
 • L'oficina de la defensora de la ciutadania està oberta al públic de dilluns a divendres de 9.30 a 14 hores. I tardes amb hores de visita concertades.
 • Les consultes es poden fer per telèfon al 972 419 444, dins el mateix horari.