Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Ajuts Girona Kreas 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació, la producció i exhibició artística de projectes que es duguin a terme, parcialment o en la seva totalitat, al municipi de Girona o fora d'aquest, en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat i la seva promoció cultural o artística.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva.

Convocatòria 2023. Ajuts Girona Crea a la creació i producció artística

Resolució

Fases de la resolució

 1. Relació provisional de sol·licituds admeses i no admeses
  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’estableix una fase de preavaluació en la qual es verificarà el compliment dels requisits necessaris per adquirir la condició de persona beneficiària. Aquesta fase només podrà afectar els requisits que siguin d’apreciació automàtica i que no requereixin de cap valoració.
  Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, la persona sol·licitant disposarà d’un termini màxim i improrrogable de deu 10 hàbils per l’esmena de defectes a partir de la publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses. La no correcció d’aquests defectes suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 2. Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses
  Resolució que implica el tancament d’expedients de les sol·licituds no esmenades.
 3. Proposta provisional de resolució (tenen 10 dies per presentar al·legacions)
  El termini per presentar al·legacions a la proposta provisional de resolució serà de 10 dies hàbils a partir de fer-se pública. Un cop resoltes les al·legacions, es dictarà la resolució de la convocatòria
 4. Resolució definitiva
  Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat.

Acceptació de l’ajut

Les entitats o empreses beneficiàries dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de fer-se pública la resolució definitiva de la convocatòria, per comunicar per registre d’entrada d’aquest ajuntament l’acceptació de l’ajut a través del model específic d’acceptació de la subvenció.

IMPORTANT: En cas que l’Ajuntament de Girona no disposi de les dades bancàries de la persona o entitat beneficiària, s’haurà de presentar també el model de fitxa de creditors de l'Ajuntament de Girona juntament amb aquesta acceptació.

Resolució 2022
Tràmit de presentació de documentació requerida i esmenes
Tràmit d'acceptació de la subvenció
Tràmit d'al·legacions a la proposta provisional de resolució
Comunicació de dades bancàries. Fitxa de creditors/res
e-Tauler

Tornar