Header: Cessió de bicicletes

Cessió de bicicletes

Ruta de navegació

Com demanar-les | Cessió de bicicletes

Com demanar-les

Per poder fer la petició s'ha de presentar una instància per la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Girona com a tràmit genèric, especificant els motius pels quals es vol adquirir les bicicletes.

Requisits

Els requisits per poder demanar les bicicletes és que el peticionari sigui una entitat sense ànim de lucre i que no tingui deutes amb l'Ajuntament de Girona ni la Seguretat Social.

La documentació que se'ls demana és la següent:

  • Acreditació que es tracta d’una entitat sense ànim de lucre, excepte que per disposició legal hagin d’estar inscrites en un registre de l’administració pública per a entitats sense ànim de lucre (associacions...,).
  • Representació i capacitat d’obrar del representant del peticionari (mitjanant el certificat electrònic o bé apoderament apud acta)
  • Declaració responsable que el peticionari no està en cap dels supòsits de prohibició de contractar amb l’Administració pública que contempla l’article 71 de la Llei de contractes del Sector Públic.