Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions per a biblioteques escolars. Curs 2021-2022

Subvencions per a biblioteques escolars. Curs 2021-2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció per finançar les biblioteques escolars dels centres educatius de la ciutat a fi que puguin complir la seva funció com a facilitadores d’accés a la informació i de suport a l’aprenentatge i a la promoció lectora.

El termini per presentar la justificació de les subvencions per al curs 2020-2021, de modalitat I (Dotació), modalitat II (Activa la biblioteca) i modalitat III (Biblioteca escolar oberta al barri) és el 31 de juliol de 2021.

Resolució

Notificació o publicació de la resolució

La resolució provisional es publicarà en el tauler d’anuncis municipal i en el web municipal. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i tindrà els mateixos efectes.

El termini per presentar al·legacions a la resolució provisional serà de 10 dies hàbils a partir de fer-se pública. Un cop resoltes les al·legacions, es dictarà la resolució definitiva. La resolució  definitiva posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler d’anuncis i en el web municipal, assortint els mateixos efectes que la notificació individual.

Termini de resolució i notificació

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. La resolució es publicarà en el tauler ’anuncis municipal i en el web de la convocatòria. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i tindrà els mateixos efectes.

Al·legacions a una proposta de resolució municipal
Sol·licituds admeses i excloses. Convocatòria 21-22