Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Tràmits | Zona verda i zona Blava | Mobilitat i via pública

Tràmits zona verda

Tots els titulars de vehicles que estiguin empadronats a Girona i el vehicle dels quals compleixi els requisits seran donats d'alta automàticament i la matrícula del vehicle constarà en una base de dades de l'Ajuntament. Es pot comprovar l'autorització de cada vehicle a la seu electrònica.

El vehicle ha de tributar en concepte d'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l'Ajuntament de Girona, tenir més de dues rodes, a la fitxa tècnica ha d'estar definit com a turisme i el nombre màxim de passatgers ha de ser de 9.

Sol·licitud d'alta o baixa d'un vehicle a la zona verda

Poden sol·licitar l'alta les persones que reuneixen els requisits de residència i que hagin adquirit un vehicle nou, de segona mà, l'adreça del permís de circulació del qual s'hagi traslladat a Girona.

També poden sol·licitar-la aquelles persones que consideren que compleixen els requisits però no són titulars del vehicle, segons descrit en els següents casos:

  1. Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica donat d'alta a la ciutat de Girona, però la titular és una altra persona.
  2. Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, però la titular és una empresa.
  3. Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos, a nom d'un particular.
  4. Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, a nom d'una empresa, en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos.
  5. Els tràmits d'alta i baixa d'un vehicle a la zona verda es poden sol·licitar presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR) de l’Ajuntament de Girona o a Internet, a la seu electrònica.  Comproveu bé la documentació que cal aportar.

Si es vol sol·licitar a través d'Internet cal que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

El servidor on s'allotja la seu electrònica utilitza un certificat de seguretat de CATCert (https) i es possible que el navegador presenti un avís de seguretat, ja que aquest tipus de certificació no ve instal·lada per defecte (cal que afegiu la seu com a lloc d'excepció). 

Consulta de la tarifa de la zona verda per a un vehicle resident

Es pot consultar la tarifa de zona verda introduint la matrícula del vehicle a la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona.

Anul·lació de denúncia

Els conductors que hagin excedit el límit de l’horari d’estacionament indicat en el comprovant o que no hagin obtingut el comprovant, podran anul·lar els efectes de la denúncia mitjançant el pagament al parquímetre de 6,85 euros, sempre que no hagin passat 24 hores de la denúncia.