Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Tarifes i horaris | Zona verda i zona Blava | Mobilitat i via pública

Tarifes i horaris

Zona verda i zona blava

Zonva verda

Horaris

A partir del 13 de setembre del 2016 s'han establert dos horaris diferents a les zones verdes:

Horari de la zona verda de Les Pedreres-Vista Alegre:
De dilluns a divendres feiners de 9.30 a 13 h i de 17 a 20 h i dissabtes feiners de 9.30 a 13 h.

Horari de la zona verda de Güell-Devesa:
De dilluns a dissabte laborables de 8 a 20 hores. Fora d’aquest horari, l’estacionament en zona verda és gratuït i lliure.

Tarifes

Les tarifes les aprova el Ple municipal. Actualment les tarifes 2024 són:

  1. Per a residents a la zona: 0,30 euros al dia, fins a un màxim de 7 dies correlatius (sis dies laborables per 1,55 euros). Quota trimestral 20,35 euros
  2.  El pagament de la quota trimestral s'haurà d'efectuar via telemàtica i només es podrà fer efectiu del 20 de desembre al 15 de gener per al primer trimestre, del 20 de març al 15 d'abril per al segon, del 20 de juny al 15 de juliol per al tercer i del 20 de setembre al 15 d'octubre per al quart. El pagament de la quota tributària trimestral no comportarà l'anul·lació de les denúncies imposades amb anterioritat al pagament del mateix trimestre.
  3.  Per a residents a Girona, però no a la zona: 0,60 euros cada hora, amb un màxim de 6 hores. Fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 25 cèntims.
  4.  El pagament de la quota setmanal o trimestral de les places de preferència de residents no eximeix del compliment de l’article 15.20 de l'Ordenança municipal de circulació. A aquest efecte, l'Ajuntament haurà d'instal·lar els senyals provisionals (o la senyalització que calgui) de prohibició d’estacionament com a mínim amb 72 hores d’antelació a les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja.
  5.  Per a no residents a la ciutat de Girona: 1,10 euros cada hora, amb un màxim de 2 hores. Fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 35 cèntims.
  6.  Anul·lació de la denúncia: 6,85 euros abans que hagi passat 24 hores de l'avís de la denúncia.
  7.  A l’aparcament del carrer Riu Güell entre les rotondes del Rellotge i de la Devesa, dues hores gratuïtes els dies de mercat (dimarts i dissabte) de 8 a 14 h. Tarifa únicament aplicable des del parquímetre i en la zona especificada.

Zonva blava

Horaris

L'horari de funcionament de la zona blava coincideix amb l'horari de més trànsit a la ciutat, de dilluns a dissabtes laborables, de 9.30 a 13 hores i de 16 a 20 h. A la zona blava del barri de Sant Narcís, l’horari és de dilluns a divendres laborables de 9.30 a 13 h i de 17 a 20 h, i els dissabtes laborables de 9.30 a 13 h. Fora d’aquest horari, l’estacionament en zona blava és gratuït i lliure.

Tarifes

Les tarifes les aprova el Ple municipal i són les mateixes per a tothom. Durant l’any 2024, la tarifa és d’1,10 euros cada hora, amb un màxim de 2 hores (2,20 euros). La tarifa mínima serà de 0,30 cèntims. L'anul·lació de la denúncia és de 6,85 euros, abans que hagi passat 24 hores de l'avís de la denúncia.

Bonificació dels vehicles elèctrics

Els vehicles elèctrics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota de pagament de la zona blava i verda. Ho podeu demanar a la seu electrònica o bé de forma presencial, demanant cita prèvia a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre.