Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

Publicador de continguts

Beca dels Premis Carles Rahola 2021-2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la setena edició de la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines, d’acord amb les bases reguladores. La recerca haurà de basar-se de manera principal en els recursos i els fons documentals que conté l’Arxiu Municipal de Girona. L’abast de la recerca podrà superar els límits estrictes de les comarques gironines quan el projecte ho requereixi i es justifiqui convenientment.

Termini de justificació: 31 de gener de 2023

Resolució i justificació

Acceptació de la beca

Una vegada comunicada la concessió de la beca, caldrà l’acceptació expressa per part de l’interessat d’acord amb el model genèric que es pot trobar a la seu electrònica.

Justificació

La beca s’ha de justificar documentalment d’acord amb el model de justificació de subvencions disponible a la web de l’Ajuntament de Girona.

El projecte s’haurà de lliurar en paper i en suport digital i haurà d’incloure un resum d’un màxim de 16.000 caràcters amb espais.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si escau, la inhabilitació per percebre altres ajuts o subvencions de l’Ajuntament de 4 Girona, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria d’haver rendit el compte i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

La justificació serà la presentació del projecte i el model de justificació anterior a través del Registre General de l’Ajuntament o de la seu electrònica abans del 31 de gener del 2023. Si el jurat ho creu oportú, podrà concedir una pròrroga de 30 dies naturals més enllà d’aquesta data.

Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació
Resolució 2021-22

Tornar