Header GCC: Neteja i residus

Girona Ciutat Circular
Neteja i residus

Nou sistema de recollida de residus (títol) | Neteja i residus

Nou sistema de recollida de residus

FAQ Model de recollida | Neteja i residus

FAQ. El nou model de recollida

Última actualització: 29/04/2024

Per què cal canviar el sistema de recollida?

Girona va tancar el 2022 amb un 52 % de recollida selectiva, al voltant de set punts per sobre de la mitjana catalana (45 %).

Tot i així, gairebé el 90 % dels residus que generem es poden reciclar per convertir-los en nous recursos, i és per això que les noves directrius estatals i europees en matèria de residus marquen com a objectiu un 60 % de reciclatge per a l’any 2030, que només és possible amb un percentatge de recollida selectiva del 70 %. 

Com funcionarà el nou sistema de recollida de residus a Girona? 

Girona va tancar el 2022 amb un 52 % de recollida selectiva, al voltant de set punts per sobre de la mitjana catalana (45 %).

Tot i així, gairebé el 90 % dels residus que generem es poden reciclar per convertir-los en nous recursos, i és per això que les noves directrius estatals i europees en matèria de residus marquen com a objectiu un 60 % de reciclatge per a l’any 2030, que només és possible amb un percentatge de recollida selectiva del 70 %. 

Els residus que corresponen a cada fracció (envàs, paper i cartró, orgànica, vidre i resta) seguiran sent els mateixos com ara? 

Sí, igual. Tot i que el model canviï, se seguirà separant cada fracció com fins ara. Pots consultar més informació sobre on va cada residu a:  www.residuonvas.cat/ca

L’Ajuntament podrà saber qui fa ús del nou sistema i qui no? 

Sí, a través dels xips inclosos als cubells del sistema porta a porta, l’Ajuntament podrà monitorar quin sector de la població està participant al nou sistema de recollida de residus.

Aquest sistema tindrà algun benefici individual per als veïns i veïnes? 

Sí, a més dels beneficis ambientals i de gestió dels residus, el nou sistema de recollida de residus pot oferir avantatges econòmics als veïns i veïnes mitjançant la implementació, en un futur, d’una taxa justa. La taxa de residus es pot dissenyar per reflectir de manera més precisa els costos reals del servei de recollida i gestió de residus i, així, incentivar pràctiques més sostenibles i una reducció en la producció de residus.

Per què pago més si reciclo més?

La taxa de residus reflecteix de manera més precisa els costos reals del servei de recollida i gestió de residus. Si no reciclem, els costos de recollida i gestió són més elevats i, per tant, la taxa que hem de pagar és més cara. En canvi, aquells que més reciclin estaran contribuint a una reducció dels costos de recollida i gestió de residus, de manera que per a ells la taxa serà més baixa. Així doncs, aplicant una taxa justa en un futur, qui recicla més paga menys. 

Com es garanteix la protecció́ de dades?

Tant els xips dels cubells i els contenidors com les targetes per accedir a l’àrea tancada s’associen a l’objecte tributari de la taxa de residus, és a dir, a l’habitatge o a l’activitat econòmica, de manera que les dades amb les quals es treballa són les mateixes que les actuals, les de la taxa d’escombraries.

D’altra banda, si en el moment de la implantació dones les teves dades personals i de contacte, t’informarem sobre l’ús d’aquestes dades i signaràs la documentació legalment establerta.

On truco si tinc un problema o un dubte?

A l'Oficina de Suport a la Gestió de Residus (OSGRE). Podeu enviar un correu electrònic a osgre.girona@fcc.es o podeu trucar al 972 485 591 de dilluns a dissabte d'11 a 14 h i de 16 a 20 h, excepte festius.

Veure totes les respostes

FAQ Contenidors intel·ligents | Neteja i residus

FAQ. Contenidors intel·ligents

Última actualització: 29/04/2024

Què són els contenidors intel·ligents?

Les zones de la ciutat que tenen o incorporaran aquest sistema disposen o disposaran de dos tipus de contenidors de recollida a la via pública: un de marró per a la fracció orgànica i un altre de gris, multifracció, per dipositar-hi la fracció que correspongui cada dia. Així doncs, un mateix contenidor s’utilitzarà per deixar-hi els residus de diferents fraccions (paper i cartró, envasos, vidre i rebuig) segons el dia de la setmana. També hi ha o hi haurà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari (compreses, bolquers, mascaretes, etc.).

Els puc obrir sempre que vulgui?

No, només es poden obrir de 7 a 22 h. 

Haig d'usar bosses compostables per l'orgànica?

Sí, l’orgànica s’ha de dipositar amb una bossa compostable dins del contenidor d’orgànica. 

Veure totes les respostes

FAQ Porta a porta | Neteja i residus

FAQ. Porta a porta

Última actualització: 29/04/2024

Què és el porta a porta?

La recollida porta a porta consisteix a dipositar els residus davant del domicili o establiment, dins d’un cubell, per tal que el servei municipal els reculli en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Aquest sistema de recollida ha demostrat ser una eina eficaç per aconseguir una millor recollida selectiva de residus, així com per aprofundir en la conscienciació de la ciutadania sobre la problemàtica dels residus i la seva segregació i gestió correctes.

Per què els cubells porten xip?

Els cubells porten xip per permetre una gestió més eficient del sistema de recollida de residus. Els xips incorporats als cubells permeten registrar i identificar cada unitat de recollida de manera única per tal de facilitar el seguiment dels residus generats i la seva gestió correcta.

Aquesta tecnologia de xips proporciona diversos avantatges:

 • Control de la recollida: Permet als serveis municipals monitorar quan es buiden els cubells i quina quantitat de residus s’està generant a cada ubicació, per tal d’ajudar a planificar i optimitzar les rutes de recollida i, així, reduir costos i emissions.
 • Facturació precisa: Els xips permeten registrar amb exactitud la quantitat de residus de cada usuari, per tal d’assegurar una facturació precisa i justa del servei.
 • Prevenció del mal ús: Amb la identificació única de cada cubell es redueixen els casos de mal ús del servei, ja que es pot rastrejar l’origen dels residus mal gestionats o abocats il·legalment.

Per a què serveixen els dos cubells?

Al cubell marró amb tapa verda s’hi han de dipositar, quan toqui, l’orgànica (amb una bossa compostable) i el vidre (sense bossa). Al cubell blanc, els envasos (amb una bossa de plàstic), el paper i el cartró (amb una bossa de paper) i la resta (amb una bossa de plàstic). 

Els bolquers es poden dipositar cada dia que hi hagi recollida a sobre del cubell blanc (amb una bossa de plàstic), i les restes vegetals, dins de la saca de ràfia homologada.

Puc treure la bossa sense el cubell?

No, els residus s’han de dipositar a dins dels cubells. 

Què passa si trec els residus amb una bossa qualsevol?

Els residus que no es treguin com pertoca no es recolliran, es deixaran a la via pública i es marcaran amb un adhesiu d’incidència per tal de comunicar-la i animar el veí o veïna a esmenar l’error.

Es considera una incidència quan:

 • Els residus no siguin al cubell corresponent
 • No s’hagi tret la fracció corresponent segons el calendari de recollida de cada barri
 • Els residus no es lliurin amb la bossa corresponent: orgànica amb bossa compostable; plàstic i rebuig amb bossa de plàstic; el paper i vidre no cal posar-los en bossa.

He d’utilitzar bosses compostables per a l’orgànica?

Sí, l’orgànica s’ha de dipositar amb una bossa compostable a dins del cubell marró amb tapa verda. 

Com he de treure els bolquers, el tèxtil sanitari i els excrements d’animals domèstics?

Els bolquers es consideren tèxtil sanitari. Aquests residus es poden dipositar cada dia que hi hagi recollida a sobre del cubell blanc (amb una bossa de plàstic). 

Els excrements d’animals s’han de dipositar directament a la fracció orgànica i, per tant, caldrà posar-los a la mateixa bossa compostable el dia de la recollida d’aquesta fracció. En el cas dels excrements dels gossos, s’hauran de recollir en una bosseta compostable i dipositar-la al cubell d’orgànica, juntament amb la resta de residus orgànics. Pel que fa als excrements dels gats, caldrà separar la sorra: els excrements aniran a la fracció orgànica i la sorra, a la fracció resta.

Què passa si m’equivoco de dia o trec els residus mal separats?

Si es treuen residus barrejats o hi ha un error de calendari, no es recolliran, es deixaran a la via pública i es marcaran amb un adhesiu d’incidència per tal de comunicar-ho al veí o veïna.

Què he de fer si se’m trenca un cubell?

En cas que un cubell es trenqui, pots posar-te en contacte amb les oficines de suport a la gestió de residus (OSGRE) per informar del problema i sol·licitar la reparació o el reemplaçament del cubell.

Què he de fer si canvio d’habitatge?

Els cubells van associats al domicili. Si canvies de domicili, cal que ho comuniquis a les oficines de suport a la gestió de residus (OSGRE). Hauràs de deixar els cubells a l’antic habitatge i se’t lliuraran uns nous cubells associats al nou domicili.

Què passa si no soc a casa a l’hora de treure els cubell?

Si un dia, de manera puntual, has de marxar poc abans de l’hora de treure els residus, pots deixar-los davant del portal en el moment que marxis.

Veure totes les respostes

FAQ Recollida comercial | Neteja i residus

FAQ. Recollida comercial

Última actualització: 29/04/2024

Quin model segueixen les activitats comercials?

Les activitats qualificades de grans productores d’una fracció concreta tindran un servei específic porta a porta amb una major freqüència. Així doncs, una activitat pot ser gran productora d’una fracció i, en canvi, assimilable a habitatge domèstic d’una altra. En aquest cas, tindrà contenidors i altres elements que s’adaptin al volum de generació i que seran específics per a cada circumstància.

 • Assimilables a habitatge domèstic: Les activitats assimilables a habitatge domèstic seguiran el mateix sistema que els domicilis (porta a porta o contenidors intel·ligents segons la zona en la qual es trobin). Aquelles activitats assimilables a habitatge domèstic, però que es considerin tècnicament grans productores de paper i cartró tindran recollida porta a porta d’aquesta fracció, indistintament del barri on s’ubiquin:
  • Barri Vell: La recollida de paper i cartró serà sempre porta a porta, cada dia de dilluns a dissabte.
  • Assimilable a domèstic amb gran producció de paper i cartró: Cada dia de dilluns a dissabte.
 • Grans productores: Les activitats de tota la ciutat podran ser qualificades de grans productores d’una fracció concreta si la quantitat generada ho requereix. Així doncs, una activitat pot ser gran productora d’una fracció i assimilable a habitatge domèstic d’una altra. 

  Per tant, les activitats que siguin grans productores d’alguna fracció tindran un sistema de recollida porta a porta d’aquella fracció, indistintament de la zona on s’ubiquin. En canvi, pel que fa a la resta de fraccions que siguin assimilables a habitatge domèstic, seguiran el model de la zona on s’ubiquin.
Veure totes les respostes