Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Taules de neteja | Neteja i Residus

Neteja Viària

Taules de neteja

L’Ajuntament de Girona va crear les Taules de Neteja de Barri l'any 2015, un instrument que té com a objectius fer una diagnosi contínua de les necessitats de neteja dels barris de la ciutat i guanyar eficàcia per resoldre aquelles incidències que requereixin d’una resposta immediata.

Hi ha una taula per cada regidoria de barri, que estaran formades pel regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient, el corresponent regidor o regidora de barri i membres de les associacions de veïns i veïnes.

La periodicitat de convocatòria de les Taules és trimestral.

Servei d'avisos de neteja i jardineria per Whatsapp

Les Taules de Neteja de Barri van acordar obrir un nou canal directe de comunicació, aprofitant les xarxes socials, a través del qual els representants veïnals podran posar en coneixement dels regidors i responsables d’àrea aquelles incidències que requereixin una resposta ràpida per parts dels diferents serveis de sostenibilitat i medi ambient de l’Ajuntament de Girona.  

Condicions de funcionament del servei:

Criteris generals

Un grup de whatsapp per cada barri (pressupostos participats)
Grup amb regidor, assistent regidor, cap d’àrea, caps de secció serveis urbans i jardineria, veïns que es determinin (màxim 5 veïns per barri). 

Criteris d'urgència de la resposta

A. Avisos d’actuació urgent (no vital*)
Des del servei es passarà avís immediat al servei i/o policia municipal per actuació urgent. En els casos:

 • Obstrucció de la via pública (calçada i voreres) per part de contenidors o plantes amb perill per a les persones
 • Vessaments d’olis a la calçada
 • Vòmits, defecacions humanes i/o animals morts en espais de pas o significatius
 • Arbres caiguts
 • Branques perilloses (trancades o malmeses)
 • Fuites d’aigua
 • Fallada en l’aturada del reg

B. Avisos d’actuació diària
Des del servei es passarà avís al servei per actuació el proper dia laborable. En els casos:

 • Desbordaments o voluminosos al cantó dels contenidors
 • Contenidors moguts de lloc, o inutilitzats
 • Papereres desbordades
 • Arbres o branques potencialment perillosos (no trencades o malmeses)
 • Aspersors mal instal·lats i que reguen fora de zona verda

C. Avisos d’incidència (sense actuació immediata)
Des del servei es registrarà l’avís per avaluar si cal actuació extraordinària, modificació, reforç o sanció del servei. (similar a bústia d’avisos). En els casos:

 • No compliment del servei programat
 • Acumulació de brutícia o fulles
 • Contenidors trencats o bruts
 • Gespa massa alta, arbustos no retallats, poda d’arbres, propostes de plantació
 • Horari de reg poc adient, o insuficient
 • Arbres que toquen a façana
 • Plagues que generen molèsties
 • Embornals bruts
 • Horari de servei: De 9 a 21 hores, laborals i caps de setmana.