Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Campanya informativa "Per una Girona + neta" | Neteja i Residus

Per una Girona + neta

Per combatre les actituds incíviques que embruten la ciutat

Sancions de la Campanya informativa | Neteja i Residus

Règim sancionador

Fins a 600 euros

Llençar la brossa fora dels contenidors o cubells.

Fins a 12.000 euros

Abandonar residus voluminosos (mobles, electrodomèstics…) a la via pública sense avisar el servei municipal de recollida (recordeu que per fer-ho cal trucar al 972 244 400).

Fins a 500 euros

Deixar bosses d’escombraries a les papereres públiques o a qualsevol altre lloc que no siguin els punts de recollida de residus.

Fins a 500 euros

Embrutar l’espai públic i/o llençar papers, xiclets, burilles, recipients o deixalles de tota mena fora de les papereres.

Fins a 600 euros

Dipositar residus en un contenidor o cubell diferent del que li correspon segons el model de recollida de cada barri.

Normativa sancions - ordenances de gestió de residus | Neteja i Residus

Normativa

Faltes regulades per les ordenances de gestió de residus municipals i reguladora de la neteja pública.

Article 72. Infraccions lleus

A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article anterior, són
faltes lleus per infracció d’aquesta ordenança, les següents:

 1. Dipositar residus municipals de procedència domèstica en un contenidor o cubell diferent del que li correspon.
 2. Lliurar els residus municipals de procedència domèstica sense complir els requisits o les condicions fixades per aquesta ordenança, quant a la forma i horari.
 3. Utilitzar els contenidors sense cura suficient i fer-los malbé.
 4. No justificar documentalment la prestació del servei de recollida de residus comercials pel seu compte, per part dels establiments que optin per aquest sistema.
 5. Endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors.
 6. Abandonar residus municipals de procedència domèstica fora dels elements de contenció quan la seva capacitat no estigui exhaurida.
 7. Incomplir les normes d’utilització de les deixalleries.
 8. Canviar la situació dels contenidors del servei situats a la via pública.

Article 73. Infraccions greus

Són infraccions greus les següents:

 1. Per als usuaris comercials, utilitzar els serveis públics municipals de recollida de residus municipals sense estar-ne autoritzats.
 2. Obstruir o dificultar la tasca dels inspectors municipals.
 3. No separar els residus comercials i industrials en origen i no lliurar-los selectivament.
 4. Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits.
 5. Utilitzar elements de contenció per a residus municipals d’origen domèstic en volums de generació d’origen comercial, quan l’activitat disposi dels seus propis elements de contenció.
 6. Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública o en espais públics municipals i en les lleres dels rius i rieres del municipi.
 7. Lliurar o abandonar residus municipals procedents d’altres municipis.
 8. Abandonar residus comercials i industrials fora dels elements de contenció quan la seva capacitat no estigui exhaurida.
 9. Lliurar a la recollida domiciliària residus procedents d’activitats econòmiques que estiguin expressament exclosos del servei municipal de gestió de residus.
 10. Incomplir les obligacions derivades de la utilització de la planta de tractament de residus, prevista en aquesta ordenança.
 11. La reiteració de faltes lleus.
 12. Lliurar els residus municipals comercials sense complir els requisits o les condicions fixades per aquesta Ordenança, quant la forma i l’horari. 

Article 74. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus les següents:

 1. Disposar a l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol material o residu classificat de tòxic o perillós.
 2. Eliminar residus sòlids a través de la xarxa de sanejament.
 3. La reiteració de faltes greus.