Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Tipus de Neteja viària | Neteja i residus

Neteja viària

Tipus de neteja que es porta a terme a la via pública

Escombrada manual

Codi: EMAN  
Composició de l'equip: Peó + carretó, cabàs, escombra i altres estris.

Un operari amb escombra, cabàs i carretó recull manualment els residus i deixalles de les voreres, voravies, calçades, passeigs, places i zones properes i fa el buidatge de papereres.

Escombrada manual amb vehicle auxiliar

Codi: EMV  
Composició de l'equip: Peó especialista + vehicle auxiliar elèctric

Les funcions seran les mateixes que l’escombrada manual, però amb la utilització d’un vehicle auxiliar elèctric per a facilitar el desplaçament de l’operari per diferents punts de la ciutat.

Escombrada manual de repàs

Codi: EMR  
Composició de l'equip: Peó especialista + vehicle auxiliar elèctric

Consisteix a realitzar la neteja de zones de la ciutat que en torns de treball anteriors ja han rebut un servei de neteja. Amb això es busca mantenir un grau de neteja adequat al llarg de tot el dia a causa d’una major afluència de ciutadans, per tractar-se d’una zona comercial, zona d’interès turístic, etc. S’utilitza un vehicle auxiliar elèctric per a facilitar el desplaçament de l’operari.

Servei de neteja de jardins, places i parcs

Codi: NJ  
Composició de l'equip: Peó especialista + vehicle auxiliar elèctric

Servei que realitza la neteja d'espais concrets i definits corresponents a jardins, places i parcs, que requereixen d'una major intensitat de neteja degut a l'ús habitual que en fa la població. Aquesta neteja es realitza per mitjà d'escombrada de tot l'espai i neteja amb aigua de les superfície pavimentades, i s'utilitza un vehicle auxiliar elèctric per facilitar el desplaçament de l'operari d'una ubicació a una altra.

Escombrada mecànica

Codi: EC  
Composició de l'equip: Vehicle escombrador + conductor

És la neteja mitjançant escombradora mecànica dels residus presents a carrers, places i àrees de vianants que disposin de suficient paviment continu i lliure d'obstacles per permetre el pas de l'escombradora. En zones poc accessibles s'utilitza un vehicle de petites dimensions.

Neteja mecànica amb aigua a calçades

Codi: AC  
Composició de l'equip: Vehicle baldejadora + conductor

Consisteix en la neteja de la calçada dels carrers per mitjà d'un vehicle amb aigua a pressió. S'utilitza principalment en grans vials i en aquelles zones on no es pot prestar el servei de neteja amb aigua a pressió mixta.

Escombrada mixta

Codi: EX  
Composició de l'equip: Vehicle escombrador + conductor + 2 peons

Realitza la neteja simultàniament de totes les parts de la via pública, mitjançant la coordinació d’escombrada manual i escombrada mecànica i l'ús de bufadors, de manera que els operaris que van a peu posen a l’abast de l’escombradora els residus de les zones inaccessibles.

Neteja amb aigua mixta a pressió

Codi: AX  
Composició de l'equip: Vehicle baldejadora + conductor + 2 peons

És la neteja mitjançant aigua a pressió dels carrers, voreres, àrees de vianants, etc., que disposin de paviment dur. Consisteix en l’arrossegament dels residus de la via pública utilitzant aigua a pressió i acumulant-los fins a una zona de fàcil recollida amb l'escombra i el cabàs.