Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Visor: Educació

Pla per a l’equitat educativa a Girona

Novetats a la Guia FP Integrada

Es busquen persones mentores per acompanyar alumnat en l'accés a la universitat

Girona, ciutat educadora

Girotalent

Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar

Girona Ciutat d'Acollida

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> descPrincipal1 [in template "20116#20160#127560" at line 104, column 6]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if descPrincipal1.getData()?? && des... [in template "20116#20160#127560" at line 104, column 1]
----
1<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
2 
3<div class='web-ajuntament-girona-template'> 
4<#if titol?? && titol.getData() != ""> 
5  <h1>${titol.getData()}</h1> 
6  <script> 
7    document.title = "${titol.getData()}"; 
8  </script> 
9</#if> 
10 
11<#if subtitol?? && subtitol.getData() != ""> 
12		<p class="news_intro2">${subtitol.getData()}</p> 
13</#if> 
14 
15  <div class="entradeta"> 
16 
17<#-- OBTENCIÓ I PRESENTACIÓ DATA PUBLICACIÓ --> 
18<#assign articleDisplayDate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
19<#assign originalLocale = locale> 
20<#setting locale = 'ca_ES'> 
21<#assign date = articleDisplayDate?date("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss zzz")> 
22<#assign dateTimeFormat = languageUtil.get(originalLocale, "EEEE dd/MM/yyyy - H.mm 'h'")> 
23<#assign data_hivern = (date?long + 1*3600*1000)?number_to_date> 
24<#assign data_hivern = data_hivern?string(dateTimeFormat)> 
25<#assign data_estiu = (date?long + 2*3600*1000)?number_to_date> 
26<#assign data_estiu = data_estiu?string(dateTimeFormat)> 
27<#assign dateTimeFormat = languageUtil.get(originalLocale, "yyyy/MM/dd/H/mm")> 
28<#assign data_js = date?long?number_to_date> 
29<#assign data_js = data_js?string(dateTimeFormat)> 
30<#setting locale = originalLocale> 
31    <p class="news_data2" id="data_noticia"></p> 
32<script> 
33  if (UTC_offset("${data_js}") == 1) document.getElementById('data_noticia').innerText = "${data_hivern?cap_first}"; 
34  else document.getElementById('data_noticia').innerText = "${data_estiu?cap_first}"; 
35</script> 
36<#-- FI DATA PUBLICACIÓ --> 
37 
38  </div> 
39   
40<#-- MANIPULACIÓ FOTOS --> 
41<#if imatge??> 
42<#assign peu_foto="" text_alt=""> 
43  <#if imatge.getData()?? && imatge.getData() != ""> 
44    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] == "(c)"> 
45      <#assign peu_foto = "" text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
46    </#if> 
47    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] != "(c)"> 
48      <#assign peu_foto = imatge.getAttribute('alt') text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
49    </#if> 
50    <div class="foto_box" id="AUIgaleria"> 
51      <div class="grossa" style="background-image: url(/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()})"> 
52        <a href="/o/si?mh=600&i=${imatge.getData()}" title="${text_alt}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a> 
53      </div> 
54      <#if peu_foto != ""> 
55  	  <div class="peu_foto">${peu_foto}</div> 
56  	  </#if> 
57  <#if imatges?? && imatges.getData() != "">  
58    <#if imatges.getSiblings()?has_content> 
59      <#if peu_foto == ""> 
60    	  <div class="peu_foto"></div> 
61    	</#if> 
62    	<#list imatges.getSiblings() as cur_imatges> 
63    		<#if cur_imatges.getData()?? && cur_imatges.getData() != ""> 
64    		 
65        <div class="petita" style="background-image: url(/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()})"><a href="/o/si?mh=600&i=${cur_imatges.getData()}" title="${cur_imatges.getAttribute('alt')}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a></div> 
66     
67    		</#if> 
68    	</#list> 
69    </#if>  	   
70  </#if>  	   
71  	  <div class="reset"></div> 
72 
73    </div> 
74    <script> 
75      AUI().use( 
76       'aui-image-viewer', 
77       function(Y) { 
78        new Y.ImageViewer( 
79
80          caption: '${titol.getData()?js_string}', 
81          captionFromTitle: true, 
82          centered: true, 
83          imageAnim: { 
84           duration: 1, 
85           easing: 'easeIn' 
86          }, 
87          intervalTime: 2, 
88          links: '#AUIgaleria a.AUI${journalArticleId}', 
89          playing: false, 
90          preloadAllImages: true, 
91          preloadNeighborImages: true, 
92          showInfo: true, 
93          showPlayer: true, 
94          zIndex: 1 
95
96        ).render(); 
97
98      ); 
99    </script> 
100 
101  </#if> 
102</#if> 
103 
104<#if descPrincipal1.getData()?? && descPrincipal1.getData() != ""> 
105  <div class='supernoticia'> 
106   
107  <#-- Vídeo --> 
108	<#if video?? && video.getData() != ""> 
109	  <#assign codi_video = video.getData()> 
110	  <#if codi_video[0..4] == "list="> 
111      <#-- CODI PLAYLIST --> 
112		  <div class="video-noticies"> 
113  		    <iframe width="583" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=${codi_video[5..]}&autoplay=0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen style="border: none"></iframe> 
114  	    </div> 
115  	<#else> 
116		  <div class="video-noticies"> 
117			  <iframe width="583" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/${codi_video}" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 
118		  </div> 
119	  </#if> 
120  </#if> 
121   
122    ${descPrincipal1.getData()} 
123  </div> 
124</#if> 
125 
126 
127<#-- ENLLAÇOS I DOCUMENTS --> 
128<#-- preparant array amb valors dels botons --> 
129<#assign array_botons = []> 
130<#if text_boto?? && text_boto.getData() != "">	  
131  <#if text_boto.getSiblings()?has_content> 
132  	<#list text_boto.getSiblings() as cur_link> 
133      <#assign array_botons = array_botons + [{ 
134        "nom": cur_link.getData(), 
135        "ordre": cur_link.getChild('ordre').getData(), 
136        "url": cur_link.getChild('url').getData(), 
137        "document": cur_link.getChild('document').getData() 
138      }]> 
139    </#list> 
140  </#if> 
141</#if> 
142<#-- reordenant botons i presentant-los --> 
143<#list array_botons?sort_by("ordre") as cur_boto> 
144  <#if cur_boto.url != "" || cur_boto.document != ""> 
145    <#if cur_boto.document != ""> 
146      <#assign link = "https://web.girona.cat"+cur_boto.document icona = "file"> 
147    <#else> 
148      <#assign link = cur_boto.url> 
149      <#if link?lower_case?contains(".pdf") || link?lower_case?contains(".xls") || link?lower_case?contains(".xlsx") || link?lower_case?contains(".pps") || link?lower_case?contains(".ppt") || link?lower_case?contains(".pptx")> 
150	      <#assign icona = "file"> 
151	    <#else> 
152	      <#assign icona = "new-window"> 
153	    </#if> 
154    </#if> 
155    <a href="${link}" target="_blank" class="btn btn-pdf" role="button"><span class="glyphicon glyphicon-${icona}"></span> ${cur_boto.nom}</a><br> 
156  </#if> 
157</#list> 
158</div> 
Tornar

Vídeo: Campanya "Comerç amic" | Mobilitat escolar sostenible

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> descripcio [in template "20116#20160#220965" at line 95, column 6]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if descripcio.getData()?? && descrip... [in template "20116#20160#220965" at line 95, column 1]
----
1<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
2 
3<#assign icona = "fa-car" tipus_assignat = "mobilitat" classe = ""> 
4<#if tipus??> 
5  <#assign tipus_assignat = tipus.getData()?replace("[\"","")?replace("\"]","")> 
6</#if> 
7<#if tipus_assignat == "fitosanitari"><#assign icona = "fa-bug"></#if> 
8<#if tipus_assignat == "canvi"><#assign icona = "fa-calendar-times-o"></#if> 
9<#if tipus_assignat == "emergencia"><#assign icona = "fa-exclamation-triangle" classe=" class='emergencia'"></#if> 
10<#if tipus_assignat == "avis"><#assign icona = "fa-info-circle"></#if> 
11<#-- 
12<div${classe}><i class="icona fa ${icona}" aria-hidden="true"></i>${titol.getData()} <i class="fletxa fa fa-chevron-right" aria-hidden="true"></i></div> 
13--> 
14 
15 
16 
17 
18<div class='web-ajuntament-girona-template'> 
19<#if titol?? && titol.getData() != ""> 
20  <h1>${titol.getData()}</h1> 
21  <script> 
22    document.title = "${titol.getData()}"; 
23  </script> 
24</#if> 
25 
26<#if subtitol?? && subtitol.getData() != ""> 
27		<p class="news_intro2">${subtitol.getData()}</p> 
28</#if> 
29 
30 
31<#-- MANIPULACIÓ FOTOS --> 
32<#if imatge??> 
33<#assign peu_foto="" text_alt=""> 
34  <#if imatge.getData()?? && imatge.getData() != ""> 
35    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] == "(c)"> 
36      <#assign peu_foto = "" text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
37    </#if> 
38    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] != "(c)"> 
39      <#assign peu_foto = imatge.getAttribute('alt') text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
40    </#if> 
41    <div class="foto_box" id="AUIgaleria"> 
42      <div class="grossa" style="background-image: url(/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()})"> 
43        <a href="/o/si?mh=600&i=${imatge.getData()}" title="${text_alt}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a> 
44      </div> 
45      <#if peu_foto != ""> 
46  	  <div class="peu_foto">${peu_foto}</div> 
47  	  </#if> 
48  <#if imatges?? && imatges.getData() != "">  
49    <#if imatges.getSiblings()?has_content> 
50      <#if peu_foto == ""> 
51    	  <div class="peu_foto"></div> 
52    	</#if> 
53    	<#list imatges.getSiblings() as cur_imatges> 
54    		<#if cur_imatges.getData()?? && cur_imatges.getData() != ""> 
55    		 
56        <div class="petita" style="background-image: url(/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()})"><a href="/o/si?mh=600&i=${cur_imatges.getData()}" title="${cur_imatges.getAttribute('alt')}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a></div> 
57     
58    		</#if> 
59    	</#list> 
60    </#if>  	   
61  </#if>  	   
62  	  <div class="reset"></div> 
63 
64    </div> 
65    <script> 
66      AUI().use( 
67       'aui-image-viewer', 
68       function(Y) { 
69        new Y.ImageViewer( 
70
71          caption: '${titol.getData()}', 
72          captionFromTitle: true, 
73          centered: true, 
74          imageAnim: { 
75           duration: 1, 
76           easing: 'easeIn' 
77          }, 
78          intervalTime: 2, 
79          links: '#AUIgaleria a.AUI${journalArticleId}', 
80          playing: false, 
81          preloadAllImages: true, 
82          preloadNeighborImages: true, 
83          showInfo: true, 
84          showPlayer: true, 
85          zIndex: 1 
86
87        ).render(); 
88
89      ); 
90    </script> 
91 
92  </#if> 
93</#if> 
94 
95<#if descripcio.getData()?? && descripcio.getData() != ""> 
96  <div class='supernoticia'> 
97    ${descripcio.getData()} 
98  </div> 
99</#if> 
100 
101<#-- ENLLAÇOS I DOCUMENTS --> 
102<#-- preparant array amb valors dels botons --> 
103<#assign array_botons = []> 
104<#if text_boto?? && text_boto.getData() != "">	  
105  <#if text_boto.getSiblings()?has_content> 
106  	<#list text_boto.getSiblings() as cur_link> 
107      <#assign array_botons = array_botons + [{ 
108        "nom": cur_link.getData(), 
109        "ordre": cur_link.getChild('ordre').getData(), 
110        "url": cur_link.getChild('url').getData(), 
111        "document": cur_link.getChild('document').getData() 
112      }]> 
113    </#list> 
114  </#if> 
115</#if> 
116<#-- reordenant botons i presentant-los --> 
117<#list array_botons?sort_by("ordre") as cur_boto> 
118  <#if cur_boto.url != "" || cur_boto.document != ""> 
119    <#if cur_boto.document != ""> 
120      <#assign link = "https://web.girona.cat"+cur_boto.document icona = "file"> 
121    <#else> 
122      <#assign link = cur_boto.url> 
123      <#if link?lower_case?contains(".pdf") || link?lower_case?contains(".xls") || link?lower_case?contains(".xlsx") || link?lower_case?contains(".pps") || link?lower_case?contains(".ppt") || link?lower_case?contains(".pptx")> 
124	      <#assign icona = "file"> 
125	    <#else> 
126	      <#assign icona = "new-window"> 
127	    </#if> 
128    </#if> 
129    <a href="${link}" target="_blank" class="btn btn-pdf" role="button"><span class="glyphicon glyphicon-${icona}"></span> ${cur_boto.nom}</a><br> 
130  </#if> 
131</#list> 
132 
133 
134 
135<#if tipus_assignat == "mobilitat"> 
136  <div class='incidencia_nota'> 
137    <p>Esperem que sapigueu disculpar les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar. Per a qualsevol dubte o suggeriment us podeu dirigir al servei de Mobilitat de l’Ajuntament (972 419 002) o bé a la <a href="//www.girona.cat/avisos">Bústia d’Avisos</a> del web municipal.</p> 
138     
139    <p>Us recordem que podeu seguir les incidències a través del canal de RSS. Pel Twitter de l’Ajuntament amb l’etiqueta <b>#incidències</b> i pel web <a href="//www.girona.cat/incidencies">www.girona.cat/incidencies</a> i ara també a través del Telegram de l’Ajuntament de Girona.</p> 
140  </div> 
141</#if> 
142</div> 
Tornar

Carrusel bàners: Educació