Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Sol·licituds d’ús de les instal·lacions esportives municipals. Temporada 2022-2023

El període de sol·licitud és del 19 al 30 d'abril de 2022 (ambdós inclosos)

Seran objecte de petició d’ús en aquest període els pavellons i piscines municipals, el camp de futbol de Vila-roja, Pont Major i Torres de Palau, així com les pistes poliesportives cobertes de les escoles Migdia, Cassià Costal i Pla de Girona.

Presentació de sol·licituds:

Del 19 al 30 d'abril de 2022 podeu presentar les sol·licituds per la seu Electrònica https://seu.girona.cat, a través del tràmit en línia:

Us recordem que d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat digital de l’entitat. Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Per a més informació sobre els certificats admesos, i requisits tècnics vegeu l’apartat Més informació en el web: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/tramits/

Model de sol·licitud

 

Documentació a presentar:

ENTITATS ESPORTIVES

  • El full de sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2022-2023 de cadascuna de les instal·lacions demanades, degudament omplert i respectant els horaris assenyalats per a cada tipus d’activitat (vegeu els annexos al peu de la notícia).
  • Entitats d’esports d’associació: Relació dels equips que faran ús de les instal·lacions esportives, diferenciant categories, nivell, gènere i edats.
  • Entitats d’esports individuals: Relació dels grups que faran ús de les instal·lacions esportives municipals diferenciant categories, nivell, gènere i edats.
  • Presentar còpia de les assegurances que decreti la llei en vigor vigent, destacant les assegurances de responsabilitat civil (amb cobertura suficient, d’acord amb la normativa aplicable) i l’assegurança d'accidents medico-esportiva per tots els participants usuaris de la instal·lació. 
  • En els casos que s’hagi realitzat activitat per a la temporada 2021-2022, cal adjuntar la distribució horària setmanal dels entrenaments per equips/grups i categories. 

ALTRES

  • El full de sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2022-2023 de cadascuna de les instal·lacions demanades, degudament omplert i respectant els horaris assenyalats per a cada tipus d’activitat.
  • Explicació de l’activitat que es portarà a terme, fent constar edat, gènere i nombre de participants.
  • Presentar còpia de les assegurances que decreti la llei en vigor vigent, destacant les assegurances de responsabilitat civil (amb cobertura suficient, d’acord amb la normativa aplicable) i l’assegurança d'accidents medico-esportiva per tots els participants usuaris de la instal·lació. 
Tràmit de sol·licitud
Annex 1 - Instal·lacions i espais esportius objecte de la sol·licitud
Annex 2 - Període d'obertura i horaris de les instal·lacions esportives municipals
Annex 3 - Tipus d'activitats en les instal·lacions esportives municipals
Annex 4 - Criteris per a la concessió d'ús de les instal·lacions esportives municipals
Annex 5 - Franges horàries orientatives en l'ús d'instal·lacions esportives
Annex 6 - Hores orientatives per a l'ús de les instal·lacions segons el tipus d'esports i la categoria dels equips
Annex 7 - Distribució de l'ús potencial de les instal·lacions esportives segons franges horàries
Annex 8 - Condicions d'ús de les instal·lacions esportives municipals
Annex 9 - Sol·licitud: període, lloc i documents a adjuntar
Tornar