Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Baixa d'inscripció d'una activitat del Servei Municipal d'Esports

Els camps marcats amb són obligatoris:

Activitat objecte de la baixa

Com a titular o tutor de la inscripció d'una activitat del Servei Municipal d'Esports:

Instal·lació

Dades de la persona que fa l'activitat
Dades del pare, mare o tutor

Només en cas de ser un menor.

Dades de contacte

Comunico al Servei Municipal d'Esports voler causar baixa de l'activitat a la que estic inscrit/a per un o varis dels següents motius:

La consulta realitzada a través d'aquest formulari suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la seva resolució. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà el temps indispensable per a la correcta gestió. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona.Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.