Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions en matèria esportiva (programa B). Per al foment i promoció de l'esport escolar. Curs 2022-2023

Subvencions en matèria esportiva (programa B). Per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar. Curs 2022-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa B de les bases reguladores. Subvencions per al foment i promoció de l’esport escolar, adreçada als centres educatius sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària i secundària, així com d’educació especial i les AMPA/AFA, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars sense ànim de lucre amb domicili social a la ciutat de Girona i vinculades als centres educatius esmentats.

El termini per justificar la totalitat de la subvenció rebuda és fins 30 de juny de 2023. 

Resolució i justificació

Resolució

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

Acceptació de les subvencions

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Justificació de la subvenció

El termini per justificar la totalitat de la subvenció rebuda és fins 30 de juny de 2023. 

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb el nombre de grups sol·licitats, i s’haurà de presentar la documentació justificativa que consta a la convocatòria.

La manca de justificació en els terminis establerts pot suposar no poder presentar-se a la convocatòria del curs següent.

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, sempre que la suma dels imports rebuts per aquest concepte no superi el cost total del projecte. 

Tràmit de justificació
Tràmit d'acceptació