Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions en matèria esportiva (programa B). Per al foment i promoció de l'esport escolar. Curs 2020-21

Subvencions en matèria esportiva (programa B). Per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar. Curs 2020-2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa B de les bases reguladores. Subvencions per al foment i promoció de l’esport escolar, adreçada als centres educatius sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària i secundària, així com d’educació especial i les AMPA/AFA, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars sense ànim de lucre amb domicili social a la ciutat de Girona i vinculades als centres educatius esmentats.

El termini de presentació de sol·licituds serà el 31 de gener de 2021.

Sol·licitud

La sol·licitud de la subvenció per al foment i promoció de l’esport escolar (horari extraescolar) 2020 - 2021, és incompatible per les entitats vinculades a centres escolars que s’han presentat a la convocatòria de subvencions d’activitats ordinàries adreçada a entitats esportives – programa esport base.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat digital de l’entitat. Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds al registre d’entrada electrònic de l’Ajuntament de Girona va ser el 31 de gener de 2021. En el tràmit electrònic a més del model de sol·licitud caldrà adjuntar-hi la documentació que consta a la convocatòria.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, les entitats disposaran de 10 dies hàbils, comptadors des del moment de la notificació, per esmenar l’error o la mancança. En cas que no es faci, s’arxivarà l’expedient sense cap tràmit posterior per entendre’s com a renúncia de part. 

Més informació

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports a l’adreça de correu electrònic administracio.esports@ajgirona.cat o bé a les oficines del servei municipal d’Esports, ubicades al pavelló municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Tràmit de sol·licitud
Esmenar l’error o aportació de documentació que falta