Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions en matèria esportiva (programa C). Per a esdeveniments esportius 2021

Subvencions en matèria esportiva (programa C). Per a esdeveniments esportius a la ciutat 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa C de les bases reguladores.
C.1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic per la ciutat.
C.2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals relacionats amb les activitats físiques i de l’esport.

Bases 2021 reguladores de les subvencions en matèria esportiva publicades al BOP núm. 232 del dia 03/12/21. El període d'exposició pública serà de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació en el BOP. Posteriorment, es publicarà la convocatòria 2021-2022 on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Bases i convocatòria

Objectius

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius de caràcter puntual i/o extraordinari a la ciutat, durant l’any 2021 amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva, i en el cas de la línea programa C.1, que produeixi un impacte social i econòmic o de promoció de Girona.

Programa de subvencions C de les bases reguladores

Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat.

  • C.1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic per la ciutat.
  • C.2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals relacionats amb les activitats físiques i de l’esport

Beneficiaris i requisits

Les entitats beneficiaris de les subvencions seran:

  • Línia/programa C1: Entitats jurídiques (associacions, entitats, clubs...), persones físiques i societats que organitzin esdeveniments esportius a la ciutat i  que reuneixin els requisits de la convocatòria.
  • Línia/programa C2: Associacions,entitats o clubs de la ciutat que estiguin inscrites en el Registre d’Entitats Municipal.Podran ser beneficiàries de les subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat, les entitats jurídiques (associacions, entitats, clubs...), persones físiques i, societats que han de complir les següents condicions:

Podran ser beneficiàries de les subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat, les entitats jurídiques (associacions, entitats, clubs...), persones físiques i, societats que han de complir les següents condicions:

  1. Estar legalment constituïdes.
  2. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. 
  3. Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que s’estableix en l’ l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quedaran excloses aquelles entitats jurídiques, persones físiques i, societats que han rebut o hagin de rebre una aportació econòmica consignada nominativament en el pressupost municipal, que rebin una subvenció directa amb caràcter extraordinari o que disposin d’una concessió d’una instal·lació municipal.

Bases 2021 en català
Bases 2021 de castellà
Bases 2021 al BOP núm. 232 del 03-12-2021