Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions en matèria esportiva (programa C). Per a esdeveniments esportius 2022

Subvencions en matèria esportiva (programa C). Per a esdeveniments esportius a la ciutat 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa C de les bases reguladores.
C.1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic per la ciutat.
C.2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals relacionats amb les activitats físiques i de l’esport.

 La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 31 de maig del 2023. 

Resolució i justificació

Resolució

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de quatre mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria

Acceptació de les subvencions

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Justificació de la subvenció

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb el nombre de grups sol·licitats, i s’haurà de presentar la documentació justificativa que consta a la convocatòria.

 La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 31 de maig del 2023. 

La manca de justificació en els terminis establerts pot suposar no poder presentar-se a la convocatòria del curs següent.

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, sempre que la suma dels imports rebuts per aquest concepte no superi el cost total del projecte. 

Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació