Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvenció en matèria esportiva (programa A). Per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2021-2022

Subvenció en matèria esportiva (programa A). Per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives. Temporada 2021-2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa A de les bases reguladores. Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

Bases 2021 reguladores de les subvencions en matèria esportiva publicades al BOP núm. 232 del dia 03/12/21. El període d'exposició pública serà de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació en el BOP. Posteriorment, es publicarà la convocatòria 2021-2022 on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Bases i convocatòria

Destinataris

Les entitats destinatàries seran entitats esportives sense afany de lucre que reuneixin els requisits següents:

  • Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat esportiva en el terme municipal de Girona.
  • Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
  • Acreditar una antiguitat mínima d’un any i desenvolupar l’activitat esportiva continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
  • Quedaran excloses aquelles entitats esportives que rebin una subvenció directa nominativa i que el seu conveni regulador especifiqui la impossibilitat d’acollir-se a les convocatòries de subvencions durant la vigència del mateix o que disposin d’una concessió d’una instal·lació municipal.
  • En cas que es presentin a la convocatòria de subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives, temporada 2020-2021, no podran presentar-se a la convocatòria de subvenció al foment i promoció de l’esport escolar de la mateixa temporada/curs.

Requisits mínims dels beneficiaris

  1. Que les associacions, entitats jurídiques, persones físiques, societats, centres escolars entitats vinculades interessades hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona, si és el cas.
  2. Que es trobin al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, resta d’administracions i amb la seguretat social, així com de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament. Amb la sol·licitud s’autoritza a l’Ajuntament a consultar i verificar les dades mitjançant les plataformes habilitades per les administracions públiques, si és necessari. Les característiques de les activitats subvencionables i els requisits específics es detallaran per a cada modalitat de subvenció a les seves convocatòries.
  3. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Bases 2021 en català
Bases 2021 en castellà
Bases 2021 al BOP núm. 232 del 03-12-2021