Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvenció en matèria esportiva (programa A). Per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2022-2023

Subvenció en matèria esportiva (programa A). Per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives. Temporada 2022-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa A de les bases reguladores. Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 30 de juny del 2023. 

Resolució i justificació

Resolució

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. La notificació de la resolució serà a través d’E-Notum (notificació electrònica) i amb Edicte al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Tràmit i documentació de la justificació

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació, en model normalitzat, així com la documentació que indica a la convocatòria, a través del tràmit de justificació que hi ha a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona. 

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 30 de juny del 2023.

Documentació que cal aportar juntament amb la instància de justificació:

  • Memòria: el grau de compliment i resultats de l’objecte subvencionat explicat a la memòria inicial de la sol·licitud.
  • Certificat de finançament, que ha detallar el cost de l’actuació, i el total de finançament (que ha de reflectir l’import de la subvenció de l’Ajuntament de Girona).
  • Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de factura, import, concepte i data de la factura.

Tràmit de justificació