Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvenció en matèria esportiva (programa A). Per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2022-2023

Subvenció en matèria esportiva (programa A). Per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives. Temporada 2022-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa A de les bases reguladores. Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

Noves bases reguladores. Aviat es publicarà la convocatòria on s'establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Bases i convocatòria

Destinataris i requisits dels beneficiaris de la subvenció

Les destinatàries seran entitats esportives que reuneixin els requisits següents:

  • Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat esportiva en el terme municipal de Girona.
  • Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya (en el cas d’entitats sense afany de lucre).
  • Les entitats hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Acreditaran que estan al corrent de pagament de les seves obligacions fiscal i amb la Seguretat Social o bé signant una declaració responsable d’estar-ne al corrent, o bé aportant els certificats emesos per les administracions corresponents (Agència Estatal d’Administració Tributària i Tresoreria de la Seguretat Social), en cas que la subvenció sigui superior a 3.000 €. I en tot cas, autoritzant a consultar i verificar mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles si no estan acreditades i són imprescindibles per a la resolució de la tramitació.
    Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que s’estableix en l’article 13.2 de la Llei General de Subvencions de 17 de novembre.
  • Tenir una antiguitat mínima d’un any i desenvolupar l’activitat esportiva continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
  • Quedaran excloses aquelles entitats esportives que rebin una subvenció directa nominativa i que el seu conveni regulador especifiqui la impossibilitat d’acollir-se a les convocatòries de subvencions durant la vigència del mateix.
  • En el cas de societats anònimes esportives, només podran acollir-se a la línia/programa 1 – Promoció esport base, i a la línia 3 i 4.
  • En cas que es presentin a la convocatòria de subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives, temporada 2021-2022, no podran presentar-se a la convocatòria de subvenció al foment i promoció de l’esport escolar de la mateixa temporada/curs.
  • Complir amb la Llei de protecció a la infància i l’adolescència.

Bases 2022 en català
Bases 2022 en castellà
Bases al BOP núm. 142 del 07/07/2022