Header: Esports

Esports

Subvenció en matèria esportiva del programa A. Per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2020-2021

Subvenció en matèria esportiva (programa A). Per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives. Temporada 2020-2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa A de les bases reguladores. Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds al registre d’entrada electrònic de l’Ajuntament de Girona finalitzarà el 31 de gener de 2021.

Sol·licitud

Línies i programes. Quantia de les subvencions

Poden ser objecte de subvencions les següents línies/programes:

  1. Promoció esport base (fins a 18 anys)
  2. Promoció esport federat (adults – majors de 18 anys)
  3. Despeses extraordinàries mesures COVID-19 
    Aquesta línia especial té l’objectiu de subvencionar les despeses extraordinàries amb motiu de l’adquisició de productes o elements de protecció sanitària per part de les entitats o clubs esportius amb motiu de la COVID-19: gel hidroalcohòlic, productes desinfectants, termòmetres..., (entre els materials subvencionables no estan incloses les mascaretes, atès que no són necessàries durant la pràctica esportiva). 

Les entitats podran presentar-se segons la tipologia i edats dels esportistes, a una línia/programa o a les dues línies/programes. I a més a més, aquesta temporada, a la línia especial 3 mesures COVID. Les entitats no es poden presentar només a la línia 3.

L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides per a la mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat subvencionada.

Presentació de sol·licituds

Les associacions, entitats jurídiques, persones físiques i societats esportives hauran de presentar la sol·licitud segons indicacions i documentació detallada a la convocatòria.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en un termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgan col·legials a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Més informació

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports a l’adreça de correu electrònic administracio.esports@ajgirona.cat o bé a les oficines del servei municipal d’Esports, ubicades al pavelló municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Tràmit de sol·licitud