Header: Esports

Esports

Subvenció en matèria esportiva del programa A. Per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2020-2021

Subvenció en matèria esportiva (programa A). Per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives. Temporada 2020-2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa A de les bases reguladores. Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 30 de juny del 2021. 

Justificació

Termini de justificació

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 30 de juny del 2021.

Tràmit i documentació de la justificació

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació, en model normalitzat, així com la documentació que indica a la convocatòria, a través del tràmit de justificació que hi ha a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona. 

Documentació que cal aportar juntament amb la instància de justificació:

  • Memòria: el grau de compliment i resultats de l’objecte subvencionat explicat a la memòria inicial de la sol·licitud.
  • Certificat de finançament, que ha detallar el cost de l’actuació, i el total de finançament (que ha de reflectir l’import de la subvenció de l’Ajuntament de Girona).
  • Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de factura, import, concepte i data de la factura.

Tràmit de justificació