Header: Esports

Esports

Subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2017-2018

Subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2019-2020

El termini de presentació de sol·licituds serà el 25 de febrer de 2020

Objectius:

Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

Destinataris:

Les entitats destinatàries seran entitats esportives sense afany de lucre que reuneixin els requisits següents:

  • Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat esportiva en el terme municipal de Girona.
  • Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
  • Acreditar una antiguitat mínima d’un any i desenvolupar l’activitat esportiva continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
  • Quedaran excloses aquelles entitats esportives que rebin una subvenció directa nominativa i que el seu conveni regulador especifiqui la impossibilitat d’acollir-se a les convocatòries de subvencions durant la vigència del mateix o que disposin d’una concessió d’una instal·lació municipal.
  • En cas que es presentin a la convocatòria de subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives, temporada 2019-2020, no podran presentar-se a la convocatòria de subvenció al foment i promoció de l’esport escolar de la mateixa temporada/curs.
     

REQUISITS MÍNIMS DELS BENEFICIARIS:

  1. Que les associacions, entitats jurídiques, persones físiques, societats, centres escolars entitats vinculades interessades hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona, si és el cas.
  2. Que es trobin al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, resta d’administracions i amb la seguretat social, així com de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament. Amb la sol·licitud s’autoritza a l’Ajuntament a consultar i verificar les dades mitjançant les plataformes habilitades per les administracions públiques, si és necessari. Les característiques de les activitats subvencionables i els requisits específics es detallaran per a cada modalitat de subvenció a les seves convocatòries.
  3. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Presentació de sol·licituds. Temporada 2019-2020

El termini de presentació de sol·licituds al registre d’entrada electrònic de l’Ajuntament de Girona és el 25 de febrer de 2020.

Les associacions, entitats jurídiques, persones físiques i societats esportives hauran de presentar la sol·licitud segons indicacions i documentació detallada a la convocatòria.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en un termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgan col·legials a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.


Més informació

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports a l’adreça de correu electrònic administracio.esports@ajgirona.cat o bé a les oficines del servei municipal d’Esports, ubicades al pavelló municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.