Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Bonificació de la quota anual d’abonats/ades a les piscines municipals | Esports

Bonificació de la quota anual d’abonats/ades a les piscines municipals

Per a persones amb pocs recursos econòmics

Reducció de les quotes anuals d'abonats/ades a les piscines municipals per les persones amb pocs recursos econòmics que també requereixin un certificat mèdic que especifiqui una necessitat terapèutica.

Condicions

 • Es podrà sol·licitar durant tot l’any 
 • Permetrà l’accés a les piscines de Palau i Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
 • Bonificació individual, no familiar

Sol·licitud

Les persones interessades a gaudir de la bonificació d'accés a les piscines municipals de Girona cal que presentin:

 • Sol·licitud al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona. 
 • Justificants dels ingressos de la unitat familiar sempre que no superin el barem
 • Certificat mèdic (que especifiqui la necessitat terapèutica).
 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Padró municipal (on s'indiqui els membres de la unitat familiar)

Documentació que cal presentar per obtenir la bonificació

 1. Model general d’instància per sol·licitar la reducció de les taxes d’abonats a les piscines municipals.
 2. Justificants dels ingressos de tots els membres del nucli familiar (tant si es treballa com no), cal aportar la documentació següent:
  1. Full de nòmina del darrer mes.
  2. En cas de cobrar alguna prestació o subsidi cal aportar el certificat que acrediti l’import i el tipus de prestació o subsidi.
  3. En el cas que algun dels membres del nucli familiar no treballi, i no cobri cap prestació o subsidi cal aportar:
   • Document de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (c/ Santa Eugènia, 40 – tel. 872 08 25 00): acreditant que no figura com a titular de cap pensió del sistema de la Seguretat Social, ni d’altres pensions públiques.
   • Document de l'Oficina de treball (av. Lluís Pericot, 86-90 – tel. 972 48 72 80): acreditant que hi figura inscrit/a i no rep cap prestació ni subsidi d’atur.
  4. En cas de jubilació: certificat assegurant que es cobra o no prestació o pensió.
 3. Certificat mèdic que especifiqui la necessitat terapèutica per un ús a les piscines.
 4. Altres documentacions:
  1. Tenir un infant acollit: resolució administrativa d’acolliment (Generalitat de Catalunya)
  2. Reconeixement de disminució: Certificat de disminució Generalitat de Catalunya
  3. Família nombrosa: carnet de família nombrosa d. Família monoparental: carnet de família monoparental