Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Nous abonats a les piscines municipals | Esports

Nous abonats a les piscines municipals

Procés d'inscripció:

L'alta com a nou abonat es pot fer a qualsevol de les piscines municipals.

En el moment de la inscripció es lliurarà un resguard d'ingrés de "la Caixa" per fer efectiu el pagament corresponent a la quota d'inscripció i a la part proporcional de la quota anual.

Un cop fet el pagament s’haurà de presentar aquest resguard a qualsevol de les piscines municipals, juntament amb la sol·licitud degudament omplerta, per tal de completar la tramitació del carnet del titular i dels beneficiaris.

Conjuntament amb el carnet es lliuraran els horaris d’obertura de les piscines així com les normes d’ús i recomanacions.

Recomanem donar el número de compte bancari per poder domiciliar el rebut a partir del segon any d’abonament i així facilitar les possibles devolucions en cas d’interrupcions del servei.

Documents i dades a presentar en el moment d'inscripció:

 • Cal omplir el full d'inscripció amb les dades personals dels titulars i beneficiaris (noms i cognoms, data de naixement, adreça, telèfon, DNI, adreça electrònica). S’han d’adjuntar fotocòpies de DNI i llibre de família, si escau.
 • Número de compte corrent per fer els càrrecs dels rebuts del proper any.
 • En el cas de tenir una discapacitat igual o superior al 33%, s'haurà d'aportar la documentació acreditativa.
 • En el cas de família monoparental o família nombrosa, s'haurà d'aportar el carnet oficial emès per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.
 • En el cas de tramitar un canvi de categoria individual a familiar, cal fer-ho de 9 a 14 h a les oficines de les instal·lacions. D’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals, la taxa es merita quan s’iniciï la prestació del servei i, a aquests efectes, s’entendrà que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud. Les quotes anuals previstes en aquesta ordenança es prorratejaran per mesos.

Horaris i llocs per formalitzar les inscripcions:

PISCINA MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA - CAN GIBERT DEL PLA
Telèfon 972 237 306
De dilluns a divendres de 9 a 21 h

PISCINA COBERTA DE PALAU 
Telèfon 972 222 155 
De dilluns a divendres de 9 a 21 h

Servei d’atenció a l’abonat/abonada:
A/e: abonats@ajgirona.cat

Tarifes abonats 2023
CategoriaQuota inscripcióQuota anual
Juvenil (fins a 20 anys, any natural)57,40 € 42,65 € 
Juvenil amb discapacitat1 (fins a 20 anys, any natural)39,20 € 42,65 € 
Adult 78,30 € 116,20 € 
Adult amb discapacitat139,20 € 53,65 € 
Pensionista (a partir de 65 anys, any natural)39,20 € 53,65 € 
Familiar2 104,30 € 198,90 € 
Familiar amb un o més membres amb discapacitat193,90 € 179,00 € 
Familiar2 monoparental o nombrosa104,30 € 179,00 € 
Familiar2 monoparental amb un fill/a104,30 € 142,95 € 
Familiar pensionista 
(titular a partir de 65 anys)
52,10 € 80,90 € 
 


NOTA: Preus vigents des del gener de 2023. Accés gratuït fins a 3 anys.

1 Grau de discapacitat igual o superior al 33%
2 Els beneficiaris de tos els abonaments familiars seran fins a 20 anys, any natural.

Avantatges que suposa ser abonat/abonada de les piscines municipals

Avantatges que suposa ser abonat/abonada de les piscines municipals

Ús de les instal·lacions esportives municipals

 • Accés en la piscina de Palau, Sta. Eugènia – Can Gibert del Pla i de la Devesa en tot el seu horari d’obertura.
 • Reducció en el preu per a l’ús de les pistes de tennis i pàdel de la Zona Esportiva de la Devesa.
 • Ús gratuït de les pistes de tennis platja i vòlei platja de la Zona Esportiva de la Devesa segons disponibilitat.

Abonaments a les pistes de tennis i pàdel de la Zona Esportiva de la Devesa

 • Reducció de quasi un 30% en la taxa d’inscripció com abonat/da a les pistes de tennis i de pàdel de la Zona Esportiva de la Devesa.

Activitats esportives municipals

 • Reducció en el preu d'inscripció en les activitats esportives municipals que es porten a terme en pavellons i piscines municipals.

Ús d'instal·lacions d'altres entitats

 • GEIEG. Reducció del 50% en el preu d’entrada per l'ús de les pistes d'atletisme, circuit de footing i altres instal·lacions del Complex Esportiu del GEIG de Palau, en la franja horària de 10 a 13 hores i de 15 a 17 hores.
 • Universitat de Girona. Ús de les pistes de tennis i de pàdel del Servei d'esports de la Universitat de Girona amb preu reduït.

Piscines municipals | Esports

Piscines municipals