Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius. Curs 2023-2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 5 de les bases i tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de maig de 2024.

Sol·licitud

Presentació de sol·licituds

Els centres educatius interessats hauran de presentar la instància de sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de setembre al 31 de maig de 2024.

La presentació de sol·licituds implica la plena acceptació de les bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Documentació que caldrà presentar

  • Sol·licitud de subvenció
  • Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats:
    • justificació i objectius
    • descripció detallada
    • pla d’actuació i calendari
    • pressupost desglossat d’ingressos i despeses

En el cas que es requereixi documentació de rectificació o d’esmena als sol·licitants i aquesta no sigui aportada o corregida dins el termini atorgat, s’entendrà automàticament desistida la sol·licitud.

Tràmit de sol·licitud
Tràmit per aportar la documentació requerida

Tornar