Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Activa el teu pati. Curs 2023-2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 2 de les bases que vol promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva de la convocatòria del curs 2023-2024.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 27 de setembre de 2024.

Resolució i justificació

Requeriment d’esmena o rectificació de document

Un cop feta la comprovació de la documentació es dictarà resolució de requeriment de rectificació o d’esmena als sol·licitants que hagin presentat documentació incorrecta o incompleta, amb la indicació que si no es respon al requeriment s’entendrà que desisteix a la sol·licitud. La resolució de requeriment es farà pública al tauler d’anuncis municipal. Els sol·licitants afectats per aquesta resolució disposaran d’un termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució per realitzar les rectificacions o esmenes necessàries.

Resolució

La resolució de la convocatòria es realitzarà en un termini màxim de 6 mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà al tauler d’anuncis municipals i en aquesta pàgina web, produint els mateixos efectes que la notificació individual.

Acceptació de les subvencions

Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats cal l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat. Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer-se pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció.

Justificació de la subvenció

El centre ha de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb les bases reguladores i d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria, presentant la documentació següent:

  • La memòria justificativa del projecte i activitats realitzades, en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
  • La relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació de proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
  • El detall del finançament de les despeses del 100% de l’import sol·licitat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
  • L’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat, prevista al punt 19 Difusió i publicitat de les Bases, a la plana web del beneficiari, en cartells, plafons informatius o fullets, ja sigui fent esment del suport econòmic de l’Ajuntament de Girona o en el projecte subvencionat, ja sigui amb la inserció del logotip de l’Ajuntament de Girona.

Termini de justificació

Aquesta documentació es presentarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.  El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 27 de setembre de 2024.

Pagament

Una vegada resolta la convocatòria i prèvia acceptació expressa de la subvenció concedida, es transferirà el 60% de l’import atorgat. La resta es transferirà, previ informe del Servei Municipal d’Educació, una vegada valorades les justificacions corresponents.

Resolució definitiva 2023-2024
Tràmit de justificació
Tràmit d'acceptació
Requeriment de documentació, rectificació o esmena d'una sol·licitud

Tornar