Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2023-2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 1 de les bases que vol facilitar la participació a les sortides o el material escolar als alumnes que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva de la convocatòria del curs 2023-2024.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 12 de juliol de 2024.

Resolució i justificació

Requeriment d’esmena o rectificació de document

Un cop feta la comprovació de la documentació es dictarà resolució de requeriment de rectificació o d’esmena als sol·licitants que hagin presentat documentació incorrecta o incompleta, amb la indicació que si no es respon al requeriment s’entendrà que desisteix a la sol·licitud. La resolució de requeriment es farà pública al tauler d’anuncis municipal. Els sol·licitants afectats per aquesta resolució disposaran d’un termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució per realitzar les rectificacions o esmenes necessàries.

Resolució

La resolució de la convocatòria es realitzarà en un termini màxim de 6 mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà al tauler d’anuncis municipals i en aquesta pàgina web, produint els mateixos efectes que la notificació individual.

Acceptació de les subvencions

Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats cal l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat. Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer-se pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció.

Justificació

El centre ha de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb les bases reguladores i d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria.

A la justificació econòmica hi haurà de constar:

  • La descripció dels conceptes
  • El nom dels beneficiaris, fent constar només les inicials del nom i dels cognoms
  • El número de DNI d’un dels dos progenitors o tutors legals.
  • El curs de l’alumne beneficiari
  • El cost de l’activitat/material
  • La quantitat atorgada
  • Import d’altres subvencions pel mateix concepte si s’escau
  • L'aportació econòmica de la família
  • Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número d’identificació fiscal, import, concepte, data d’emissió de la factura i data de pagament.

També s’adjuntarà:
El resum de la sessió de treball de la Comissió d’Ajut a les Famílies o del corresponent Consell Escolar de Centre on s’hagi tractat la justificació de la subvenció. 

Termini de justificació

Aquesta documentació es presentarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.  El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 12 de juliol de 2024.

Pagament

Una vegada resolta la convocatòria i prèvia acceptació expressa de la subvenció concedida, es transferirà el 60% de l’import atorgat. La resta es transferirà, previ informe del Servei Municipal d’Educació, una vegada valorades les justificacions corresponents.

Resolució definitiva 2023-2024
Requeriment de documentació, rectificació o esmena d'una sol·licitud
Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació

Tornar