Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2022-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 1 de les bases que vol facilitar la participació a les sortides o el material escolar als alumnes que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

El termini de presentació de sol·licituds és del 20 de maig al 7 d'octubre de 2022.

Bases i convocatòria

Objectiu:

  • Facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de l’alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula a aquells alumnes, per a la família dels quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa. En cap cas, aquesta convocatòria ha de servir per abaratir les activitats al conjunt del centre o grup classe.
  • Facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Destinataris:

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil i primària i de secundària obligatòria i educació especial, sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Girona que complexin els requisits establerts a les bases reguladores del programa de subvencions adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona i que tinguin en el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l’equitat, la coeducació, la interculturalitat i l’educació per a la ciutadania.

Característiques de les propostes:

Són objecte de la convocatòria els conceptes referits a:

A. Sortides

  • Sortides enteses com a activitats complementàries dins el marc curricular o lúdiques que formin part del programa del centre. El centre prioritzarà un màxim de 3 sortides per cicle.

B. Llibres de text i material escolar

  • Llibres de text. Si l’escola participa en el programa de socialització de llibres del Departament d’Ensenyament i/o altres programes d’aprofitament o bancs de llibres.
  • Material escolar. Despesa que el centre demana a l’inici de cada curs i que és aprovat per Consell Escolar i dispositius informàtics o connectivitat per poder fer el seguiment de l'escolarització en línia.

Bases generals en català
Bases generals en castellà
Bases al BOP núm. 181 del 20-09-2021
Bases específiques ANNEX 1 en català
Bases específiques ANNEX 1 en castellà
Convocatòria 2022 al BOP núm. 96 del 20/05/2022
Convocatòria del curs 2022-2023 en català
Convocatòria del curs 2022-2023 en castellà

Tornar