Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2022-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 1 de les bases que vol facilitar la participació a les sortides o el material escolar als alumnes que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Publicació de la resolució definitiva de la convocatòria per al curs 2022-2023.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 14 de juliol de 2023.

Resolució i justificació

Justificació

El centre ha de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb les bases reguladores i d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria.

A la justificació s’hi haurà de fer constar una breu descripció dels conceptes, el nom dels beneficiaris (fent constar només les inicials del nom i dels cognoms), el curs de l’alumne, la quantitat atorgada, i la aportació econòmica de la família. A més a més, s’hi adjuntarà el resum de la sessió de treball de la Comissió d’Ajut a les Famílies o del corresponent Consell Escolar de Centre on s’hagi tractat.

El centre ha de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb les bases reguladores i d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria.

A la justificació econòmica hi haurà de constar:

  • La descripció dels conceptes
  • El nom dels beneficiaris, fent constar només les inicials del nom i dels cognoms
  • El número de DNI d’un dels dos progenitors o tutors legals.
  • El curs de l’alumne beneficiari
  • La quantitat atorgada
  • L’aportació econòmica de la família
  • El número de factura de la despesa

També s’adjuntarà:
l resum de la sessió de treball de la Comissió d’Ajut a les Famílies o del corresponent Consell Escolar de Centre on s’hagi tractat la justificació de la subvenció. 

Termini

Aquesta documentació es presentarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.  El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 14 de juliol de 2023.

Resolució 2022-2023
Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació

Tornar