Header: Educació

Educació

Xarxes: Educació

Contacte - fitxa tècnica | Educació

Servei Municipal d'Educació

Àrea de què depèn:
Àrea de Drets de les persones
Regidoria delegada d'Educació, Infància i Esports

Adreça:
Plaça del Vi, 1
Girona - 17004

Telèfon:
972 419 403

A/e Educació:
educacio@ajgirona.cat

A/e OME:
ome@ajgirona.cat

A/e La Caseta:
caseta@ajgirona.cat

Contacte - fitxa tècnica | Educació

Ruta de navegació

Visor: Educacio

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> descPrincipal1 [in template "20116#20160#127560" at line 104, column 6]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if descPrincipal1.getData()?? && des... [in template "20116#20160#127560" at line 104, column 1]
----
1<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
2 
3<div class='web-ajuntament-girona-template'> 
4<#if titol?? && titol.getData() != ""> 
5  <h1>${titol.getData()}</h1> 
6  <script> 
7    document.title = "${titol.getData()}"; 
8  </script> 
9</#if> 
10 
11<#if subtitol?? && subtitol.getData() != ""> 
12		<p class="news_intro2">${subtitol.getData()}</p> 
13</#if> 
14 
15  <div class="entradeta"> 
16 
17<#-- OBTENCIÓ I PRESENTACIÓ DATA PUBLICACIÓ --> 
18<#assign articleDisplayDate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
19<#assign originalLocale = locale> 
20<#setting locale = 'ca_ES'> 
21<#assign date = articleDisplayDate?date("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss zzz")> 
22<#assign dateTimeFormat = languageUtil.get(originalLocale, "EEEE dd/MM/yyyy - H.mm 'h'")> 
23<#assign data_hivern = (date?long + 1*3600*1000)?number_to_date> 
24<#assign data_hivern = data_hivern?string(dateTimeFormat)> 
25<#assign data_estiu = (date?long + 2*3600*1000)?number_to_date> 
26<#assign data_estiu = data_estiu?string(dateTimeFormat)> 
27<#assign dateTimeFormat = languageUtil.get(originalLocale, "yyyy/MM/dd/H/mm")> 
28<#assign data_js = date?long?number_to_date> 
29<#assign data_js = data_js?string(dateTimeFormat)> 
30<#setting locale = originalLocale> 
31    <p class="news_data2" id="data_noticia"></p> 
32<script> 
33  if (UTC_offset("${data_js}") == 1) document.getElementById('data_noticia').innerText = "${data_hivern?cap_first}"; 
34  else document.getElementById('data_noticia').innerText = "${data_estiu?cap_first}"; 
35</script> 
36<#-- FI DATA PUBLICACIÓ --> 
37 
38  </div> 
39   
40<#-- MANIPULACIÓ FOTOS --> 
41<#if imatge??> 
42<#assign peu_foto="" text_alt=""> 
43  <#if imatge.getData()?? && imatge.getData() != ""> 
44    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] == "(c)"> 
45      <#assign peu_foto = "" text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
46    </#if> 
47    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] != "(c)"> 
48      <#assign peu_foto = imatge.getAttribute('alt') text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
49    </#if> 
50    <div class="foto_box" id="AUIgaleria"> 
51      <div class="grossa" style="background-image: url(/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()})"> 
52        <a href="/o/si?mh=600&i=${imatge.getData()}" title="${text_alt}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a> 
53      </div> 
54      <#if peu_foto != ""> 
55  	  <div class="peu_foto">${peu_foto}</div> 
56  	  </#if> 
57  <#if imatges?? && imatges.getData() != "">  
58    <#if imatges.getSiblings()?has_content> 
59      <#if peu_foto == ""> 
60    	  <div class="peu_foto"></div> 
61    	</#if> 
62    	<#list imatges.getSiblings() as cur_imatges> 
63    		<#if cur_imatges.getData()?? && cur_imatges.getData() != ""> 
64    		 
65        <div class="petita" style="background-image: url(/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()})"><a href="/o/si?mh=600&i=${cur_imatges.getData()}" title="${cur_imatges.getAttribute('alt')}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a></div> 
66     
67    		</#if> 
68    	</#list> 
69    </#if>  	   
70  </#if>  	   
71  	  <div class="reset"></div> 
72 
73    </div> 
74    <script> 
75      AUI().use( 
76       'aui-image-viewer', 
77       function(Y) { 
78        new Y.ImageViewer( 
79
80          caption: '${titol.getData()?js_string}', 
81          captionFromTitle: true, 
82          centered: true, 
83          imageAnim: { 
84           duration: 1, 
85           easing: 'easeIn' 
86          }, 
87          intervalTime: 2, 
88          links: '#AUIgaleria a.AUI${journalArticleId}', 
89          playing: false, 
90          preloadAllImages: true, 
91          preloadNeighborImages: true, 
92          showInfo: true, 
93          showPlayer: true, 
94          zIndex: 1 
95
96        ).render(); 
97
98      ); 
99    </script> 
100 
101  </#if> 
102</#if> 
103 
104<#if descPrincipal1.getData()?? && descPrincipal1.getData() != ""> 
105  <div class='supernoticia'> 
106   
107  <#-- Vídeo --> 
108	<#if video?? && video.getData() != ""> 
109	  <#assign codi_video = video.getData()> 
110	  <#if codi_video[0..4] == "list="> 
111      <#-- CODI PLAYLIST --> 
112		  <div class="video-noticies"> 
113  		    <iframe width="583" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=${codi_video[5..]}&autoplay=0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen style="border: none"></iframe> 
114  	    </div> 
115  	<#else> 
116		  <div class="video-noticies"> 
117			  <iframe width="583" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/${codi_video}" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 
118		  </div> 
119	  </#if> 
120  </#if> 
121   
122    ${descPrincipal1.getData()} 
123  </div> 
124</#if> 
125 
126 
127<#-- ENLLAÇOS I DOCUMENTS --> 
128<#-- preparant array amb valors dels botons --> 
129<#assign array_botons = []> 
130<#if text_boto?? && text_boto.getData() != "">	  
131  <#if text_boto.getSiblings()?has_content> 
132  	<#list text_boto.getSiblings() as cur_link> 
133      <#assign array_botons = array_botons + [{ 
134        "nom": cur_link.getData(), 
135        "ordre": cur_link.getChild('ordre').getData(), 
136        "url": cur_link.getChild('url').getData(), 
137        "document": cur_link.getChild('document').getData() 
138      }]> 
139    </#list> 
140  </#if> 
141</#if> 
142<#-- reordenant botons i presentant-los --> 
143<#list array_botons?sort_by("ordre") as cur_boto> 
144  <#if cur_boto.url != "" || cur_boto.document != ""> 
145    <#if cur_boto.document != ""> 
146      <#assign link = "https://web.girona.cat"+cur_boto.document icona = "file"> 
147    <#else> 
148      <#assign link = cur_boto.url> 
149      <#if link?lower_case?contains(".pdf") || link?lower_case?contains(".xls") || link?lower_case?contains(".xlsx") || link?lower_case?contains(".pps") || link?lower_case?contains(".ppt") || link?lower_case?contains(".pptx")> 
150	      <#assign icona = "file"> 
151	    <#else> 
152	      <#assign icona = "new-window"> 
153	    </#if> 
154    </#if> 
155    <a href="${link}" target="_blank" class="btn btn-pdf" role="button"><span class="glyphicon glyphicon-${icona}"></span> ${cur_boto.nom}</a><br> 
156  </#if> 
157</#list> 
158</div> 
Tornar

Vídeo: Campanya "Comerç amic" | Mobilitat escolar sostenible

Twiter | Educació

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> descripcio [in template "20116#20160#220965" at line 95, column 6]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if descripcio.getData()?? && descrip... [in template "20116#20160#220965" at line 95, column 1]
----
1<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
2 
3<#assign icona = "fa-car" tipus_assignat = "mobilitat" classe = ""> 
4<#if tipus??> 
5  <#assign tipus_assignat = tipus.getData()?replace("[\"","")?replace("\"]","")> 
6</#if> 
7<#if tipus_assignat == "fitosanitari"><#assign icona = "fa-bug"></#if> 
8<#if tipus_assignat == "canvi"><#assign icona = "fa-calendar-times-o"></#if> 
9<#if tipus_assignat == "emergencia"><#assign icona = "fa-exclamation-triangle" classe=" class='emergencia'"></#if> 
10<#if tipus_assignat == "avis"><#assign icona = "fa-info-circle"></#if> 
11<#-- 
12<div${classe}><i class="icona fa ${icona}" aria-hidden="true"></i>${titol.getData()} <i class="fletxa fa fa-chevron-right" aria-hidden="true"></i></div> 
13--> 
14 
15 
16 
17 
18<div class='web-ajuntament-girona-template'> 
19<#if titol?? && titol.getData() != ""> 
20  <h1>${titol.getData()}</h1> 
21  <script> 
22    document.title = "${titol.getData()}"; 
23  </script> 
24</#if> 
25 
26<#if subtitol?? && subtitol.getData() != ""> 
27		<p class="news_intro2">${subtitol.getData()}</p> 
28</#if> 
29 
30 
31<#-- MANIPULACIÓ FOTOS --> 
32<#if imatge??> 
33<#assign peu_foto="" text_alt=""> 
34  <#if imatge.getData()?? && imatge.getData() != ""> 
35    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] == "(c)"> 
36      <#assign peu_foto = "" text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
37    </#if> 
38    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] != "(c)"> 
39      <#assign peu_foto = imatge.getAttribute('alt') text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
40    </#if> 
41    <div class="foto_box" id="AUIgaleria"> 
42      <div class="grossa" style="background-image: url(/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()})"> 
43        <a href="/o/si?mh=600&i=${imatge.getData()}" title="${text_alt}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a> 
44      </div> 
45      <#if peu_foto != ""> 
46  	  <div class="peu_foto">${peu_foto}</div> 
47  	  </#if> 
48  <#if imatges?? && imatges.getData() != "">  
49    <#if imatges.getSiblings()?has_content> 
50      <#if peu_foto == ""> 
51    	  <div class="peu_foto"></div> 
52    	</#if> 
53    	<#list imatges.getSiblings() as cur_imatges> 
54    		<#if cur_imatges.getData()?? && cur_imatges.getData() != ""> 
55    		 
56        <div class="petita" style="background-image: url(/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()})"><a href="/o/si?mh=600&i=${cur_imatges.getData()}" title="${cur_imatges.getAttribute('alt')}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a></div> 
57     
58    		</#if> 
59    	</#list> 
60    </#if>  	   
61  </#if>  	   
62  	  <div class="reset"></div> 
63 
64    </div> 
65    <script> 
66      AUI().use( 
67       'aui-image-viewer', 
68       function(Y) { 
69        new Y.ImageViewer( 
70
71          caption: '${titol.getData()}', 
72          captionFromTitle: true, 
73          centered: true, 
74          imageAnim: { 
75           duration: 1, 
76           easing: 'easeIn' 
77          }, 
78          intervalTime: 2, 
79          links: '#AUIgaleria a.AUI${journalArticleId}', 
80          playing: false, 
81          preloadAllImages: true, 
82          preloadNeighborImages: true, 
83          showInfo: true, 
84          showPlayer: true, 
85          zIndex: 1 
86
87        ).render(); 
88
89      ); 
90    </script> 
91 
92  </#if> 
93</#if> 
94 
95<#if descripcio.getData()?? && descripcio.getData() != ""> 
96  <div class='supernoticia'> 
97    ${descripcio.getData()} 
98  </div> 
99</#if> 
100 
101<#-- ENLLAÇOS I DOCUMENTS --> 
102<#-- preparant array amb valors dels botons --> 
103<#assign array_botons = []> 
104<#if text_boto?? && text_boto.getData() != "">	  
105  <#if text_boto.getSiblings()?has_content> 
106  	<#list text_boto.getSiblings() as cur_link> 
107      <#assign array_botons = array_botons + [{ 
108        "nom": cur_link.getData(), 
109        "ordre": cur_link.getChild('ordre').getData(), 
110        "url": cur_link.getChild('url').getData(), 
111        "document": cur_link.getChild('document').getData() 
112      }]> 
113    </#list> 
114  </#if> 
115</#if> 
116<#-- reordenant botons i presentant-los --> 
117<#list array_botons?sort_by("ordre") as cur_boto> 
118  <#if cur_boto.url != "" || cur_boto.document != ""> 
119    <#if cur_boto.document != ""> 
120      <#assign link = "https://web.girona.cat"+cur_boto.document icona = "file"> 
121    <#else> 
122      <#assign link = cur_boto.url> 
123      <#if link?lower_case?contains(".pdf") || link?lower_case?contains(".xls") || link?lower_case?contains(".xlsx") || link?lower_case?contains(".pps") || link?lower_case?contains(".ppt") || link?lower_case?contains(".pptx")> 
124	      <#assign icona = "file"> 
125	    <#else> 
126	      <#assign icona = "new-window"> 
127	    </#if> 
128    </#if> 
129    <a href="${link}" target="_blank" class="btn btn-pdf" role="button"><span class="glyphicon glyphicon-${icona}"></span> ${cur_boto.nom}</a><br> 
130  </#if> 
131</#list> 
132 
133 
134 
135<#if tipus_assignat == "mobilitat"> 
136  <div class='incidencia_nota'> 
137    <p>Esperem que sapigueu disculpar les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar. Per a qualsevol dubte o suggeriment us podeu dirigir al servei de Mobilitat de l’Ajuntament (972 419 002) o bé a la <a href="//www.girona.cat/avisos">Bústia d’Avisos</a> del web municipal.</p> 
138     
139    <p>Us recordem que podeu seguir les incidències a través del canal de RSS. Pel Twitter de l’Ajuntament amb l’etiqueta <b>#incidències</b> i pel web <a href="//www.girona.cat/incidencies">www.girona.cat/incidencies</a> i ara també a través del Telegram de l’Ajuntament de Girona.</p> 
140  </div> 
141</#if> 
142</div> 
Tornar

Carrusel bàners: Educació