Header: Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana de Girona

Ruta de navegació

Indicadors dels projectes | Agenda Urbana de Girona

Indicadors dels projectes de l'Agenda Urbana de Girona

Són els que han de permetre fer seguiments diferents Projectes estratègics i la seva evolució a través de les diferents accions que els desenvolupen, d’acord amb el que el mateix Pla d’Acció Local programa de manera que es pugui:

 • Garantir la correcta execució del Pla, introduint els canvis, millores i mesures correctores sempre que sigui necessari 
 • Controlar l'evolució i l'assoliment dels objectius establerts, i avaluar-ne els resultats.
 • Mesurar el grau d'eficàcia i eficiència del procés durant la implementació efectiva del Pla. 
 • Dur a terme el seguiment i control dels projectes. 
 • Garantir la correcta planificació i gestió de les actuacions específiques derivades dels projectes. 
 • Tenir coneixement de la despesa municipal i el finançament invertit en el procés d'execució dels diferents projectes i les actuacions. 
 • Assegurar la coordinació, comunicació i cooperació entre les àrees municipals i els agents implicats, tractant de treballar de manera compartida cap a objectius comuns. 

Cadascun dels projectes estratègics compta amb indicadors de seguiment propis d’acord amb l’establert a la seva fitxa del Pla d’Acció local,

En el quadre següent es poden consultar els indicadors específics de cadascun dels projectes estratègics, les seves unitats de mesura i la proposta de periodicitat amb la que s’haurien de revisar.

Projectes 1 | Agenda Urbana de Girona

Seguiment dels projectes

LLEGENDA: Projecte no iniciat    25 % en procés    50 % en procés    75 % en procés    Projecte finalitzat     

   

Objectiu estratègic AUE 1 - Territori i Medi ambient

ORDENAR EL TERRITORI I FER UN ÚS RACIONAL DEL SÒL, CONSERVAR-LO I PROTEGIR-LO

 

Destacar el patrimoni arquitectònic

Elaborar estratègies per millorar, conservar i destacar el patrimoni arquitectònic i el paisatge urbà i rural, a fi de desenvolupar tot el seu potencial i garantir un nivell adequat de conservació i manteniment.

Objectius

Establir un cercle virtuós de relació entre els ciutadans i el patrimoni arquitectònic, el paisatge urbà i rural ( tant en els aspectes tangible com intangibles) que permeti identificar-se amb el territori.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

ODS 11 - Ciutats i comunitats
sostenibles

Estratègia integral de renaturalització

El Pla del Verd i la Biodiversitat ha estat rebatejat com a "Estratègia integral de renaturalització" ja que ha estat inclòs en el programa Next Generation "GiroNat" sobre renaturalització de les ciutats. Vol ser un paraigües dels diversos plans estratègics sobre la infraestructura verda i blava de la ciutat: Pla d'arbrat, Pla de gestió d'espècies invasores (flora i fauna), Estratègia de ciutat comestible, etc. L'objectiu temporal d'aquest Pla és de 10 anys.

Objectius

 • Diagnosticar l'estat inicial de la infraestructura verda i blava i la biodiversitat, i la seva dimensió sociopolítica i de governança.
 • Definir de manera participativa i transparent la missió, visió i valors que regiran l'estratègia, convertint la renaturalització en un vector de transformació ambiental i social.
 • Identificar les necessitats i carències .
 • Identificar, proposar i prioritzar el catàleg d'accions per assolir els objectius previstos.


Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Projectes 2 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE - 2 Model de ciutat

EVITAR LA DISPERSIÓ URBANA I REVITALITZAR LA CIUTAT EXISTENT

 

Millora de l'espai públic: infraestructures

Impulsar l’espai públic com a eix vertebrador de la ciutat amb entorns propicis per garantir una vida saludable a tots els sectors de la població.

Objectius

Buscar les eines instrumentals per fer possible un ressorgiment del valor de l’espai públic. Reducció de les distàncies entre els usos, espais públics, equipaments i altres activitats, per desenvolupar patrons de proximitat que permetin un nombre més elevat de desplaçaments a peu.

Convertir l’espai públic en un element estructural clau que permeti utilitzar-lo com a espai de convivència ciutadana i en garanteixi la qualitat per sobre de la quantitat. Dignificar i educar la ciutadania de tots els barris a través de l’espai públic.

Espai públic: posar l’accent de manera especial en la seva qualitat. Entenent la qualitat de l’obra d’una forma global, que comprèn no només uns materials adequats o una execució correcta de les obres, sinó també la capacitat de les construccions d’acomplir els seus fins i satisfer les necessitats de la ciutadania.

En l’àmbit de l’espai urbà (carrers, parcs, places...), aquesta qualitat es tradueix en diversos factors, com poden ser: potenciar l’espai públic com a lloc de relació i integració social; aconseguir una accessibilitat plena a totes les persones, més enllà de la normativa; afavorir la màxima polivalència dels espais i la seguretat per a tothom; promoure la participació ciutadana en la definició dels espais; facilitar el manteniment de l’espai, per tal de simplificar les actuacions i reduir els costos; integrar la mobilitat, afavorint els vianants i el transport públic; apostar decididament per la sostenibilitat, utilitzant materials de baix impacte ambiental i estimulant l’estalvi d’energia i d’aigua.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Millora de l'espai públic: connexions entre barris

Impulsar l’espai públic com a eix vertebrador de la ciutat amb entorns propicis per garantir una vida saludable a tots els sectors de la població lligats a la millora de la biodiversitat i connectivitat del paisatge.

Objectius

Buscar les eines instrumentals per fer possible un ressorgiment del valor de l’espai públic. Reducció de les distàncies entre els usos, espais públics, equipaments i altres activitats, per desenvolupar patrons de proximitat que permetin un nombre més elevat de desplaçaments a peu.

Convertir l’espai públic en un element estructural clau que permeti utilitzar-lo com a espai de convivència ciutadana i en garanteixi la qualitat per sobre de la quantitat. Dignificar i educar la ciutadania de tots els barris a través de l’espai públic.

Espai públic: posar l’accent de manera especial en la seva qualitat. Entenent la qualitat de l’obra d’una forma global, que comprèn no només uns materials adequats o una execució correcta de les obres, sinó també la capacitat de les construccions d’acomplir els seus fins i satisfer les necessitats de la ciutadania.

En l’àmbit de l’espai urbà (carrers, parcs, places...), aquesta qualitat es tradueix en diversos factors, com poden ser: potenciar l’espai públic com a lloc de relació i integració social; aconseguir una accessibilitat plena a totes les persones, més enllà de la normativa; afavorir la màxima polivalència dels espais i la seguretat per a tothom; promoure la participació ciutadana en la definició dels espais; facilitar el manteniment de l’espai, per tal de simplificar les actuacions i reduir els costos; integrar la mobilitat, afavorint els vianants i el transport públic; apostar decididament per la sostenibilitat, utilitzant materials de baix impacte ambiental i estimulant l’estalvi d’energia i d’aigua.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Millora de l'espai públic: actuacions de centralitat urbana als barris

Impulsar l’espai públic com a eix vertebrador de la ciutat amb entorns propicis per garantir una vida saludable a tots els sectors de la població.

Objectius

 • Buscar les eines instrumentals per fer possible un ressorgiment del valor de l’espai públic. Reducció de les distàncies entre els usos, espais públics, equipaments i altres activitats, per desenvolupar patrons de proximitat que permetin un nombre més elevat de desplaçaments a peu.
 • Convertir l’espai públic en un element estructural clau que permeti utilitzar-lo com a espai de convivència ciutadana i en garanteixi la qualitat per sobre de la quantitat.
 • Dignificar i educar la ciutadania de tots els barris a traves de l’espai públic.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Rehabilitació d'equipaments públics

Fomentar i impulsar la rehabilitació edificatòria i la regeneració urbana per assolir un equilibri adequat entre aquesta activitat i la de generació de nova ciutat. En especial, afavorir les propostes de regeneració urbana que provinguin de l’àmbit del cooperativisme.

Objectiu

Recuperar edificis en desús i rehabilitació de diferents equipaments públics de la ciutat i posar-los al servei de la ciutadania.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Millora d'equipaments públics

El parc d’equipaments municipals està al voltant dels 150, la major part d’ells, no prou adaptats a les noves necessitats funcionals, i d’ecoeficiència. Per tant, cal fomentar i impulsar la rehabilitació dels edificis i la regeneració urbana per assolir un equilibri adequat entre aquesta activitat i la de generació de nova ciutat.

En especial, afavorir les propostes de regeneració urbana que provinguin de l’àmbit del cooperativisme.

Objectiu

Actualitzar el parc d’equipaments municipals amb criteris ODS, estalvi energètic i accessibilitat amb l’objectiu de tornar a posar al dia el patrimoni municipal.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)

Adoptar mesures mitjançant el planejament territorial i urbanístic que assegurin un resultat equilibrat afavorint els processos d’ocupació i de transformació del sòl, quan escaigui, amb una densitat urbana adequada.

Objectius

Adaptar el planejament territorial a les noves necessitats urbanes, i enfocat a un desenvolupament sostenible, en el marc legislatiu vigent en matèria d’urbanisme. Treballar en els diferents documents sectorials necessaris d'acord amb l’ordenament jurídic en aquesta matèria per aconseguir una visió global i amb objectius ODS transversals.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Projectes 3 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 3 - Canvi climàtic i Resiliència

PREVENIR I REDUIR ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC I MILLORAR LA RESILIÈNCIA

 

Pla de transició ecosocial

El Pla de transició ecosocial es basa en un procés de participació ciutadana a llarg termini que té com a finalitat involucrar la ciutadania de Girona en la planificació d’una ciutat resilient davant del canvi climàtic, alineant de manera transversal totes les accions, recursos, estructures organitzatives i processos de presa de decisions.

Indicadors de seguiment

Indicadors pendents de definició a la Fase 5a del procés.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Pla de qualitat de l'aire

Incentivar i impulsar un model urbà baix en carboni seguint les mesures i recomanacions nacionals i internacionals (serveis públics, infraestructures, edificació, etc.).

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Projectes 4 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 4 - Recursos i Economia Circular

FER UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS I AFAVORIR L'ECONOMIA CIRCULAR

 

Edificat II

Programa per a la consolidació de la rehabilitació sostenible i l'eficiència energètica

El projecte expressa la voluntat de convertir Girona en un referent dels àmbits de la rehabilitació sostenible i de millora important de l’eficiència energètica del parc edificat existent i de les instal·lacions públiques. La finalitat del projecte és aconseguir la millora energètica d’una part substancial dels edificis residencials i locals privats, així com dels edificis i equipaments públics de la ciutat. La sensibilització i l’estímul de la ciutadania, conjugats amb l’enfortiment del sector professional local i la col·laboració amb el sector de les noves tecnologies, possibilitaran la transformació sostenible del món de la construcció, cap a la neutralitat de carboni. Entre d’altres, es preveu crear una oficina per a l’assessorament energètic a la ciutadania i formar constructors i empresaris en construcció sostenible i energèticament eficient.

Indicadors de seguiment

IndicadorValorUnitat de mesuraAny
Edificis privats rehabilitats Nombre 
Edificis públics rehabilitats Nombre 
Consum energètic kWh/m2 
Emissions de CO2 Kg CI2/m2 

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Pla Girona és aigua

Adoptar mesures per disminuir el consum d’aigua i la despesa energètica i les emissions associades a la distribució i el tractament del recurs.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Projectes 5 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 5 - Mobilitat Sostenible

AFAVORIR LA PROXIMITAT I LA MOBILITAT SOSTENIBLE

 

Girona mobilitat sostenible

Adoptar mesures mitjançant plans de mobilitat urbana sostenible per reduir els viatges en transport privat, fomentar els sistemes de transport públic eficients i millorar la qualitat dels desplaçaments dels vianants. En aquests plans caldria fixar la prioritat dels vianants en la circulació urbana.

Indicadors de seguiment

IndicadorValorUnitat de mesuraAny
Carril bici millorat/ampliat m 
Aparcaments per a bicicletes Nombre 
Nous autobusos híbrids Nombre 

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Zona de baixes emissions

Dotar-se d’una estratègia integral que inclogui polítiques de dissuasió de l’ús de vehicles contaminants dins d’un pla o programa més ampli que reculli altres alternatives. En aquest sentit, passar dels plans de mobilitat actuals a plans estratègics que potenciïn els objectius estratègics de l’Agenda seria molt recomanable.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Projectes 6 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 6 - Cohesió Social i Igualtat

FOMENTAR LA COHESIÓ SOCIAL I BUSCAR L'EQUITAT

 

Pla local d’acció sobre les drogues i addiccions de Girona 2022-2026

És un pla que prioritza, ordena i planifica les accions en l’àmbit dels consums i addiccions al municipi gironí. La seva finalitat és, doncs, proporcionar a la ciutadania de Girona les habilitats, eines, recursos i estratègies necessàries per prevenir i minimitzar les addiccions, així com per reduir i abordar els danys que se’n deriven.

Objectius

El Pla local d’Acció sobre Drogues i Addiccions s’articula en 4 línies estratègiques de treball:

 • Promocionar la salut i prevenir les addiccions.
 • Assistir als i les agents implicats/des.
 • Normalitzar i acabar amb l’estigma.
 • Treballar des d’una perspectiva comunitària. 

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Pla de ciutadania i les migracions 2021-2024

Pla per la promoció d’una ciutat acollidora i inclusiva amb les persones migrants en particular i tota la ciutadania, a partir de la garantia els drets, el foment del veïnatge i la ciutadania activa i participativa, abolint estructures i dinàmiques discriminatòries, respectant i reconeixement l’enriquiment que aporta la diversitat i sobretot, el diàleg que en sorgeix.

Objectius

 • Acompanyar les persones nouvingudes a la ciutat de Girona en la seva arribada a la ciutat, propiciant una bona acollida i facilitant l’accés als serveis de la ciutat i garantint drets universals.
 • Transformar la ciutat enfortint l’espai públic amb espais de relació i interacció comunitaris propiciant el reconeixement de la diversitat amb l’objectiu final de propiciar una cultura pública comuna.

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Plans comunitaris

Els plans comunitaris es nodreixen de la vida veïnal als barris, i d’entendre que les comunitats formen malles de relacions socials bàsiques, amb interaccions com la solidaritat, la reciprocitat, i la participació ciutadana, que impregnen la vida quotidiana.

Els plans aporten una base de treball conjunt entre veïnes/es, entitats i grups, i serveis públics, per a compartir i contribuir a construir, des de l’acció col·lectiva, uns barris amb millors condicions de vida, i apostant per a una societat més oberta i diversa, en defensa dels drets de totes les persones i col·lectius que hi viuen.

Objectius

 • Millorar les condicions de vida de les persones.
 • Enfortir l’apoderament de la pròpia comunitat, tant individual com de forma col·lectiva hagin adquirit la confiança i habilitats per afrontar els propis reptes i guanyar en autonomia i autogestió. Es promou que hi hagi organitzacions col·lectives amb capacitat per a sostenir les iniciatives que impulsen, i que tinguin vida pròpia.
 • Facilitar la inclusió social en la participació, especialment de les persones i col·lectius més invisibilitzats o en situació d’exclusió social. Aquest espais permeten enfortir els vincles socials i contribuir a potenciar les relacions socials de cooperació i de treball conjunt en el territori. 

Indicadors de seguiment

IndicadorValorUnitat de mesuraAny
Persones beneficiàries Nombre 
Accions realitzades Nombre 

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Projectes 7 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 7 - Economia urbana

IMPULSAR I AFABORIR L'ECONOMIA URBANA

 

Gicomerç

Fomentar l’accés a nous modes de consum, el comerç electrònic, i aprofitar els avantatges de l’economia circular.

El projecte Gicomerç consisteix a transformar la gestió del comerç de proximitat de la ciutat de Girona mitjançant un sistema de gestió intel·ligent i sostenible. Per a això es vol desenvolupar una prova pilot a escala de ciutat de transformació del sector per integrar-lo en un ecosistema intel·ligent. Aquest ecosistema es basa en la sensorització dels eixos comercials i en la recollida de dades per, així, permetre adaptar els comerços als hàbits de compra dels consumidors, millorar l’experiència de compra física i interconnectar la compra física i la compra virtual, gràcies a un servei de logística i repartiment intel·ligent, coordinat i sostenible.

Indicadors de seguiment

IndicadorValorUnitat de mesuraAny
Volum de vendes €/any 
Usuaris de la plataforma Nombre 

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Menja’t Girona

Impulsar un turisme urbà sostenible que gestioni els fluxos de visitants i la capacitat de càrrega dels espais històrics, evitant l’efecte de massificació, que sigui respectuós amb el patrimoni cultural i que garanteixi l’equilibri entre el turisme i el benestar per a les comunitats receptores.

Indicadors de seguiment

IndicadorValorUnitat de mesuraAny
Increment de turistes i visitants % 
Increment de pernoctacions % 
Espais naturals recuperats m2 
Creixement empreses del sector % 

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Projectes 8 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 8 - Accés a l'habitatge

GARANTIR L'ACCÉS A L'HABITATGE

 

Pla d’accés a l’habitatge

Promoure mesures d’acció positiva en la garantia del dret a accedir a un habitatge digne i adequat, tant per mitjà de l’habitatge de titularitat pública com amb mesures de foment que facilitin la posada en el mercat d’habitatge suficient a preus assequibles.

Objectius

 • Facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge 
 • Mantenir la mixtura social
 • Ampliar i gestionar el parc assequible i social
 • Rehabilitar i millorar l’habitatge existent

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Centre de primera acollida i de baixa exigència per a persones sense llar

Crear un nou espai de trobada i d’acollida per a persones en situació de sense llar. Un Centre de baixa exigència per a pernoctar, obert de les 20 h a les 8 h, per a poder-hi accedir sense condicions, bàsicament per reduir danys tant a nivell individual d’atenció bàsica: higiene,
alimentació, detecció precoç, socialització; com comunitaris: poder-los ubicar en un espai i no
haver de romandre al carrer.

Objectius

S’orienten a partir de tres grans objectius:

 • Els relacionats amb el benestar de la persona (seguretat, salut, atenció personal)
 • Els relacionats amb l’autonomia personal
 • Els relacionats amb la sensibilització i el canvi social 

Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)