Header: Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana de Girona

Ruta de navegació

Indicadors objectiu 1 | Agenda Urbana de Girona

Indicadors de seguiment de l'Agenda Urbana de Girona

L’Agenda Urbana Española, incorpora una sèrie de 72  Indicadors de seguiment i avaluació, associats a cadascun dels objectius específics que es desenvolupen els 10 objectius estratègics de la mateixa Agenda, i que han de permetre que els diferents agents interessats en la seva implementació puguin valorar el seu grau de compromís en relació amb cadascun, a través de l’establiment dels resultats a assolir.

Igualment, facilitarà el seguiment dels resultats que s’obtindran amb l’aplicació de l’Agenda Urbana de Girona, en termes de millora de la qualitat de vida i la sostenibilitat urbana, així com de la preparació del municipi per a afrontar els reptes del futur. 

Es tracta d’indicadors comparables i agregables, de manera que sigui possible la seva anàlisi i avaluació a escala supramunicipal.

Entre els indicadors, se’n distingeixen de tipus qualitatiu (aquells que es formulen com a pregunta i que permeten identificar les mesures i actuacions que s’estan duent a terme o es té previst desenvolupar) i de tipus quantitatiu (basats en dades objectives que es calculen a partir d’una metodologia definida).

Igualment, el document estableix la periodicitat amb la qual caldrà revisar les dades assolides per a cadascun dels indicadors.

Cada indicador s’acompanya de la metodologia de base que en detalla la metodologia de càlcul.

   

Objectiu estratègic AUE 1 - Territori i Medi ambient

ORDENAR EL TERRITORI I FER UN ÚS RACIONAL DEL SÒL, CONSERVAR-LO I PROTEGIR-LO

 
Indicador quantitatiuValorUnitatsDataPeriodicitat de la mesura
Quocient entre la taxa de consum de terres i la taxa de creixement de la població UD (%/%) Triennal
Despesa total (pública i privada) per càpita dedicada a la preservació, protecció i conservació de tot el patrimoni cultural i natural € per càpita Anual
Superfície de sòl destinat a infraestructures verdes urbanes sobre les quals es realitzaran actuacions de recuperació, millora, i interconnexió pel seu funcionament en xarxa Ha Anual
Superfície d’edificis o espais que pertanyen al patrimoni cultural, rehabilitats o millorats m2 Anual
Ocupació dels usos del sòl
(mesurat en tots els usos del sòl que s’estableixin en el Pla General o instrument anàleg)
 Ha Triennal
Superfície agrícola i per a la ramaderia ecològica Ha Triennal
Indicador qualitatiuValorAnyPeriodicitat mesurament
S’han incorporat en els instruments d’ordenació territorial i urbanística criteris per a assegurar l’ús racional del sòl que atengui al principi de desenvolupament sostenible?2022Anual
Es disposa d’un Pla de gestió municipal del patrimoni natural i cultural, o instrument equivalent, per a assegurar la seva adequada conservació i posada en valor?No2022Anual
S’ha realitzat una planificació del desenvolupament en xarxa i de la connectivitat de les infraestructures verdes i blaves amb el context natural?Sí +INFO2022Anual

Indicadors objectiu 2 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 2 - Model de ciutat

EVITAR LA DISPERSIÓ URBANA I REVITALITZAR LA CIUTAT EXISTENT

 
Indicador quantitatiuValorUnitatsAnyPeriodicitat de la mesura
Percentatge de població propera als principals serveis bàsics % sobre el total Triennal
Superfície de sòl urbà on es realitzaran actuacions de millora i re-adequació dels usos, per a afavorir la proximitat i la diversitat d’usos a la ciutat. Ha Triennal
Superfície de sòl destinat a espais públics urbanitzats, en el que es realitzaran actuacions de millora de l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques. m2 Anual
Percentatge de població propera a zones verdes urbanes o àrees d’esbarjo. % sobre el total Anual
Pressupost de les actuacions de regeneració urbana previstes en barris vulnerables des d’una perspectiva social, econòmica o ambiental  Anual
Superfície d’edificis subjectes a actuacions de rehabilitació. m2 Anual
Superfície de sòl destinat a espais públics en els què es duran a terme actuacions per a reduir el soroll i millorar el confort acústic. % sobre el total Anual
Superfície de sòl urbà subjecta a actuacions de recuperació, rehabilitació o millora. m2 Anual
Pressupost de les actuacions en matèria de rehabilitació urbana acollides a plans públics d’habitatge € / m3 Anual
Número d’habitatges subjectes a actuacions de rehabilitació Núm. habitatges Anual
Indicador qualitatiuValorAnyPeriodicitat mesurament
S’han incorporat en els instruments d’ordenació criteris que millorin la compacitat i l’equilibri urbà en la ciutat consolidada i en els nous desenvolupaments?2022Anual
S’han incorporat en els instruments d’ordenació criteris que millorin la complexitat funcional i la combinació d’usos en la ciutat consolidada i en els nous desenvolupaments?2022Anual
Es disposa d’un pla de millora de l’espai públic, que identifiqui els problemes i programi actuacions per a garantir l’accessibilitat universal i la reducció del soroll?No2022Anual
Es disposa de plans de millora de la qualitat del medi ambient urbà orientats a la millora de les zones verdes urbanes i a la reducció de la contaminació?- Anual
Es disposa d’algun pla de regeneració urbana de barris, que incorpori actuacions de millora social, econòmica i ambiental?No2022Anual
Es disposa d’un pla de rehabilitació dels edificis, que realitzi un diagnòstic de la seva situació i estableixi prioritats i actuacions per a impulsar la seva millora?No2022Anual

Indicadors objectiu 3 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 3 - Canvi climàtic i Resiliència

PREVENIR I REDUIR ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC I MILLORAR LA RESILIÈNCIA

 
Indicador quantitatiuValorUnitatsAnyPeriodicitat de la mesura
Superfície de sòl urbà on es preveu realitzar actuacions de millora o prevenció de riscos naturals, incloent el risc d’incendis-% sobre el total Anual
Reducció anual estimada de gasos efecte hivernacle (GEI) i del número de dies en què es superen els límits de qualitat de l’aireDada no disponible eq/kWh Dies2022Anual
Indicador qualitatiuValorAnyPeriodicitat mesurament
Es disposa d’un pla o estratègia per l’adaptació al canvi climàtic d’àmbit local i prevenció davant dels riscos naturals?2022Anual
Es disposa d’un pla o estratègia de qualitat de l’aire que realitzi un diagnòstic de la seva situació i estableixi prioritats i actuacions per a impulsar la seva millora?No2022Anual
Es disposa d’un pla o estratègia per a la millora de la resiliència de les ciutats davant situacions adverses i la reducció de danys?No2022Anual
Compromisos del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia (PAES) d’incrementar la resistència als impactes del canvi climàtic.2022Anual
Compromisos de reducció de les emissions de CO2 del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia (PAES).2022Anual

Indicadors objectiu 4 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 4 - Recursos i Economia Circular

FER UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS I AFAVORIR L'ECONOMIA CIRCULAR

 
Indicador quantitatiuValorUnitatsAnyPeriodicitat de la mesura
Consum d’energia per l’edificació, infraestructures i serveis públics kWh/any per cada sector Anual
Percentatge d’autosuficiència hídrica % Anual
Pressupost invertit en actuacions que utilitzen materials locals i fàcilment reciclables  Anual
Generació de residus per habitant1,9 kgkg/habitant/dia 2021Anual
Indicador qualitatiuValorAnyPeriodicitat mesurament
Es disposa d’un Pla o Estratègia d’Acció per l’Energia sostenible (PAES) o instrument equivalent que estableixi objectius locals en aquest àmbit?Sí +INFO2022Anual
Es disposa d’un pla de gestió sostenible de l’aigua o instrument equivalent que permeti avançar en la sostenibilitat i eficiència dels recursos hídrics de la ciutat?  Anual
S’han incorporat criteris en la gestió urbana encaminats a fomentar el cicle sostenible dels materials i recursos en el marc de l’economia circular?  Anual
Es disposa de plans de gestió de residus, o equivalents, amb l’objectiu d’incrementar el percentatge de recollida selectiva i reciclatge?  Anual
Compromisos del Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia (PACES).Sí +INFO2022Anual
Objectius del Paquet d’Economia Circular (PEC) de la Unió Europea.  Anual

Indicadors objectiu 5 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 5 - Mobilitat Sostenible

AFAVORIR LA PROXIMITAT I LA MOBILITAT SOSTENIBLE

 
Indicador quantitatiuValorUnitatsAnyPeriodicitat de la mesura
Distribució modal dels viatges (tots els motius) en l’àrea urbana. Índex Anual
Flota d’autobusos de baixes emissions o amb combustibles “nets” dedicats al transport públic urbà.21,27% sobre el total2021Anual
Sostenibilitat de la distribució urbana de mercaderies (darrer km). Índex Anual
Número de viatges en transport públic.2.256.279Nombre de viatges2021Anual
Indicador qualitatiuValorAnyPeriodicitat mesurament
Es disposa en la ciutat de Plans de Transport al Treball (PTT) per a racionalitzar els desplaçaments als principals centres de treball?No 2022Anual
Es disposa d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) en la ciutat?Sí +INFO2022Anual
Compromisos de reducció de les emissions de CO2 del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia (PAES)Sí +INFO2022Anual

Indicadors objectiu 6 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 6 - Cohesió Social i Igualtat

FOMENTAR LA COHESIÓ SOCIAL I BUSCAR L'EQUITAT

 
Indicador quantitatiu Valor Unitats Any Periodicitat de la mesura
Pressupost invertit en actuacions realitzades en barris vulnerables des del punt de vista social, econòmic o ambiental   % sobre el total   Anual
Pressupost invertit en actuacions destinades a garantir la igualtat d’oportunitats des del punt de vista social, econòmic i ambiental     €   Anual
Indicador qualitatiuValorAnyPeriodicitat mesurament
Es troben adequadament identificats els entorns urbans que presenten un major grau de vulnerabilitat social, econòmica i ambiental?Sí +INFO Anual
Es disposa d’un Pla o Estratègia a nivell local per a garantir la igualtat d’oportunitats, l’accés al mercat de treball i la vida pública en condiciones d’igualtat?Sí +INFO Anual
Es disposa d’un Pla o Estratègia que dugui a terme protocols de detecció precoç de la vulnerabilitat/ exclusió social?No Anual

Indicadors objectiu 7 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 7 - Economia urbana

IMPULSAR I AFAVORIR L'ECONOMIA URBANA

 
Indicador quantitatiuValorUnitatsAnyPeriodicitat de la mesura
Pressupost de les actuacions previstes per dinamitzar el comerç i la indústria local; i d’impuls de l’activitat turística sostenible.848.785,002023Anual
Número de visitants atrets pels actius de patrimoni cultural, natural i paisatgístic43.478Núm.2022Anual
Indicador qualitatiuValorAnyPeriodicitat mesurament
Es disposa de plans de millora de l’economia i competitivitat local, o instruments equivalents, que recullin actuacions en matèria d’ocupació i activitat econòmica?1 2022Anual
Es disposa de plans específics de reactivació econòmica i innovació en l’àmbit de turisme intel·ligent, sostenible, comerç i indústria en la ciutat o àrea urbana?22022Anual

https://web.girona.cat/promocio/plapromocio

https://web.girona.cat/promocio/pla-reactivacio-postcovid19
   https://web.girona.cat/promocio/platurisme
   https://web.girona.cat/sostur
   https://web.girona.cat/documents/20147/63354/Dossier-Pla-sectorial-comerc.pdf

Indicadors objectiu 8 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 8 - Accés a l'habitatge

GARANTIR L'ACCÉS A L'HABITATGE

 
Indicador quantitatiuValorUnitatsAnyPeriodicitat de la mesura
Número d’habitatges subjectes a règims de protecció inclosos en els plans locals d’habitatge % sobre el total Anual
Número de persones beneficiaries dels programes inclosos en plans públics d’habitatge.3,79% sobre el total2022Anual
Número d’habitatges destinats a lloguer social a preu assequible2,72% sobre el total2022Anual
Indicador qualitatiuValorAnyPeriodicitat mesurament
Es disposa d’un pla d’habitatge local que afavoreixi l’existència d’un parc públic i privat d’habitatge adequat a la demanda i impulsi en particular l’habitatge de lloguer a preus assequibles?No2022Anual
Es disposa d’un pla d’ajudes per a garantir l’accés a l’habitatge per part de les llars i col·lectius més vulnerables, amb una particular atenció a joves, majors i afectats per processos de desnonament?Sí +INFO2022Anual

Indicadors objectiu 9 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 9  Digitalització i Innovació

LIDERAR I FOMENTAR LA INNOVACIÓ DIGITAL

 
Indicador quantitatiuValorUnitatsAnyPeriodicitat de la mesura
Número d’usuaris que estan coberts per un determinat servei públic electrònic de Smart Cities % sobre el total Anual
Percentatge de tràmits i gestions realitzades mitjançant internet d’empreses i ciutadans.66,46% sobre el total2021Anual
Indicador qualitatiuValorAnyPeriodicitat mesurament
Es disposa d’un pla o estratègia local per avançar en un model urbà intel·ligent?Sí +INFO2022Anual
S’han incorporat criteris per a millorar els serveis d’administració electrònica i reduir la bretxa digital?  Anual

Indicadors objectiu 10 | Agenda Urbana de Girona

   

Objectiu estratègic AUE 10  Instruments d'Intervenció i Governança

MILLORAR ELS INSTRUMENTS D’INTERVENCIÓ I LA GOVERNANÇA

 
Indicador quantitatiuValorUnitatsAnyPeriodicitat de la mesura
Número de persones beneficiaries d’activitats de formació i sensibilització en les matèries incloses en l’Agenda Urbana0número de persones2022Semestral
Indicador qualitatiuValorAnyPeriodicitat mesurament
Les ordenances municipals son plenament compatibles i coherents amb la legislació estatal i autonòmica?2022Anual
Es disposa de pressuposts participatius i/o un pla municipal de participació ciutadana que doni impuls a la ciutadania activa i l’empoderament?2022Anual
Es compte amb els mitjans per accedir als programes i ajudes públiques d’abast europeu, nacional i autonòmic en matèria de desenvolupament urbà?2022Anual
Es disposa d’un pla o estratègia de formació i sensibilització ciutadana que afavoreixi la consecució dels objectius establerts en l’agenda urbana??No2022Anual
El plantejament urbanístic vigent està alineat a la realitat urbana, i les previsions de creixement es corresponen amb una demanda real i efectiva?2022Anual
S’ofereix el contingut del planejament urbanístic per medis electrònics i s’ha incorporat als sistemes d’informació de nivell supramunicipal?Sí 12022Anual
Es disposa de la capacitat econòmica i financera a nivell local per abordar els compromisos en el context de l’Agenda Urbana?No2022Anual
Es disposa de mecanismes efectius per a afavorir la governança multinivell i, en particular, la coordinació dels instruments d’ordenació?-2022Anual

1Enllaç a pàgina del Planejamenturbanístic municipal i Mapa Urbanístic de Catalunya