Header: Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana de Girona

Ruta de navegació

Pla d'acció local | Agenda Urbana de Girona

Pla d'acció local de l'Agenda Urbana de Girona

El Pla d'acció local de l'Agenda Urbana de Girona, és un instrument estratègic metodològic de ciutat clau i orientat a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i que ha de permetre:

 • Incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible al model urbà de ciutat i integrar a les seves estratègies les polítiques que permetin dissenyar un futur més sostenible en termes econòmics, socials i  mediambientals
 • Propiciar millores internes en tot allò referent a la planificació, el finançament, el coneixement, la governança, la transparència i la participació,
 • Fomentar la col·laboració tant amb la ciutadania com amb altres organismes a escala supramunicipal.
 • Millorar el posicionament de la ciutat davant del període de programació de Fons Europeus 2021-2027, donat el paper clau que hi tindran la planificació urbana integral i participada.
 • Alinear l’estratègia local amb el PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes), i, per tant, una aposta clara per la mobilitat sostenible, la rehabilitació energètica dels edificis, la transformació i digitalització dels serveis públics.

De conformitat amb la metodologia de l’Agenda Urbana Espanyola, el Pla presenta 25 projectes estratègics i alhora estableix les mesures de seguiment que se’n preveuen, alhora que  l’Ajuntament assumeix el compromís d’impulsar-ne el desenvolupament ajustant les iniciatives i actuacions municipals a l’Agenda 2030 i els ODS a través de l’Agenda Urbana.

El Pla d'acció local de l'Agenda Urbana de Girona, va ser aprovat per unanimitat en sessió ordinària per la Junta de Govern Local el dia 30 de desembre de 2021. Es tracta, però, d’un document viu, en evolució constant, que ha de permetre la incorporació de nous projectes.

Fruit de la revisió dels diferents projectes inclosos al Pla, el 6 de febrer de 2023 un cop tancat el període de revisió i esmenes del document per part de les diferents àrees corporatives, la Comissió de l’Agenda Urbana de Girona aprova el Pla d’Acció Local de l’Agenda Urbana de Girona 2023.

Documents del pla:

Document vigent 2023

 • El Pla d’Acció
  Nou document del pla revisat i amb esmenes de les diferents àrees corporatives. El Pla incorpora els indicadors corresponents, que permeten efectuar seguiment i avaluació dels diferents projectes inclosos.

  Es pot consultar tota la documentació relativa a la tramitació i aprovació del Pla d’Acció Local vigent a l’expedient 2021049350

Arxiu 

 • La Diagnosi
  El document de diagnosi recull les dades existents sobre les diferents variables amb incidència en el desenvolupament urbà de Girona; identificant i analitzant objectivament els principals reptes  que plantegen les polítiques, els plans, els programes i les actuacions que hi intervenen. 
 • El Pla d’Acció 2021
  A partir de l’anàlisi reflectida al document de Diagnosi, i de la formulació estratègica dels principals reptes detectats en el marc dels treballs; el Pla d’acció de l’Agenda Urbana de Girona, exposa aquells projectes de ciutat que s’han considerat estratègics, que s’han ordenat segons l’estructura i el marc estratègic de l’Agenda Urbana espanyola.
 • Sistema de seguiment i avaluació
  El mateix Pla d’acció de l’Agenda Urbana de Girona estableix la manera d’avaluar les accions i projectes que programa, a través d’una sèrie d’indicadors  associats als diferents objectius estratègics plantejats.