Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Pla de reactivació socioeconòmica i de l'ocupació | Promoció Econòmica

Pla de reactivació socioeconòmica i de l’ocupació 

Els plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 són els instruments de planificació que han de permetre, des de l’àmbit local i de manera concertada, identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva.

D’aquest instrument de planificació estratègica sorgeix el Pla de mesures de reactivació socioeconòmica postcovid-19 per a la seva implementació a la ciutat de Girona, un pla de xoc per tal d’actuar amb immediatesa i pal·liar a curt termini les incidències negatives provocades per la COVID-19.

Objectius del pla

Objectiu general:

 • Creació d’un teixit econòmic resilient a la ciutat de Girona:  
  Implementació d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per les Nacions Unides que afavoreixin al desenvolupament socioeconòmic del territori i afrontar els reptes que promou la Generalitat de Catalunya per combatre els efectes derivats de la pandèmia. L’economia per a la vida, la transició ecològica, la transformació digital, la societat del coneixement i les actuacions transversals.

Objectius específics:

 • Recuperació i reactivació de l’economia local.
 • Protecció del treball i el foment de l’ocupació.
 • Millora de l’ocupació i reducció de les desigualtats.
 • Impuls de l’activitat empresarial sostenible generadora d’ocupació.

Línies estratègiques i accions

L’Àrea de Promoció Econòmica ha analitzat la situació del teixit socioeconòmic de la ciutat, per tal de conèixer l’estat i els canvis produïts en els diferents sectors amb la irrupció de la pandèmia COVID-19.

Amb les principals problemàtiques localitzades i definides i amb la voluntat d’assolir els objectius fixats, l’Ajuntament ha dissenyat un total de 29 accions amb perspectiva d’execució immediata, per tal d’impulsar la reactivació socioeconòmica i de l’ocupació de la ciutat.

Tant les línies estratègiques del Pla com aquestes accions s’han classificat segons els següents sectors d’activitat:

OCUPACIÓ

Per millorar les dades obtingudes en la diagnosi prèvia, les quals mostren l’ascens considerable de persones aturades, la variació negativa anual de les noves contractacions, l’empitjorament de les condicions laborals, etc. l’Ajuntament de Girona ha dissenyat les següents metes a assolir, amb les quals s’assegura una correcta continuïtat del sector de l’ocupació. Aquest llistat aglutina des d’aspectes més tècnics, fins a objectius relacionats amb la millora de les capacitats formatives de les persones.

 • Reducció de les taxes d’atur a la ciutat.
 • Proporcionar a les empreses gironines ajudes econòmiques per incentivar la contractació de nous treballadors/es i pel mantenir els llocs de treball ja existents.
 • Fomentar l’acollida, la orientació i la capacitació de les persones per entrar al mercat de treball, entenent que cal adaptar aquesta capacitació a àmbits competencials necessaris i estratègics d’acord a la realitat actual.
 • Reducció dels períodes de desocupació de la població, entre diferents contractacions.
 • Increment de les contractacions fixes, en detriment de les contractacions temporals
 • Creació de mesures i eines específiques que permetin pal·liar els efectes dels ERTOS i EROS en l’activitat econòmica i l’ocupació

EMPRESA

Amb la irrupció i posterior incidència de la pandèmia COVID-19, la societat ha entrat en una crisi socioeconòmica molt greu, que sobretot estan patint de primera mà molts autònoms i empresaris de petites i mitjanes empeses, els quals veuen dràsticament reduïts els seus beneficis i no disposen de liquiditat suficient per poder afrontar deutes. Per tal de pal·liar els efectes negatius de la millor manera possible, les metes que vol assolir l’Ajuntament de Girona són les següents:

 • Millora de la liquiditat de les empreses, reduint-ne la pressió fiscal.
 • Injectar recursos econòmics als sectors més afectats per la pandèmia.
 • Proporcionar a les empreses ajudes per contribuir a la digitalització de les petites i mitjanes empreses gironines i acompanyar-les en la seva digitalització.
 • Donar suport, assessorament i orientació a les empreses, autònoms i emprenedors. 
 • Reforç d’aquells sectors ja existents que puguin resultar més resilients que d’altres davant situacions excepcionals, com és el cas per exemple de la pandèmia COVID-19
 • Incentivar la recuperació del conjunt d’activitats econòmiques de la ciutat, posant especial èmfasi en aquells sectors més afectats per la pandèmia, com són el turisme, el comerç i la restauració. 
 • Evitar el tancament de més negocis, per tal de no empitjorar les xifres de destrucció empresarial a la ciutat
 • Foment de la contractació i compra pública responsable a empreses (especialment Pimes i empreses d’economia social i solidària) així com també a persones autònomes de la comarca, sempre d’acord amb les possibilitats de la legalitat vigent.
 • Ús de la compra pública de béns i serveis com a mecanisme per reduir al màxim l'impacte de la caiguda de la demanda.
 • Aplicació i reforç dels principis de l’Economia Social i Solidària en el teixit empresarial municipal.
 • Incrementar el nombre de projectes d’economia social i solidària  a la ciutat.
 • Millora de les estratègies del branding territorial, que permeti incrementar la resiliència: atracció de noves activitats empresarials i de recerca, creació de llocs de treball, enfortiment dels serveis socials i sanitaris.

COMERÇ

És un dels tres sectors més afectats per aquesta crisi socioeconòmica, ja que la irrupció de la pandèmia va obligar als ciutadans a modificar els seus hàbits de compra, deixant més de banda la compra presencial tradicional. Per això, el comerç al detall requereix d’objectius específics a assolir a través d’accions, amb les quals es pugui garantir la continuïtat de molts negocis locals. Els objectius són els següents:

 • Sensibilització de la població sobre la necessitat d’incrementar el consum de productes locals, per tal de ser més sostenibles i contribuir en el manteniment dels comerços locals gironins.
 • Dinamització del teixit comercial de la ciutat, modernitzant-lo i adaptant-lo d’acord amb els canvis en la societat i en els patrons de consum.
 • Facilitar la transició del petit comerç cap al comerç electrònic i facilitar la implementació de xarxes de distribució municipals.
 • Incentivar la creació d’un portal on-line de comerç local per tal d’impulsar la venda a domicili i/o punt de recollida (Marketplace).
 • Injectar liquiditat als negocis per a que puguin afrontar les despeses més imminents.
 • Promoure l’associacionisme comercial a la ciutat, per tal que aquestes puguin tenir més força en conjunt.
 • Facilitar el repartiment de productes a domicili.
 • Establiment de més zones de vianants als eixos comercials
 • Impuls d’un instrument d’intercanvi (moneda local, punts, vals...) que permeti fomentar el consum local i de proximitat

TURISME, RESTAURACIÓ I ALLOTJAMENT

Aquest sector és un dels principals motors de l’economia gironina, i és per això que cal assegurar la seva continuïtat, ja que d’acord amb els resultats obtinguts a l’apartat de diagnosi previ, la xifra de visitants a la ciutat durant el 2020 s’ha vist dràsticament reduïda, respecte les xifres de 2019. Per tot això, cal delimitar objectius específics, que siguin realistes d’acord amb la situació i les limitacions actuals, però que col·laborin en la recuperació del sector. Les metes a assolir són les següents:

 • Incentivar el turisme de proximitat
 • Enfortiment del model territorial basat en el turisme de proximitat i en la sostenibilitat.
 • Renovar l’oferta turística, en relació a productes i experiències, per tal d’adaptar-la a les noves situacions.
 • Mantenir els col·lectius de visitants que aporten gran part del benefici a la ciutat, com per exemple els ciclistes, els visitants del sector MICE, etc.
 • Impulsar l’oferta turística i esportiva de la ciutat
 • Promoció i divulgació de la restauració local

Indústria

Un cop analitzat tot el teixit socioeconòmic de la ciutat, s’observa que un dels sectors amb més potencial i que millor pot suportar situacions inesperades, com és el cas d’una pandèmia, és el sector industrial, el qual a Girona està consolidat, però cal enfortir per tal de recuperar la capitalitat del sector a la ciutat, sobre la resta de la província.

 • Enfortiment i consolidació de les indústries tradicionals gironines.
 • Reforç dels principals sectors productius del territori.
 • Suport i assessorament a empreses industrials emergents.
 • Fomentar una xarxa més estreta de contactes entre les indústries de la ciutat i les dels pobles de les rodalies, per tal d’enfortir el sector i aprofitar sinèrgies.
 • Millorar el servei de l’Ajuntament d’assessorament i promoció a les indústries de la ciutat en elements com la transició energètica, les energies renovables, la reducció d’emissions, la indústria 4.0, l’economia circular, la simbiosi industrial, la col·laboració empresarial, la reorientació del negoci o l’accés a mercats internacionals entre d’altres.
 • Suport a empreses industrials locals en la cerca de finançament europeu per a projectes locals.
 • Millorar la competitivitat empresarial industrial per facilitar la transformació de la indústria amb l’apoderament dels polígons d’activitat econòmica.
 • Promoció dels polígons industrials millorant-ne la imatge i modernització per atraure inversors.
 • Potenciar i facilitar la implantació de noves empreses als polígons industrials.
 • Creació d’incubadores de projectes innovadors: cessió d’espais per noves activitats emprenedores per joves
 • Aposta per la innovació i el coneixement de la mà de les universitats i centres tecnològics.

Construcció

Arran de la crisi econòmica de 2008, aquest sector va patir una davallada històrica, que fins al dia d’avui no s’havia acabat de recuperar, malgrat que la trajectòria d’aquests últims anys ha estat molt positiva, la incidència de la pandèmia ha frenat aquestes xifres d’ascens progressiu, i és per això que cal delimitar objectius sectorials que col·laborin en la recuperació econòmica i ocupacional del sector, així com l’aplicació de noves estratègies de millora d’aquest.

 • Fer més sostenibles les edificacions i infraestructures de la ciutat
 • Optimitzar el consum energètic de les llars gironines, a través de millores en les construccions.
 • Treballar per la transformació ecosocial de la ciutat amb campanyes destinades tant a professionals com a la població en general.
 • Promoció de la rehabilitació sostenible del parc immobiliari mitjançant campanyes d’assessorament i sensibilització de la població.
 • Treballar per la transformació/ professionalització del sector de la rehabilitació de la ciutat mitjançant programes de formació.

Barris. TRANSFORMACIÓ URBANA SOSTENIBLE

Des de l’Ajuntament de Girona, s’estava treballant en accions per posar èmfasis i dinamitzar tots els barris de la ciutat, i amb l’aplicació d’aquest Pla, a més, també es pretén posar l’ull en la Girona del futur, el pilar fonamental de la qual és la sostenibilitat, i per aquesta raó, les metes definides en aquest sector aglutinen tant els objectius relacionats amb la transformació urbana de Girona, com aquells relacionats amb la dinamització dels seus barris i sobretot, la transició cap a una ciutat més sostenible.

 • Iniciar una transformació urbana sostenible, en la qual es posi valor als barris de la ciutat.
 • Desenvolupar projectes innovadors per a la dinamització econòmica, social i la posada en valor dels barris de la ciutat. 
 • Vetllar per la continuïtat de les xarxes de suport comunitàries creades durant la crisi de la Covid-19. 
 • Promoure l’associacionisme als barris, per tal d’aconseguir una major unitat.
 • Localitzar i recollir les dades referents a tots els locals buits de la ciutat, classificant-ho per barris.

INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES

És també un altre dels grans afectats per la irrupció de la COVID-19, ja que la impossibilitat d’interacció física entre persones ha comportat la necessitat de suspensió de molts esdeveniments i activitats generadores de benefici per aquest sector. L’obligació de confinar-se i desconfinar-se intermitentment quan els pics de la pandèmia ho requereixen ha comportat un nivell d’activitat inestable, incapaç de generar el benefici que s’hagués pogut generar en una situació de normalitat. Per tal d’enfortir el sector i evitar així el tancament de molts negocis que en depenen, s’han definit les següents metes a assolir.

 • Potenciar les indústries culturals i creatives per a l’enfortiment i la recuperació del sector cultural de la ciutat i les empreses vinculades al mateix.
 • Adaptar la celebració d’activitats i esdeveniments culturals i creatius a la nova situació ocasionada per la pandèmia COVID-19, per tal d’haver d’anul·lar el mínim possible d’esdeveniments.
 • Avançar en la digitalització de part del sector, per tal de combinar formats digitals i formats físics.
 • Aprofitar les sinèrgies que puguin generar-se per la interacció del sector de les indústries culturals i creatives amb altres sectors, com el comerç i la restauració.
 • Creació de continguts culturals en col·laboració amb creadors i professionals de la ciutat i els equipaments municipals.


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l'FSE

Logos SOC + Generalitat + SEPE + UE Fons social FSE

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE
 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal
 • Fons Social Europeu (FSE)