Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Pla local d'acció sobre drogues i addiccions de Girona

Pla local d’acció sobre drogues i addiccions de la ciutat de Girona

2022-2026

L'any 2021 es va elaborar el vigent Pla local d’acció sobre drogues i addiccions de la ciutat de Girona. Es tracta del resultat d’un procés participatiu i transversal, i pretén ser un document marc i una eina a l’abast de tothom per afrontar la problemàtica de les drogues i addiccions a la ciutat. 

És un pla que prioritza, ordena i planifica les accions en l’àmbit dels consums i addiccions al municipi. El seu objectiu és, doncs, proporcionar a la ciutadania de Girona les habilitats, eines, recursos i estratègies necessàries per prevenir i minimitzar les addiccions, així com per reduir i abordar els danys que se’n deriven.

Línies estratègiques

El Pla local d’acció sobre drogues i addiccions s’articula en quatre eixos o línies estratègiques de treball:

  • Promoció de la salut i prevenció de les addiccions.
  • Assistència a agents implicats/des.
  • Normalització: acabar amb l’estigma.
  • Perspectiva comunitària.

Desplegament del Pla

El Pla estarà sustentat en:

  • La priorització d’accions, amb l’objectiu de traslladar les directrius estratègiques del pla a la realitat local.
  • La transversalitat entre àrees municipals i el treball en xarxa amb els i les agents locals implicats.
  • El treball de coresponsabilitat i de treball compartit entre els diverses/os agents vinculats en l’àmbit municipal.
  • L’avaluació i seguiment durant el seu desplegament.
  • La visió global per evitar la realització d’actuacions de forma aïllada, o repetir-les. Fer convergir el seguit d’accions que es desenvolupin.