Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Projecte Salut Jove | Promoció de la Salut

Projecte Salut Jove

El projecte de Salut Jove de la ciutat de Girona treballa per promoure la salut i prevenir les conductes de risc, mitjançant la seva intervenció educativa, orientativa i de suport, amb un discurs en positiu. Sabem que el jovent no té més patologies que els altres col·lectius, sinó que viu una etapa més vulnerable davant determinades situacions de risc i que la seva forma d’encarar-les tindrà efectes en la seva salut física i mental.

Accions que es fan per aconseguir-ho:

 • Acompanyar el jovent amb intervencions educatives, orientatives i de suport, de caràcter individual, familiar, en parella i també en grup.
 • Tasca estratègica d’assessorament, formació i acompanyament a professionals que treballen en àmbits diferents amb aquest mateix grup de població; perquè aquests i aquestes professionals siguin més receptius i sensibles a determinats indicadors. També per tal que tinguin informació suficient per poder fer un acompanyament en espais més especialitzats, si cal.
 • Participar en iniciatives d’àmbit comunitari que s’engeguin a la ciutat de Girona.

1. Àmbit d’assessorament personal

Aquesta tasca es desenvolupa en el marc del programa del Centre Jove de Salut, espai on el jovent troba un servei de proximitat; un lloc on ser escoltat/ada i on es pot sentir còmode precisament per la seva especificitat. Per tant, aquest projecte és un complement, un servei diferenciat de l’atenció en salut que es pot trobar en un centre d’atenció primària ordinari. Els criteris generals del Centre Jove són la gratuïtat, l’anonimat, la confidencialitat, la immediatesa, l’atenció integral, la interdisciplinarietat, la innovació, l’efectivitat, la fonamentació, la participació, el pluralisme i la transversalitat. Els elements que més valoren les persones ateses per aquest servei són els següents:

 • La intensitat en l’acompanyament. 
 • La proximitat dels professionals. D’aquest punt en destaquen sentir-se escoltats.
 • L’espai de confiança mútua. El jovent valora el fet de trobar professionals propers que generen confiança per poder treballar aspectes íntims de la seva vida.
 • La rapidesa en l’atenció.

Actualment, l’assessorament personal es basa en dos serveis diferenciats: l’atenció psicològica i emocional, d’una banda, i l’atenció en salut sexual i afectiva, de l’altra. Això permet treballar des d’una perspectiva àmplia d’atenció integral al jovent. Cal continuar fent esforços per no perdre de vista la perspectiva de treball integral de la salut física i la salut emocional. L’acció pedagògica es consolida amb el temps. Addicionalment, el Centre Jove de Salut disposa de web propi, en què s’ofereix atenció en línia (també anònima, gratuïta i confidencial). El web és un espai molt important per al coneixement del servei.

1.1. L’atenció psicològica i emocional

Cada cop és més evident la necessitat d’una atenció especialitzada en el desenvolupament emocional del jovent, ja que aquesta necessitat no està coberta amb la mateixa intensitat per cap altre servei. Així doncs, l’atenció psicològica es consolida any rere any. L’adolescència i l’entrada a l’edat adulta són processos difícils, i l’existència d’aquest programa permet treballar de manera preventiva aquest procés o canvi en el cicle vital. Les principals situacions o dificultats que es treballen amb les persones ateses són les següents: 

 • Inestabilitat emocional per canvis en el seu moment vital. 
 • Dificultats en les habilitats d’autoafirmació per establir relacions afectives sanes. 
 • Dificultats per aplicar estratègies d’afrontament a fets vitals. 

Aquests problemes indiquen les dificultats que els/les adolescents i joves es troben en la transició cap a l’adultesa. Per tant, conèixer-los ens ajuda a identificar què podem fer i què podem treballar des dels programes preventius que es desenvolupen en el marc dels serveis socials.

1.2. L’atenció en salut sexual i afectiva

Aquest servei ofereix orientació, informació, assessorament i acompanyament al jovent per a una sexualitat responsable. La DI/llevadora és una figura clau que, a més, fa de pont entre els problemes de salut física i emocional. Del servei de salut sexual també és important destacar, a diferència del servei que donen els ASSIRS, que s’atén els nois. Si bé encara molts venen com a “parelles de”, la seva implicació creix i la salut afectiva/sexual es comença a veure i sentir com una cosa compartida. El principal motiu de consulta dels nois és per al cribratge de malalties de transmissió sexual, aquest és un dels aspectes que més els preocupa.

2. Àmbit educatiu

2.1 Recursos educatius en centres d’ensenyament secundari

Des d’aquest àmbit es volen oferir els recursos necessaris per informar i educar el jovent en temes de salut, dotar-los de recursos i habilitats personals, i augmentar la consciència de la importància d’adquirir estils de vida saludables. Pel que fa als recursos educatius en centres d’ensenyament secundari, actualment hi ha tres itineraris:

 • Itinerari d’educació afectiva i sexual 
 • Itinerari de prevenció de consum de drogues 
 • Prevenció de mals usos de les TIC 

Per a més informació sobre els recursos que s’ofereixen en aquest àmbit de la promoció de la salut, podeu consultar els Recursos educatius del web de "La Caseta. Serveis Educatius".

Des del projecte del Centre Jove de Salut es duen a terme les accions educatives següents:

2.2 Accions educatives al Centre Jove de Salut

 • Projecte Mares Joves (atenció a aquest col·lectiu per treballar el vincle mare/fill).
 • Grup de treball d’adolescents (12-16 anys) per treballar habilitats per a la vida.
 • Visites informatives del Centre, sota la forma de tallers d’educació afectiva i sexual o de prevenció d’addiccions, dirigits a joves susceptibles d’esdevenir usuaris/àries del servei. Són activitats grupals obertes a tot el jovent de la ciutat, en què expliquem què és i quan i com poden utilitzar el Centre Jove de Salut.
 • Col·laboració amb la Universitat de Girona: 
  • Participació en el pràcticum de psicologia dels alumnes de 3r i 4t.
  • Formació en temes de salut dels voluntaris i voluntàries de la UdG, a través de la Unitat de Compromís Social i la Càtedra de Promoció de la Salut. 

2.3 Activitats de la Taula de Salut (Salutacció)

A més, des de la Taula de Salut (Salutacció), es fan les activitats següents:

 • Expo Jove.
 • Estand informatiu de Fires i Festes de Sant Narcís.
 • Jornada de prova ràpida del VIH a la UdG.
 • Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.

3. Intervenció amb professionals

Des del Servei de Promoció de la Salut també es fa assessorament individual a professionals i estudiants. En aquest àmbit hi podem incloure accions com la direcció de l’elaboració del Pla local de salut de l’Ajuntament de Girona, la participació en l’organització de la setmana de Ciutats Educadores, les reunions de coordinació amb diferents professionals i serveis, la participació en la Comissió de Cohesió i Serveis Socials i en la Taula de Ciutadania, etc. A més, també cal incloure-hi la formació continuada dels professionals que integren el Servei de Promoció de la Salut. 

4. Altres

Hi ha moltes altres accions que realitza el Servei de Promoció de la Salut. En l’àmbit de la comunicació i difusió, s’ofereixen diferents continguts actualitzats als seus espais virtuals, es fan enquestes de satisfacció dels usuaris i usuàries del projecte del Centre Jove de Salut, es reparteixen tríptics del programa del Centre a persones a qui els pot interessar, es participa en el programa de Fires de Sant Narcís amb recomanacions dirigides a les famílies (sobretot en relació amb la prevenció del consum d’alcohol) i a la comunitat en general...