Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Projecte Salut Infantil | Promoció de la Salut

Projecte Salut Infantil

En la promoció d’hàbits saludables, el treball amb la població escolar és molt important, ja que s’ha constatat que a les edats primerenques és quan les persones adquireixen els hàbits que influiran en la resta de la seva vida. És també imprescindible treballar amb les famílies, ja que està igualment demostrat que els infants amb referents familiars amb hàbits de vida saludables tenen major predisposició a adoptar-los i a no rebutjar-los. 

Les actuacions es poden classificar en tres blocs:

 • Recursos educatius a primària: oferir els recursos necessaris per informar i educar els infants en temes de salut, dotar-los de recursos i habilitats personals i augmentar la consciència de la importància d’adquirir estils de vida saludables. Tres itineraris:
  • Itinerari de benestar emocional 
  • Itinerari d’alimentació i activitat física 
  • Itinerari d’educació sexoafectiva 
  Per a més informació sobre els recursos que s’ofereixen en aquest àmbit de la promoció de la salut, podeu consultar els Recursos educatius del web de La Caseta. Serveis Educatius
 • Controls i revisions. Revisió dels menús escolars de primària, conjuntament amb l’ASPCAT, i control dels brots de polls.
  • Control dels menús escolars. Demanda dels menús a totes les escoles d’infantil i primària de la ciutat de Girona, perquè el Departament de Salut en faci la revisió i les recomanacions pertinents.
  • Si es detecta un brot de polls en una escola, s’hi envia la documentació pertinent perquè la facin arribar a les famílies.
 • Col·laboració amb altres plans i equips de treball liderats per altres departaments de l’Ajuntament o altres institucions i/o entitats.
 • Projecte SAFALIN: inclou accions per promoure la salut infantil a la ciutat de Girona. Tal com s’estableix a la línia estratègica d’Alimentació i activitat física del Pla local de salut, s’ha fet un desplegament d’activitats i programes preventius per millorar l’alimentació dels infants més vulnerables i potenciar la pràctica d’exercici físic.