Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Subvencions per a projectes i activitats de promoció de la salut 2023

Subvencions per a projectes i activitats de promoció de la salut 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
És objecte d’aquestes bases l’atorgament de subvencions destinades a projectes que fomentin, promocionin i recolzin la participació de ciutadania en projectes, activitats i serveis de promoció de la salut de la ciutadania de Girona.

Termini de justificació: 15 de gener de 2024

Resolució i justificació

Acceptació de la subvenció

Si notificada la resolució de concessió de subvencions, les entitats no manifesten el contrari en el termini d’un mes, s’entendran que han estat acceptades, amb les seves condicions generals i específiques.

Justificació

El termini de justificació finalitzarà el dia 15 de gener de 2024, d’acord amb la base 14 de les bases generals. L’entitat haurà de presentar, la justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:

  1. Compte justificatiu segons el model normalitzat que inclou memòria de l’activitat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, relació de les despeses, inversions de l’activitat i ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat així com la seva procedència). En tot cas s’haurà de fer constar el cost total del projecte i aquest serà l’import total a justificar.
  2. En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no aplicats.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si és el cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’haurien d’haver rendit els comptes i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

Tràmit de justificació