Header: Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

Ruta de navegació

Projecte Salut Mental i Addiccions | Promoció de la Salut

Projecte Salut Mental i Addiccions

La salut mental s’ha convertit en els darrers anys en un objectiu primordial, ja que s’estima que aproximadament un 15% de la població pateix o patirà algun trastorn al llarg de la seva vida. Davant d’aquesta evidència, es fa del tot necessari impulsar i desplegar intervencions preventives i de promoció dirigides als segments de la població més vulnerables, és a dir, la infància, l’adolescència i la gent gran.

D’acord amb aquest context, el Servei de Promoció de la Salut, en el marc de les polítiques de salut de l’Ajuntament de Girona, ha treballat conjuntament amb els diferents agents implicats per a la prevenció, promoció i atenció de la salut mental. En aquest sentit, el treball en aquest àmbit s’ha enfocat en dues direccions.

1. Taula de Salut Mental

La Taula de Salut Mental té com a finalitat donar a conèixer la situació de les persones afectades per un trastorn mental i les seves famílies, representar i defensar els seus drets i col·laborar en la millora i/o creació de recursos sanitaris i socials necessaris, tant des de l’àmbit de la promoció i prevenció, com el de l’assistència.

La Taula de Salut Mental es proposa com un òrgan de participació sectorial, de consulta, assessorament i anticipació impulsat per la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Girona. Es planteja com una plataforma estable de treball, debat i proposta en temes referents a la salut mental.

Periòdicament es fan reunions de coordinació, en les quals participen representants d’institucions i entitats com Ajuntament de Girona (grups municipals, Servei de Promoció de la Salut i Policia Municipal), Associació de Familiars de Malalts Mentals, Fundació Drissa, Centre de Salut Mental i Centre de Salut Mental Infanto Juvenil, Facultat de Medicina i Infermeria de la UdG, Fundació Teresa Ferrer, Fundació Ramon Noguera, Fundació La Tutela, TRESC, Grup ATRA, Unitat de Ludopaties i Fundació Catalunya La Pedrera.

2. Comissió tècnica d’addiccions

Des del Pla local de salut també es proposen accions per atendre la ciutadania en l’àmbit de la salut mental i les conductes addictives. Entre aquestes accions hi ha la creació d’una comissió tècnica d’addiccions, que es reuneix periòdicament per coordinar els diferents organismes de la ciutat que atenen aquest àmbit. Tal com s’estableix en la línia estratègica de Salut mental i conductes addictives del Pla local de salut, s’ha fet un desplegament d’activitats i programes preventius per apoderar les persones i la comunitat per a una òptima salut mental i per afavorir la conscienciació, la prevenció i la desestigmatització dels col·lectius afectats. 

Mapa recursos addiccions

3. Programa de Mesures Alternatives

El novembre de 2018 s’ha posat en marxa el Programa de Mesures Alternatives d’aplicació a menors entre 14 i 17 anys, empadronats a Girona, que infringeixin l’article 36.16 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana a la ciutat de Girona, sempre que no siguin reincidents ni siguin addictes. 

L’objectiu d’aquest programa és que els/les menors de 18 anys denunciats per consum o tinença de cànnabis a la via pública, assumeixin les seves accions reconeixent els fets comesos i acceptant la realització d’una tasca reeducadora, que substitueixi la sanció administrativa, que permeti aconseguir la reducció de riscos i danys associats al consum i avaluar les conseqüències personals del consum. Es tracta d’una proposta psicoeducativa d’intervenció familiar breu (4 sessions) amb intervencions en l’àmbit individual i familiar. 

4. Programa d’Intercanvi de Xeringues

El Departament de Salut, des del 1991, desenvolupa programes de reducció de danys adreçats a usuaris i usuàries de drogues. Un d’aquests és el Programa d'Intercanvi de Xeringues (que no només es desenvolupa a Girona ciutat, sinó també a tot Catalunya), amb la col·laboració de diverses farmàcies, CAP, algunes associacions (ONG), educadors/ores de carrer, centres d'atenció a les drogodependències i centres especialitzats en la reducció de danys. L'objectiu d’aquest programa és el de prevenir infeccions pel VIH (virus que causa la sida), VHB i VHC (virus de l'hepatitis B i de l'hepatitis C, respectivament), associades al mètode de consum (injecció) entre els usuaris de drogues dures, com pot ser l’heroïna.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web oficial del Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX) de la Generalitat.