Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Zona de baixes emissions | Mobilitat i via pública

Zona de baixes emissions

Què és?

La Llei 7/2021 de Canvi climàtic i transició energètica estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d’adoptar plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat, incloent, entre d’altres, l’establiment de zones de baixes emissions abans de 2023.

S’entén per zona de baixes emissions l’àmbit delimitat per una administració púbica en el qual s’hi apliquen restriccions d’accés, circulació i estacionament de vehicles per a la millora de la qualitat de l’aire i mitigació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Les restriccions a vehicles són en funció del seu nivell d’emissions i conforme al que estableix el Reglament General de Vehicles.

Zones baixes emissions - beneficis a la ciutadania | Mobilitat i via pública

Beneficis per a la ciutadania

Protegeix la salut

Un aire contaminat incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars i de càncer de pulmó .

  • Les partícules en suspensió (PM) és matèria molt petita que pot inhalar‐se i afectar a l’aparell respiratori. A més a més, d’acord amb l’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer, són carcinògenes pels humans. També s’associa a resultats adversos relacionats amb l’embaràs o a l’afectació del desenvolupament neurològic dels infants.
  • El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas tòxic que afecta les vies respiratòries. Una exposició prolongada pot incrementar els símptomes de bronquitis en nens asmàtics.
  • El soroll, provocat pel trànsit rodat, pot disminuir la capacitat auditiva i provocar alteracions al comportament o interferències al son provocant nerviosisme, cansament, alteracions al metabolisme, etc.

Contribueix a la mitigació del canvi climàtic

Redueix l’emissió dels gasos amb efecte hivernacle que són els causants del canvi climàtic.  El canvi climàtic té efectes adversos sobre la població mundial i els sectors socioeconòmics així com als ecosistemes terrestres i marins.

El diòxid  de carboni (CO2) és el gas que més contribueix a l’efecte hivernacle. El C02 es genera en la combustió dels automòbils, les calefaccions industrials o en els incendis forestals. L’any 2019, a la província de Girona, el sector del transport va provocar el 41% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Millora la seguretat viària

La disminució del número de vehicles que transiten per la ciutat afavoreix la salut de les persones i el planeta, redueix la sinistralitat o la gravetat dels accidents i protegeix especialment els col∙lectius més vulnerables: vianants, ciclistes, conductors de vehicles de mobilitat personal o motoristes.