Plan de sostenibilitat turística. Menja't Girona

Menja't Girona
Pla de sostenibilitat turística en destinació

Ruta de navegació

Procés participatiu | Menja't Girona

Procés participatiu "Menja't Girona"

Representació gràfica de la metodologia del procés participatiu del Menja't Girona

Objectius

La participació en el projecte de Plans de sostenibilitat turística en destinació de l'Ajuntament de Girona anomenat "Menja't Girona" rau en la necessitat de posar en pràctica i consolidar la cooperació ciutadana en el territori entre l’Administració local i la població, entitats dels barris, de la ciutat i agents econòmics. En aquest sentit, l’objectiu final és promoure les transformacions socials per millorar les situacions col·lectives a través de la reflexivitat i el diàleg. Unes transformacions socials que han de respondre als reptes i situacions futures emmarcats en un context de canvi ambiental global, d’emergència climàtica i crisi energètica i escassetat de recursos.

Metodologia

La proposta metodològica des del projecte es vertebra a través de la identificació de diferents estadis de vinculació i proximitat que es donen a les Hortes de Santa Eugènia. En primer lloc, es vincula al veïnat, entitats i institucions properes a les hortes per realçar-ne i dignificar-ne les pràctiques hortícoles i el patrimoni natural, històric i sociocultural. En segon lloc, al tractar-se d’un projecte amb una idiosincràsia hortícola i gastronòmica es vincula al sector de la restauració de la ciutat. En tercer lloc, atès que el projecte té una voluntat de desestacionalitzar i diversificar el turisme de la ciutat, es vincula als agents i visitants del sector turístic de la ciutat. 

Cada actuació participativa del Menja’t Girona respon a unes necessitats particulars i presenta unes oportunitats i mancances específiques. Per aquest motiu, es proposen diferents espais, dinàmiques i activitats que s’adaptaran dins d’un eix de generació de coneixement basat en l’expertesa i l’experiència i el debat.

El procés de participació es durà a terme de forma transversal amb la resta de tasques corresponents, segons dues formalitats diferenciades:

 • Amb sessions presencials al territori condicionades a l’evolució de mesures del PROCICAT per combatre la COVID-19. Si fos el cas, es farien de manera telemàtica. 
 • A través del portal web de l’Ajuntament (Girona Participa).

Normativa

Normativa Europea

 • Conveni sobre l’accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient (Conveni d’Aarhus).
 • Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

Normativa Estatal

 • Constitució espanyola
  • Article 9.2. Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
  • Article 23.1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Normativa Autonòmica

 • Estatut d’Autonomia de Catalunya
  • Article 29. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d’igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis.
  • Article 43. Els poders públics han de promoure la participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.
 • Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya

Normativa Municipal

 • Reglament regulador de les institucions de la participança i de la gestió de conflictes (Acord del Ple: 04/10/2005)

Text peu pàgina logos | Menja't Girona


Projecte finançat pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.