Plan de sostenibilitat turística. Menja't Girona

Menja't Girona
Pla de sostenibilitat turística en destinació

Ruta de navegació

Eix 1. Transició verda i sostenible | Menja't Girona

Eix 1. Transició verda i sostenible

Actuació 1. Millora de la zona de les Hortes de Santa Eugènia

L'actuació de millora de la zona de les Hortes de Santa Eugènia planteja restaurar el valor ambiental i la integració paisatgística d'aquest espai, els accessos i els seus diferents elements patrimonials per desenvolupar un nou producte de turisme natural i verd integrat a la ciutat. Aquesta restauració es basa en diferents accions que estan integrades al Pla Especial de les Hortes, així com a l'Estratègia de la Vora de Girona (rehabilitació de l'anella verda).

Dades bàsiques
Objectius
 • Desenvolupar un nou producte turístic natural i verd integrat a la ciutat seguint les prioritats definides al Pla Estratègic de Turisme de la ciutat.
 • Restaurar el valor patrimonial de les Hortes aconseguint una millora paisatgística global.
Resultats previstos
 • Millora de l'accessibilitat a l'espai i donar visibilitat als diferents espais d'interès especial.
 • Millora de la integració paisatgística global.
 • Uniformitat de l'espai i la privadesa dels usuaris hortolans.
 • Millora de la seguretat d'accés a les parcel·les.
 • Millora de la biodiversitat.
 • Valorització dels hàbitats de fauna i flora autòctones i plantes comunes.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 40% en l’àmbit de la transició verda i sostenible.
Pressupost total397.583,50 €
Cost Subvencionat NGEU328.581,40 €

Accions

AccióEstat
Restauració de camins i vies secundàries de la vora del Ter i Sèquia MonarIniciat
Millora de la integració paisatgística de l’espai agrari de les Hortes de Santa EugèniaIniciat
Sistema de control de plantes i espècies invasoresIniciat

Actuació 2. Habilitació del camí fluvial del Ter

L'actuació d'habilitació del camí fluvial suposa ampliar l'accessibilitat i la interconnexió entre espais ambientals i d'ús agrícola disseminats a la vora de Girona, seguint el riu Ter com a eix central. Les diferents accions formen part de diferents plans i estratègies de ciutat a favor de la mobilitat sostenible i activa i de millora de l'accés a espais de gran valor patrimonial ambiental.

Dades bàsiques
Objectius
 • Tancar la ruta del camí fluvial del Ter dins el municipi de Girona, donar a conèixer aquest espai fluvial d'interès ecològic, connectar amb altres parcs agrícoles de la ciutat i el seu entorn, i obrir noves rutes ciclistes i de mobilitat activa.
Resultats previstos
 • Augment de l’oferta de turisme de naturalesa de la ciutat.
 • Execució d’obres per crear un bucle de més de 6 quilòmetres dins la ciutat.
 • Connexió amb altres rutes ciclistes que passen a prop de la ciutat per facilitar-ne l'accés a l'interior.
 • Millora de l’accessibilitat a l'espai de la vora del Ter i donar visibilitat als diferents espais d'interès especial.
 • Enllaç de diversos punts d'interès per al turisme de natura mitjançant camins fluvials dins un entorn natural.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 100% en l’àmbit de la transició verda i sostenible.
Pressupost total636.184,01 €
Cost Subvencionat NGEU525.771,91 €

Accions

AccióEstat
Projecte obres carril Nestlé – Sant GregoriIniciat
Projecte obres carril Ribes del Ter i accessos fins CampdoràIniciat
Actuacions de posada en valor dels espaisNo iniciat

Actuació 3. Desenvolupament de nous sistemes de reg, ús eficient de l'aigua i separació i reutilització de residus a les Hortes de Santa Eugènia

L’actuació de desenvolupament de nous sistemes de reg, ús eficient de l’aigua i separació i reutilització de residus a les Hortes de Santa Eugènia es centra en la millora integral del sistema de reg dels canals de la Sèquia Monar, tant per millorar l’eficiència dels usos de l’aigua (reducció de pèrdues) com per la millorar de la integració paisatgística, així com l’estudi i implementació d’un sistema de valorització i aprofitament de residus vegetals.

Dades bàsiques
Objectius
 • Restaurar el patrimoni de l'aigua per les Hortes.
 • Ampliar l'oferta i els espais de turisme verd.
 • Sensibilitzar sobre la problemàtica del canvi climàtic i la biodiversitat dels ecosistemes.
Resultats previstos
 • Millora de canals principals i regs secundaris, així com del sistema de gestió de recursos de cada parcel·la mitjançant les comportes.
 • Millora i posada en valor de la Sèquia Monar com a espai de gran interès patrimonial i de gestió eficient del recurs hídric.
 • Millora de la percepció i la integració de l'aigua dins l'ecosistema de les Hortes.
 • Implementació d'un sistema de compostatge de manera eficient i individualitzada.
 • Innovació amb un sistema de recollida d’altres residus via vehicles sostenibles.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 100% en l’àmbit de la transició verda i sostenible.
Pressupost total310.000,00 €
Cost Subvencionat NGEU253.198,34 €

Accions

AccióEstat
Obres de millora i manteniment de la Sèquia Monar al seu pas per les HortesIniciat
Instal·lació d’un sistema de telecontrol a les comportes de la Marfà i MaristesNo iniciat
Obres de millora dels canals, regs i comportesIniciat
Sistema de compostatge dels residus vegetals in-situIniciat
Prova pilot d'un sistema de recollida innovador en el parc agrícola amb bicicleta de càrregaNo iniciat

Actuació 4. Elaboració d'ordenances de gestió de l'espai natural de les Hortes de Santa Eugènia

Les Hortes de Santa Eugènia és un parc agrari amb una extensió d'unes 40 ha al voltant de 1.000 usuaris, però amb un objectiu comú: l'activitat hortícola. L’actuació de elaboració d’ordenances de gestió de l’espai natural de les Hortes de Santa Eugènia pretén regular, unificar criteris i establir normes de convivència, paisatgístiques i usos permesos.

Dades bàsiques
Objectius
 • Desenvolupar una normativa clara i consensuada per garantir el caràcter agrícola de l’espai i la millora de la integració i de la unificació paisatgística del conjunt.
Resultats previstos
 • Disposició d’una normativa clara d'usos de l'espai de parc agrícola.
 • Millora de l'accessibilitat a l'espai i donar visibilitat als diferents espais d'interès especial.
 • Millora de la integració paisatgística global.
 • Uniformitat de l'espai i la privadesa dels usuaris hortolans.
 • Millora de la integració de les parcel·les.
 • Millora de la biodiversitat.
 • Integració del conjunt dels actors i usuaris de les Hortes en el desenvolupament.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 40% en l’àmbit de la transició verda i sostenible.
Pressupost total30.000,00 €
Cost Subvencionat NGEU24.793,39 €

Accions

AccióEstat
Elaboració de normativa reguladora de la gestió de l’espai natural de les Hortes de Santa EugèniaFinalitzat

Actuació 5. Recuperació i posada en valor del patrimoni hortícola de Girona

La zona d'Hortes de Santa Eugènia, així com altres zones vinculades al patrimoni hortícola de Girona, tenen una gran importància, ja no només des del prisma que suposen una imatge viva de la tradició i identitat agrària de la ciutat, sinó pel fet que també són ubicació d'una sèrie de plantes de gran valor des del punt de vista de la biodiversitat i dels ecosistemes de flora. Aquesta actuació es centra en conèixer, recuperar i posar en valor el patrimoni hortícola de Girona.

Dades bàsiques
Objectius
 • Integrar i potenciar elements de la flora autòctona gràcies a un catàleg i recuperació d'hortalisses endèmiques i adaptades. Permetrà donar un equilibri entre plantes autòctones i indígenes, fomentant un ecosistema agrícola resilient.
Resultats previstos
 • Integració d'hortalisses autòctones.
 • Foment de la col·laboració amb la pròpia comunitat d’hortolans.
 • Garantia de la sostenibilitat futura d’aquest entorn.
 • Millora de l'atractiu paisatgístic i natural d'aquest entorn.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 40% en l’àmbit de la transició verda i sostenible.
Pressupost total20.000 €
Cost Subvencionat NGEU16.528,92 €

Accions

AccióEstat
Recuperació i posada en valor del patrimoni hortícolaIniciat

Actuació 6. Adaptació de les basses permanents i temporals al canvi climàtic

A la zona nord de les Hortes de Sta. Eugènia desemboquen els diversos canals de reg de les Hortes en unes basses semi-naturalitzades. Les basses tenen una funció de tractament terciari de l'aigua i alhora representen un espai d'observació de la biodiversitat. Actualment, hi ha dues basses permanents en terreny públic, i entre elles, n'hi ha diverses de temporals que únicament romanen amb aigua en episodis de pluges o per emergència. L'actuació d’adaptació de les basses permanents i temporals al canvi climàtic pretén unificar els aiguamolls de les Hortes, permetre adequar el terreny privat per donar-lo a conèixer al públic/visitant i posar en relleu el valor ambiental de l’espai.

Dades bàsiques
Objectius
 • Restaurar les zones humides actuals i posar en valor la riquesa d'aquest tipus d'ecosistema, donant valor al producte turístic de naturalesa que s'està promovent a la ciutat.
Resultats previstos
 • Millora del patrimoni natural de les Hortes.
 • Sensibilització i foment de l’educació ambiental.
 • Mercat de turisme de natura: creació de llocs de treball per a entitats i organitzacions que promoguin el turisme ecològic.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 100% en l’àmbit de la transició verda i sostenible.
Pressupost total61.495,00 €
Cost Subvencionat NGEU50.822,31 €

Accions

AccióEstat
Estudi de prioritat i catàleg d’execucions sosteniblesNo iniciat
Restauració de les basses permanents (excavació i condicionament)No iniciat
Acord de custòdia per ampliar zones (basses temporals)No iniciat
Adequació de les basses temporals (excavació i condicionament)No iniciat

Actuació 7. Camins verds accessibles

La ciutat de Girona pretén desenvolupar diferents accions de millora de l'oferta de turisme accessible, mitjançant l’actuació de camins verds accessibles a les Hortes de Santa Eugènia i Ribes del Ter, a partir d'un estudi previ per a la seva implementació òptima, la creació de material promocional i d’interpretació turística i recreativa partint de la inclusivitat i accessibilitat universal.

Dades bàsiques
Objectius
 • Restaurar les zones humides actuals.
 • Posar en valor els recursos naturals.
 • Oferir un valor afegit com a destinació i potenciar la sensibilització entorn de les persones amb discapacitat.
Resultats previstos
 • Consolidació de Girona com a destí turístic de referència, adaptant els seus recursos naturals i patrimonial per a tots els públics.
 • Donar a conèixer els espais verds que envolten la ciutat i diversificar la oferta turística mes enllà del casc històric.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 40% en l’àmbit de la transició verda i sostenible.
Pressupost total120.000,00 €
Cost Subvencionat NGEU99.173,55 €

Accions

AccióEstat
Estudi d’implementació d’actuacions de milloraFinalitzat
Actuacions de millora de l’oferta de turisme sostenible mitjançant l’habilitació de camins verds accessiblesIniciat
Creació de material promocional i d’interpretacióIniciat

Text peu pàgina logos | Menja't Girona


Projecte finançat pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.