Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Ajuts de l'IBI. Lloguer social 2022

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels habitatges desocupats que es posin a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Podran sol·licitar els ajuts les persones físiques o jurídiques, propietàries d’habitatges desocupats que els posin a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona o a entitats sense ànim de lucre per al lloguer social.

Noves bases reguladores aprovades inicialment pel Ple del 9 de maig de 2022.
Pròximament, es publicarà la convocatòria de l'any 2022 on s'establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Bases i convocatòria

Requisits de les persones destinatàries

Podran sol·licitar els ajuts les persones propietàries d’habitatges desocupats de persones físiques o jurídiques que el cedeixin a la Borsa de Mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona o a entitats sense ànim de lucre. S’inclouen en aquest supòsit les persones propietàries que actualment tenen cedit l’habitatge a l’esmentada Borsa.

Estaran excloses de qualsevol tipus d’aquests ajuts les persones que:

  • No estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona i la resta d’Administracions, o davant la Seguretat Social, segons les disposicions vigents.
  • Hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  • Hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

Quantia de l’ajut

En el cas de persones propietàries d’habitatges que els posin a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona, l’import de la subvenció serà serà equivalent a un percentatge de la quota de l’IBI de l’habitatge habitual de l’any que s’estableixi a la convocatòria, en la que es determinarà aquell percentatge

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 94 del 17/05/2022
Publicació de l'aprovació definitiva de les bases al BOP núm. 128 del 06/07/2022