Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Ajuts de l'IBI. Lloguer social 2019 i 2020

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels habitatges desocupats que es posin a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social, pels anys 2019 i 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Podran sol·licitar els ajuts les persones físiques o jurídiques, propietàries d’habitatges desocupats que els posin a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona o a entitats sense ànim de lucre per al lloguer social.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 26 de gener al 30 d'abril de 2021.

Bases i convocatòria

Objecte

L’objecte de la present convocatòria és la subvenció en règim de concurrència no competitiva per a subjectes passius de l’impost sobre béns immobles (IBI): per a les persones propietàries d’habitatges que els posin a disposició de la Borsa de Mediació de l’Ajuntament de Girona o d’una entitat sense ànim de lucre per al lloguer social amb la finalitat de potenciar la mobilització d’habitatges amb finalitats socials a la ciutat de Girona.

Requisits de les persones destinatàries

Podran sol·licitar la subvenció de l’IBI les persones físiques o jurídiques, propietàries d’habitatges desocupats que els tinguin a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona o a entitats sense ànim de lucre per al lloguer social dins el municipi de Girona, amb contracte vigent durant els anys 2019 i/o 2020.

Quan les possibles persones beneficiàries siguin dos o més, la sol·licitud haurà de ser signada per totes elles. En cas contrari la subvenció s’atorgarà a la persona sol·licitant proporcionalment al seu dret sobre l’immoble (tant en percentatge com import màxim).

Per acreditar els esmentats requisits caldrà acreditar:

  • Per a les persones propietàries que tinguin el/s seu/s habitatge/s a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social: caldrà acreditar un contracte d’arrendament vigent durant els anys subvencionables 2019 i/o 2020.
  • Per a les persones propietàries que tinguin el/s seu/s habitatge/s a disposició d’una entitat sense ànim de lucre per al lloguer social: caldrà acreditar, mitjançant un certificat de l’entitat que l’habitatge forma part d’un programa de lloguer social, i que disposa d’un contracte d’arrendament vigent durant els anys subvencionables 2019 i/o 2020. 

Quantia de l’ajut

En el cas de persones propietàries d’habitatges que els posin a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona, l’import de la subvenció serà l’equivalent al 50% de la quota de l’IBI d’aquests habitatges, corresponent als anys 2019 i 2020.

En el cas de persones propietàries d’habitatges que els posin a disposició d’entitats sense ànim de lucre per al lloguer social, l’import de la subvenció serà com a màxim del 50% de la quota de l’IBI d’aquests habitatges, corresponent als anys 2019 i 2020.  

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 183 del dia 22-09-2020
Convocatòria 2019-2020 publicada al BOP núm. 15 del 25-01-2021
Convocatòria 2019-2020 en català
Convocatòria 2019-2020 en castellà