Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Bo Jove de lloguer | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Servei d'habitatge jove

Bo Jove de lloguer

Subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

El termini de presentació de les sol·licituds va finalitzar el 17 de juny de 2022.

Pendent de la resolució de la convocatòria 2022.

FAQ - Bo Jove de lloguer | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

FAQ. Preguntes freqüents:

A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys inclosos, i compleixin el requisits de la convocatòria.

He de pagar alguna taxa per fer el tràmit?

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

No tinc la nacionalitat espanyola. El puc demanar?

La condició és tenir la residència legal a Catalunya i que l'habitatge o habitació, arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.

Si convisc amb altra gent jove al pis, qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció totes les persones convivents titulars del contracte que compleixin els requisits de la convocatòria.

Quins ingressos he d’acreditar?

Ingressos de les persones que treballen per compte pròpia o aliena, el personal d’investigació en formació i les persones perceptores d’una prestació social pública de caràcter periòdica, contributiva o assistencial.

Si la font d'ingressos de la persona sol·licitant consisteix en activitats empresarials, professionals o artístiques, l'acreditació de les rendes es referirà al rendiment net de l'esmentada activitat econòmica calculat amb caràcter previ a l'aplicació de les reduccions previstes a l'article 32 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, corresponents a la declaració presentada per la persona sol·licitant, relativa al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut a la sol·licitud del Bo Lloguer Jove. Renda 2020 i/o Certificat imputacions (CI) 2021 i/o nòmines i contracte 2022.

Si la persona sol·licitant del Bono Lloguer Jove disposa de més d'una font d'ingressos, les rendes computables seran la suma de les rendes derivades d'aquestes fonts.

Hi ha un màxim d’ingressos?

S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, inclosos els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió , iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC (22.548,67€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€) si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022 .

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d'habitació no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, només es consideraran les de la persona física arrendatària.

En el cas que en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC (22.548,67€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€) si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022 .

He d’estar treballant per sol·licitar-la?

La persona sol·licitant ha de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals. 

Què vol dir una “Font regular d’ingressos”?

Es considera ingressos de les persones sempre que es pugui acreditar una vida laboral de tres mesos d’antiguitat, en els sis mesos anteriors a presentar la sol·licitud o una durada prevista d’almenys 6 mesos des del dia de la sol·licitud

He de figurar al contracte de lloguer o cessió i estar empadronat?

Si, en el moment de presentar la sol·licitud, s’ha de ser titular del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió de l’habitatge o habitació. Cal també tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeix l’ajut, i estar-hi empadronat.

El pis on visc és d’un familiar. Puc demanar l’ajut?

No poden ser beneficiaris de la subvenció la persona sol·licitant o qualsevol altre persona que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que tingui parentiu per vincle de matrimoni, o qualsevol altra relació anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins a segon grau, amb els arrendadors o cedent de l’habitatge.

Puc demanar l’ajut si visc en un pis gestionat o administrat per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya?

Aquesta subvenció no és compatible pels arrendataris o cessionaris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència, directament o a través d’altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Com i on la puc presentar?

Preferentment, electrònicament a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. En cas de no disposar de mitjans electrònics, presencialment a les oficines locals d’habitatge o a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social, a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge en els casos d'habitatges gestionats per administracions i empreses públiques.

Quins són els terminis per presentar les sol·licituds?

Pendent de publicació de la convocatòria.

Què vol dir concurrència no competitiva?

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l’esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l’esmena de la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida.

Quina documentació he d’aportar?

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb (*), és:

 • Documents Identitat:
  − (*) Document nacional d’identitat vigent (DNI)
  − Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent.
  − (*) Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)
 • (*) Certificat de convivència
 • Justificant ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral, segons els casos i les excepcions indicades a les bases de la convocatòria, caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria (2021) o bé contracte de treball amb totes les nòmines rebudes fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • (*) Informe de vida laboral emès per la TGSS relatiu a la persona sol·licitant i totes les persones en edat laboral que formes part de la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant. ▪ Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Què és l’IRSC?

Són les inicials de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, el darrer import publicat és de 7.967,73€.

Quin és l’import màxim del lloguer o preu de cessió?

Pendent de publicació de la convocatòria.

Quin és l’import de la subvenció?

La quantia de la subvenció es de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió. Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual de lloguer o del preu de cessió. En aquest cas en minorarà en la proporció corresponent.

Quant de temps cobraré?

La subvenció s'atorga per un termini màxim de 2 anys. Per contractes anteriors a l’1 de gener de 2022, l’import de la subvenció serà per les mensualitats de gener de 2022 a desembre de 2023. Per a contractes signats entre l’1 de gener de 2022 i la data que finalitzi el termini de presentar sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i aquell en que finalitzi el termini de dos anys pel qual s’ha concedit la subvenció, computat des d’aquella data.

En el moment de presentar la sol·licitud tinc 35 anys. Cobraré l’ajut els 2 anys?

Si, el requisit és tenir fins a 35 anys, inclosos, en el moment de sol·licitar l’ajut.

Què passa si canvia la meva situació econòmica i/o de convivència?

És obligació de les persones beneficiàries mantenir els requisits durant tot el termini de concessió de la subvenció. Es obligació comunicar, en el termini màxim de 15 dies, qualsevol fet sobrevingut que pugui donar lloc a la modificació de les condicions que van determinar la quantia de la subvenció concedida.

Aquest ajut és compatible amb d’altres que ja cobro o que he demanat?

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.

Aquest ajut és compatible per les persones perceptores de prestacions no contributives de la seguretat social i per les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital.

Quant trigarà la resposta?

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos, un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat ni notificat cap resolució expressa, s’entén desestimada per silenci administratiu.

Si em deneguen l’ajut, puc presentar un recurs?

Contra les resolucions de concessió o denegació, es pot presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Què he de fer un cop he presentat la sol·licitud electrònicament?

Es genera document de resguard on hi consta el dia i l’hora de presentació, s’ha presentat correctament.
En 24 hores aproximadament es pot consultar a l’àrea privada de tràmits gencat la documentació a aportar, si s'escau.
Hi consta:

 • Requeriment de documentació
 • Llibre de família, si s'escau
 • Informe vida laboral, si s'escau
 • Certificat d'imputacions subminstrat per AEAT i/o Declaració de la renda (IRPF), si has començat a treballar l'any 2021.
 • Totes les nòmines i contracte de treball signat amb una durada prevista de sis mesos, si has començat a treballar l'any 2022.
 • Altres documents, si s'escau.

La documentació on hi consta "si s'escau", no és obligatòria

 

La resta de documentació que corresponen a ingressos 2021 i/o 2022 s’ha d’aportar en el cas que hagis començat a treballar a l’exercici 2021 i/o 2022 amb la declaració responsable d’ingressos, document que consta al tràmit.

Si a l’exercici 2020 ja disposaves d’una font regular d’ingressos i constes d’alta a la vida laboral 3 mesos dins dels 6 abans de presentar la sol·licitud NO cal aportar la documentació exercici 2021 i/o 2022. L’apartat altres hi podeu pujar qualsevol document, si us heu equivocat en alguna dada podeu afegir document fent constar les dades correctes i si escau el document que ho justifiqui. Si t’has oposat a la consulta de les dades s’ha d’aportar tota la documentació que consta en el tràmit com el padró convivents, les dades econòmiques de l’exercici que correspongui, els certificats dels deutes de trobar-se al corrent de pagament amb l’AEAT/ATC/TGSS, la vida laboral.... més la documentació obligatòria que en principi si ja has presentat la sol·licitud electrònica ja l’has d’haver aportat (contracte, rebuts, document SEPA (compte corrent) o document equivalent (certificat titularitat).

No obstant, un cop es revisi la sol·licitud, si cal més documentació i/o informació es gestionarà un requeriment de documentació, si és el cas rebreu un SMS informatiu i es publicarà el llistat de requeriments a la web de tràmits a l’e-tauler i al taulell de l’oficina d’habitatge que us correspon d’acord amb la vostra adreça.

Veure totes les respostes