Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Subvencions per al pagament del lloguer jove | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones joves

Convocatòria 2023 tancada. En tramitació.

 

Bases 2023    Convocatòria 2023    FAQ. Preguntes freqüents

El passat 16 de març es van publicar les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació. La convocatòria va estar oberta del 23 de març al 5 d'abril de 2023.

A qui va dirigit

  • Persones de fins a 35 anys (inclosos) en data de publicació de la convocatòria que resideixen a Catalunya.
  • Titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’habitatge o habitació per domicili habitual i permanent que no superin els llindars establerts a la convocatòria.
  • Que estiguin empadronades al domicili de residència al moment de fer la sol·licitud.
  • Que no tinguin deutes i puguin acreditar el pagament dels rebuts de lloguer de l’any en curs.
  • Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Documentació necessària

  • Document d’identitat vigent (NIE/NIF).
  • Contracte de lloguer.
  • Rebuts de lloguer pagats fins al moment de presentació de la sol·licitud.
  • Document de titularitat bancària SEPA.
  • Tota aquella altra documentació acreditativa d’acord amb els criteris de valoració i priorització (Llibre de família, certificat de discapacitat, Monoparental, família nombrosa...)

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a través del portal de la Generalitat. Per poder-les presentar per aquest canal caldrà disposar d’un certificat digital o bé d’IdCat mòbil

Per a més informació sobre el tràmit presencial trucar al 972 419 404.

Tràmit en línia