Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada. Curs 2022-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als tutors legals d'infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic clínic de pluridiscapacitat o trastorns del desenvolupament severs, residents a la ciutat de Girona, els fills/es dels quals precisen d’atenció especialitzada per al seu procés d’escolarització en el primer cicle d’infantil.

La convocatòria de subvenció del curs 2022-2023 s'ha declarat deserta atès que les persones que han sol·licitat la subvenció no compleixen els requisits per ser beneficiaris de la subvenció.

Resolució i justificació

Justificació de la subvenció rebuda

Els beneficiaris han de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb les bases reguladores i d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria, presentant la documentació següent:

  • El document d’Acceptació i Compte justificatiu de desglossament dels rebuts emesos per l’escola bressol amb signatura per part de la família i l’entitat gestora de l’aula d’atenció especialitzada, segons el model normalitzat.
  • El Document d’endós entre el/la beneficiari/ària i l’entitat proveïdora del servei d’escolarització on es fa constar la cessió del dret de cobrament, segons el model normalitzat.
  • La factura emesa per l’entitat proveïdora, on es detallin els mesos d’escolarització de l’infant a l’aula d’atenció especialitzada de l’escola bressol durant el curs escolar què ocupa aquesta convocatòria.

Aquesta documentació es presentarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona abans del 31 d’octubre de 2023 a través del següent enllaç del tràmit de justificació de subvencions.

Tràmit de justificació de subvencions
Resolució 2022-2023

Tornar