Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Maristes Girona

Dades de contacte

Av. Josep Tarradellas i Joan, 5-7
17006 - GIRONA
Tel.: 972 232 211
A/e: girona@maristes.cat 
Web: www.girona.maristes.cat
Twitter: @maristesgirona
Instagram: @maristesgirona

Director

Sr. Xavier Garcia Gomez

El col·legi Maristes de Girona és un centre d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat situat al barri de Santa Eugènia. Està dirigit pels germans maristes des de fa més de cent anys. Constitueix una comunitat educativa cristiana que busca per als seus alumnes una educació integral, mitjançant el desenvolupament harmònic de tots els valors humans i cristians.
El nostre projecte educatiu concreta les capacitats que volem ajudar a desenvolupar en els nostres alumnes com, per exemple: aprendre significativament els continguts curriculars de les àrees, atendre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals, adquirir hàbits personals, fomentar la creativitat, la imaginació i la sensibilitat, desenvolupar la responsabilitat i l'esforç, fomentar les relacions humanes, conrear la tolerància envers les persones i les cultures, viure la solidaritat...

Oferta formativa

Educació Infantil: 3 línies  
Educació Primària: 3 línies 
Educació Secundària: 3 línies 
Batxillerat: Modalitats de Ciències i Tecnologia / Humanístic i Socials

Horari lectiu

Infantil i Primària: de 9 a 13 h i 15 a 17 h
Secundària: de 9 a 13.30 h i 15 a 17 h

Batxillerat: de 
8 a 14.30 h (de 15 a 17 h els dijous)

Identificació

Escola privada - Concertada