Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Suport a la creació | La Marfà

Suport a la creació

ATENCIÓ!

S'han interromput els terminis i procediments de les convocatòries de subvencions
Del 14 de març de 2020 i fins a la finalització de l'estat d'alarma. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.