Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Inscripcions | La Marfà

Inscripcions

Sistema d'inscripcions a les activitats musicals de La Marfà

Funcionament de les inscripcions

 1. Les inscripcions es poden realitzar per Internet, per telèfon o presencialment a La Marfà.
 2. La inscripció es formalitzarà en el moment en què es faci el pagament. El termini per a efectuar l'ingrés és de 8 dies naturals. En cas de no abonar l'import corresponent dins de termini, la inscripció quedarà anul·lada automàticament.
 3. Si en el moment de fer la inscripció no hi ha places disponibles, la persona interessada quedarà automàticament inscrita en una llista de reserva. En el cas que es produeixi una baixa i quedi una plaça lliure, es notificarà mitjançant correu electrònic o per via telefònica. L'accés a una plaça disponible es farà per rigorós ordre d'inscripció.
 4. Les persones inscrites han de tenir l’edat establerta segons l’activitat. En cas contrari cal contactar amb La Marfà.
 5. La Marfà podrà modificar certs aspectes de la programació sempre que sigui per causes justificades.
 6. En el cas que es produeixin modificacions en la programació es comunicarà a les persones interessades.

Pagaments

 1. Un cop realitzada la inscripció, en el cas que sigui una activitat de pagament, es visualitzarà automàticament una pantalla amb el procediment que cal seguir a continuació. Aquest document es pot imprimir per utilitzar-lo en el moment de fer el pagament a un caixer de La Caixa o anotar només les dades que es necessiten.
 2. Els pagaments també es poden realitzar a través de la Línia Oberta de La Caixa.

Anul·lacions i devolucions

 1. En el cas que una activitat quedi anul·lada per manca d’inscripcions o per qualsevol altra causa aliena a l’equipament, es retornarà el pagament efectuat.
 2. Si ja s'ha realitzat el pagament del curs o taller i la persona interessada es vol donar de baixa, es retornarà el 100% de l'import del curs si se sol·licita amb un mínim de 3 dies d'antelació a l'inici de l'activitat, excepte en aquelles activitats que tinguin  un termini diferent (10 dies en el cas de l'Escola d'Estiu de Música) mitjançant el següent enllaç. Si es notifica més tard no es farà cap devolució. En casos de força major, s'estudiarà cas per cas.

Enquestes

En finalitzar els cursos o tallers de La Marfà les persones inscrites rebran una enquesta de valoració que ajudarà a millorar el servei.

Aplicació de descomptes

 1. 15% de descompte en totes les modalitats de Targeta Girona Cultura
 2. 15% de descompte a persones jubilades, majors de 65 anys, en situació d'atur o famílies nombroses o monoparentals, amb la presentació del carnet, i persones amb discapacitat amb la presentació de la targeta acreditativa.

Tractament de dades personals

La inscripció suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la realització d’aquesta activitat. No s’utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

L’Ajuntament de Girona, com a responsable del tractament, només les conservarà el temps indispensable per a la  gestió correcta d’aquesta activitat.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004 Girona) o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).

Més informació a www.girona.cat/dadespersonals