Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Resultats dels processos de recollida de suggeriments nou Plec tècnic | Neteja i Residus

Resultats dels processos de recollida de suggeriments

Suggeriments pel nou plec tècnic de neteja viària, recollida de residus i servei de deixalleria

Per tal que la ciutadania i les associacions de veïns i veïnes poguessin prendre part en el procés d’elaboració del nou plec, realitzant aportacions o comentaris, es varen realitzar els següents processos de recollida de suggeriments:

1a Recollida de suggeriments - Grau embrutiment i zonificació dels barris

Del 09/02/2021 al 18/02/2021 la ciutadania i les Associacions de Veïns varen poder realitzar suggeriments respecte a l’estudi presentat sobre el grau d’embrutiment dels carrers de la ciutat de Girona, així com la posterior zonificació dels barris i assignació de les freqüències de neteja per a cadascun dels serveis previstos en el nou plec.

En total s’han rebut 117 suggeriments, dels quals:

 • 52 suggeriments fan referència a la neteja viària 
 • 34 suggeriments fan referència a la recollida dels residus
 • 26 suggeriments fan referència tant a la neteja viària com a la recollida de residus
 • 5 suggeriments fan referència a altres temes no relacionats ni amb la recollida de residus ni amb la neteja viària

Dels 52 suggeriments que fan referència a la neteja viària cal indicar:

 • 6 suggeriments fan referència a l’estudi sobre el grau d’embrutiment i zonificació dels barris de la ciutat presentat
 • 3 suggeriments fan referència a la neteja d’espais naturals, els quals no són objecte d’aquest estudi i la seva gestió es realitza des de la Secció de Paisatge i Biodiversitat de l’Ajuntament de Girona
 • 43 suggeriments fan referència al servei de neteja viària actual

Respostes dels suggeriments

En resposta als 6 suggeriments que fan referència al procés de recollida de suggeriments sobre el grau d’embrutiment i zonificació de la ciutat, ens cal indicar el següent:

 • L’estudi del grau d’embrutiment dels carrers permet conèixer el % de carrers que es classifiquen amb un grau d’embrutiment baix, mitjà, alt i molt alt, i a partir d’aquí, i en funció del grau d’embrutiment majoritari, s’assigna una freqüència de neteja per a cadascun dels serveis, que variarà en funció de si el barri es classifica com a zona A, B, C o D. Cal tenir en compte que la freqüència de neteja per als diferents serveis serà la mateixa en tots els carrers i places que conformen cadascun dels barris, a excepció de l’escombrada manual de repàs, la qual únicament es prestarà en aquells carrers o espais on el grau d’embrutiment sigui major (alt i molt alt). 
 • El plec permet utilitzar una màquina lleugera d’aspiració, amb la que s’aconsegueix una neteja més acurada de l’espai públic, no obstant això, s’especifica que en període de màxima caiguda de fulles, aquestes no es recullin amb aquesta maquinària, ja que per les seves petites dimensions, ràpidament quedaria saturada i alentiria el servei. En aquestes èpoques, hi ha previst prestar un servei complementari de retirada de fulles de 80 serveis anuals en tot el municipi.  
 • Únicament es classifiquen com a zona industrial els polígons industrials, la resta de barris de la ciutat, tot i poder tenir activitats industrials s’han classificat com a zona A, B, C o D segons el barri. Les freqüències de neteja en les zones A, B, C i D són majors que una zona classificada com a zona industrial.
 • Als carrers on no es disposi de voreres (p. ex. al barri de Campdorà) no es podrà prestar un servei mixt (operaris a peu + vehicle) i es prestarà un servei mecanitzat (vehicle), tanmateix, les freqüències de neteja seran les mateixes que les establertes per als serveis mixtes.
 • Els serveis de fregat mecànic únicament es prestarà en aquells espais on les característiques del paviment ho permetin, el servei està previst de prestar en rambles, passeigs o espais amb paviments llisos. No obstant això, es té en compte que la configuració del municipi pot variar i per tant els espais a netejar amb aquest servei s’adequaran a la realitat del municipi durant els anys de durada del contracte.
 • Tot i que actualment ens trobem en una situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, el plec de prescripcions tècniques ha de permetre definir les condicions mínimes que hauran de complir els gestors del servei al llarg de tots els anys de durada del contracte, no únicament en moments excepcionals de pandèmia com els actuals, no obstant això, el plec de prescripcions tècniques tindrà en consideració que en casos de crisi sanitària caldrà adaptar els serveis als plans especials que es fixi des dels serveis tècnics de l’Ajuntament.
 • La recollida dels excrements de gossos  i humans queda inclosa com a tasca dels serveis d’escombrada manual i amb vehicle auxiliar. 
 • Per poder fer front a neteges d’espais concrets com els possibles aparcaments de busos turístics o exteriors d’establiments d’oci nocturn que no es troben ubicats a la zona de major concentració d’espais d’oci nocturn (Barris de Figuerola-Bonastruc, Mercadal i Barri Vell) es disposarà d’un servei de neteja de taques i males olors, el qual es desplaçarà a punts específics de la ciutat. Es considera que no seria adequat, a nivell d'eficiència del servei, augmentar les freqüències de neteja de tots els serveis en la totalitat d’un barri pel fet de produir-se embrutiments  més elevats en punts concrets.
 • La variable “cens de gossos” no s’ha tingut en compte en el present estudi, donat que s’ha treballat amb dades més estables, si bé es considera una variable adequada i que pot contribuir a un major grau d’embrutiment dels carrers. Cal tenir en compte que la recollida dels excrements queda inclosa com a tasca del servei específic de parcs i jardins que es prestarà amb la mateixa freqüència que l’escombrada manual.

2a Recollida de suggeriments - Model de recollida de residus

Del 24/02/2021 al 09/03/2021 la ciutadania i les Associacions de Veïns varen poder realitzar suggeriments respecte a l’estudi presentat sobre el model òptim de recollida de residus de la ciutat de Girona.

En total s’han rebut 8 suggeriments, malgrat això, si tenim en compte els suggeriments que es varen realitzar en el primer procés de recollida, cal incorporar com a suggeriments a tenir en compte els següents:

 • 34 suggeriments que fan referència a la recollida dels residus i es varen realitzar en el 1r procés de recollida de suggeriments
 • 26 suggeriments que fan referència tant a la neteja viària com a la recollida de residus i es varen realitzar en el 1r procés de recollida de suggeriments

En total s’han realitzat 68 suggeriments que fan referència a la recollida dels residus, dels quals:

 • 3 suggeriments fan referència a l’estudi sobre el model de recollida òptim presentat
 • 65 suggeriments fan referència al servei de recollida de residus actual

Respostes dels suggeriments

En resposta als 3 suggeriments que fan referència al procés de recollida de suggeriments sobre l’estudi del model de recollida de residus òptim al municipi de Girona, ens cal indicar el següent:

 • En aclariment de què es considera un model de recollida amb contenidors tancats i amb contenidors agrupats, s’indica:
  • Model de recollida en contenidor tancat en superfície: correspon a la recollida de residus mitjançant 5 contenidors en superfície, un per a cadascuna de les fraccions, i els quals disposaran d’un sistema de tancament de la tapa del contenidor i obertura mitjançant identificació d’usuari.
  • Model de recollida en contenidors agrupats en superfície: correspon a la recollida de residus mitjançant l’agrupació de 4 contenidors en un, és a dir, que es disposarà d’un sol contenidor anomenat multifracció o polivalent, que recollirà les fraccions de paper i cartró, vidre, envasos lleugers i resta, segons un calendari i unes freqüències establertes. La fracció orgànica es recollirà en un altre contenidor independent, i finalment, es disposarà d’un cubell de 240 l per a la recollida del tèxtil sanitari. Així doncs, les àrees de contenidors disposaran de com a mínim 1 contenidor polivalent, 1 contenidor per a l’orgànica i un cubell per al tèxtil sanitari. Tots els contenidors disposaran d’un sistema de tancament de la tapa del contenidor i obertura mitjançant identificació d’usuari.
 • El model de recollida amb el qual s’aconsegueixen percentatges de recollida selectiva superiors és el porta a porta, tanmateix, i fruit de l’anàlisi elaborat, es considera més adequat implantar un altre model de recollida als barris on la densitat de població i habitatges és major. Per tal de poder augmentar la participació ciutadana en el reciclatge i reduir la generació de residus, cal implementar canvis. Disposar de contenidors oberts no fomenta la reducció de la fracció rebuig, la recollida selectiva de la fracció orgànica, ni tampoc es redueix els impropis en la resta de fraccions, per al que l’aplicació d’uns calendaris de recollida més estrictes i la necessitat d’identificació dels usuaris és clau per millorar els resultats i avançar cap a una major consciència envers els residus que generem.
 • Pel que fa a les freqüències de recollida establertes per la fracció vidre o rebuig, cal especificar:
  • La freqüència quinzenal s’aplicarà en tots els barris on es realitzi un model de recollida porta a porta
  • La freqüència de recollida setmanal es realitzarà en tots els barris on es disposi de contenidors
 • L’estudi realitzat fa referència al model de recollida domiciliària, la recollida comercial es realitzarà mitjançant un model de recollida porta a porta en tot el municipi i per totes les fraccions de recollida selectiva. Les freqüències de recollida del porta a porta comercial són majors a les establertes per als domicilis, per tal de poder donar resposta a les necessitats reals de generació de residus.

3a Recollida de suggeriments - Control de la qualitat de la neteja

No s'han rebut aportacions. Es varen registrar visites al formulari, però cap usuari/ària va finalitzar l'enquesta.