Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Paisatge i biodiversitat | Oficina per la Sostenibilitat

Paisatge i biodiversitat

El paisatge i biodiversitat urbans constitueixen un indicador de sostenibilitat i cada vegada s’evidencia més la importància del verd urbà. La biodiversitat urbana està estretament relacionada amb l’activitat humana i és un factor present en tota la ciutat. Les ciutats són nínxols de moltes més poblacions d’espècies animals i vegetals de les quals ens podem imaginar, tenen la seva pròpia biodiversitat i conformen un ecosistema urbà al qual les nostres accions afecten directament. És imprescindible tenir cura del paisatge i biodiversitat per crear una ciutat sostenible que millori tant la vida silvestre com el benestar de les persones. 

Per conservar i fer proliferar la biodiversitat urbana i la presència i resiliència d’espècies, es poden incorporar diversos elements naturals i altres iniciatives que integrin la natura en la vida urbana. Els projectes de naturalització intenten atraure fauna beneficiosa i crear zones de nidificació, alimentació i refugi dins la ciutat. Les infraestructures verdes urbanes haurien de tenir com a objectiu la biodiversitat com a eina per desenvolupar la ciutat més sostenible i alhora per frenar els efectes del canvi climàtic com les pluges menys freqüents però més intenses o el risc més gran d’incendis. 

Des de l’Ajuntament de Girona es treballa perquè el verd urbà i periurbà esdevinguin espais de qualitat, de relació i cohesió, entre la ciutadania i la natura, amb criteris sostenibles i promovent la biodiversitat, amb objectius que ajudin a garantir el benestar dels ciutadans i ciutadanes davant els efectes del canvi climàtic:

 • Adaptació al canvi climàtic:
  Treballar amb estratègies d'aprofitament de l'aigua, com l'ús d'espècies autòctones de clima mediterrani adaptades a períodes, que a més són un embornal de CO₂ i el millor regulador tèrmic. Desenvolupar parterres per a drenatges urbans sostenibles per tal de gestionar les precipitacions i millorar la tecnologia en els sistemes de reg. A més, s'ha elaborat un pla de prevenció d'incendis que inclou boscos de titularitat municipal i també privada.
 • Biodiversitat:
  Atraure la fauna incorporant refugis, zones de nidificació i alimentació, i facilitar el seu establiment a la ciutat, amb instal·lacions de caixes niu, menjadores i hotels d'insectes. També es volen reduir o eliminar espècies exòtiques invasores que desplacen les autòctones (Pla d'actuacions per a la gestió de la flora exòtica invasora).
 • Infraestructura Verda-Blava:
  Elaborar una xarxa interconnectada d'espais naturals i seminaturals (Projecte de la Vora de Girona), per crear una infraestructura verda urbana que valori, permeabilitzi i estructuri les vores urbanes per connectar els barris de la ciutat a través dels espais naturals. També es volen potenciar els espais naturals com boscos, rius i les Hortes de Santa Eugènia, perquè la ciutadania pugui apropiar-se d'aquestes zones.
 • Renaturalització urbana:
  GiroNat és un projecte compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, que impulsa la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradors d'un GIR de 180 graus cap a una renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. El projecte proposa una transformació urbana que doni resposta als reptes i oportunitats que afronta Girona com a ciutat mediterrània, universitària i educadors, socialment diversa, fluvial i pròxima a la natura.
 • Plantes de vorera:
  A aquestes plantes, sovint desconegudes, les acostumem a denominar "males herbes" i comparteixen els carrers amb nosaltres. Tot i l’estigma que han portat durant anys, les considerades “males herbes” de carrer són positives per a les ciutats i el seu equilibri natural.
  En primer lloc, afavoreixen la biodiversitat i la vida a les àrees urbanes. En segon lloc, donen suport a la lluita contra la contaminació ambiental i el canvi climàtic, el filtratge de l’aigua d’escorrentia i la prevenció de l’erosió pluvial i, en general, reconverteixen les ciutats en llocs molt més amables.

Logos Objectius desenvolupament sostenible 11, 13 i 15 | Oficina per la Sostenibilitat

Accions vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, principalment al:
 • Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • Objectiu 13. Acció climàtica
 • Objectiu 15. Vida d'ecosistemes terrestres