Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Setmana Internacional del Compost 2024 | Oficina per la Sostenibilitat

Setmana Internacional del Compost 2024

Del 5 a l'11 de maig

COMPOST... campió pel clima

La Setmana Internacional del Compost (ICAW - International Compost Awareness Week) és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per informar i promoure l’ús del compost. 

El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge. Es pot obtenir a partir de diferents materials i residus orgànics, com són els fems, les restes vegetals, la fracció orgànica de la recollida selectiva de residus municipals, els fangs de depuradora i residus de la indústria alimentària.

El compost s’utilitza a l’agricultura i a la jardineria com a esmena orgànica i fertilitzant, d'acord amb la legislació que regula els productes fertilitzats.

Per aquesta raó, el cicle de la matèria orgànica és un dels exemples més evidents d’economia circular, on els residus que es generen un cop tractats biològicament, esdevindran un recurs (compost) i seran retornats al sòl en forma de matèria orgànica i nutrients, que permetran el desenvolupament de cultius que seran consumits.

La Setmana Internacional del Compost 2024 se celebra del 5 a l'11 de maig de 2024, amb el lema “COMPOST... campió pel clima”, basat en la fita 13 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS), "Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus impactes".

Activitats 2024

L’Oficina per la Sostenibilitat esdevindrà un punt de repartiment de compost durant els dies 7, 8 i 9 de maig en horari d’obertura de 9 a 14 h. El compost serà km0, fet de restes vegetals a les Hortes de Santa Eugènia, i s’entregarà dins una paperina perquè la ciutadania se la pugui endur a les seves llars, juntament amb material informatiu sobre el compostatge.

Com contribueix el compost en la mitigació del canvi climàtic?

  • Evita les emissions de metà, un gas d’efecte hivernacle, que generen els residus orgànics quan es destinen a l’abocador.
  • Actua com a reservori de carboni al sòl, eliminant el carboni de l’atmosfera, i millorant la seva fertilitat, estructura i retenció hídrica, prevenint així la seva erosió i degradació.
  • Estalvi de recursos i l’ús d’adobs químics, ja que conté nutrients indispensables per al creixement de les plantes.
  • Incrementar la resiliència respecte els efectes del canvi climàtic, como la sequera i les condicions meteorològiques extremes.

Logos Objectius desenvolupament sostenible 11, 12, 13 i 15 | Oficina per la Sostenibilitat

Accions vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, principalment al:
  • Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  • Objectiu 12. Consum i producció responsable
  • Objectiu 13. Acció climàtica
  • Objectiu 15. Vida d'ecosistemes terrestres